Wienerberger Kivitelezői Partnerprogram Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) által nyújtott, www.wienerberger.hu/szolgaltatasok-es-szaktanacsadas/wienerberger-partnerprogram-kampany.html honlapon (a továbbiakban: Weboldal) feltüntetett szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele során alkalmazandóak.

1.         Szolgáltató adatai

1.1.      A WIENERBERGER zRt.-vel kapcsolatos információk az Impresszum menüpont alatt érhetők el.

2.         Regisztráció, szerződés létrejötte

2.1.      A Weboldalon a 3.1. pontban megjelölt személy regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A regisztráló (a továbbiakban: Regisztráló) képviseletében kizárólag képviseleti joggal rendelkező személy (a továbbiakban: Képviselő) jogosult regisztrálni. A WIENERBERGER zRt. vélelmezi, amíg kétség nem merül fel, hogy Képviselő végezte el a Regisztrációt a Regisztráló nevében. Ha a vélelem megdől, és ezzel kapcsolatosan a WIENERBERGER zRt.-nek bármilyen kára, költsége keletkezik, a jogosulatlanul Regisztráló köteles azt megtéríteni.

2.2.      A Regisztráló a Regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3.      A Regisztráló a Regisztráció lezárása során köteles ellenőrizni a megadott adatait. Amennyiben hibát talál a megadott adatokban, azt a Regisztráció lezárását megelőzően kijavíthatja, módosíthatja.

2.4.      A WIENERBERGER zRt. a regisztráció sikerességéről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt (a továbbiakban: Visszaigazolás) küld a Regisztráció során megjelölt e-mail címre. Amennyiben a Visszaigazolás a jelen pont szerinti határidőn belül a Regisztrációkor megadott Regisztrálói e-mail címre nem érkezik meg, a Regisztráló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.5.      A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Regisztráció, a Visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre. Nem jön létre Szerződés, amennyiben a WIENERBERGER zRt. és a Regisztráló között már a jelen ÁSZF szerinti szerződés van hatályban.

2.6.      Amennyiben a Szerződés fennállása alatt a Regisztráló Regisztráció során megadott bármely adatában változás következik be, a Regisztráló köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a WIENERBERGER zRt.-t a kampany@wienerberger.hu e-mail címre küldött e-mailjével. A WIENERBERGER zRt. az adatváltozás bejelentésének elmaradásával kapcsolatos, esetleges károkért nem felel. A Regisztráló a Visszaigazolást követően a WIENERBERGER zRt-vel való egyeztetés alapján további kapcsolattartók bejelentésére jogosult.

3.         Szerződési alapvetések

3.1.      A Regisztráló a Regisztrációval kijelenti, hogy kivitelezői tevékenységet folytató, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, így nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak.

3.2.      A felek a Szerződést elektronikus úton, magyar nyelven kötik meg.

3.3.      A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A WIENERBERGER zRt. a Szerződést iktatja, azt a Regisztráló kampany@wienerberger.hu e-mail címre küldött kérése esetén a Regisztráló részére megküldi.

3.4.      A WIENERBERGER zRt. a Szerződés alapján termékeket nem értékesít.

3.5.      A WIENERBERGER zRt.-t a Szolgáltatások nyújtásáért díjazás nem illeti meg.

3.6.      A WIENERBERGER zRt. Szerződés alapján végzett szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nem létezik.

4.         Szolgáltatások

4.1.      A WIENERBERGER zRt. a Regisztráló kivitelezési tevékenységét támogatja az egyes kivitelezési projektek (a továbbiakban: Projekt) kapcsán, mely során az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja a Regisztráló részére:

·                     anyagmennyiség-számítás végzése a WIENERBERGER zRt. által forgalmazott Porotherm Profi termékekre (falazat), illetve födém, tetőcserép termékekre (a továbbiakban: Mennyiségszámítás), a Regisztráló által megküldött tervrajzok alapján;

·                     a WIENERBERGER zRt. által forgalmazott Porotherm Profi termékekkel kapcsolatos szaktanácsadás nyújtása kivitelezéshez kapcsolódóan (a továbbiakban: Szaktanácsadás). A Szaktanácsadás alatt értendő a díjmentes alkalmazástechnikai szaktanácsadás, és a helyes alkalmazástechnikai beépítés bemutatása (első sor lerakásának bemutatása).

A WIENERBERGER zRt. a Regisztráló részére a termékekkel kapcsolatos díjmentes egyéb szakmai támogatást - például segítség technológiához szükséges szerszámok beszerzésében, illetve munkaruházat és/vagy egyéb munkavégzését segítő eszközök biztosítása - is nyújthat saját, egyedi elbírálása alapján.

 

4.2.      A Regisztráló a konkrét Projekt adatait a Regisztráció során megadhatja, ezt követően a WIENERBERGER zRt. és a Regisztráló a konkrét Projektek adatait egyedileg egyezteti.

 

4.3.      A WIENERBERGER zRt. a Szerződés teljesítésével kapcsolatban jótállást nem vállal.

5.         A Regisztráló kötelezettségei

5.1.      A Regisztráló a Regisztrációval az alábbi kötelezettségeket vállalja:

·                     kivitelezési tervek elküldése Mennyiségszámítás érdekében;

·                     ha a Projekt kapcsán Szaktanácsadást kíván igénybe venni a Regisztráló, akkor kivitelezés a Porotherm 30 N+F Profi vagy egyéb Porotherm Profi külső falazati termékkel.

5.2.      A WIENERBERGER zRt. vélelmezi, hogy a Regisztráló teljeskörű jogosultsággal rendelkezik a Projekttel kapcsolatos információk átadására, illetve a Projekt területére Szaktanácsadás igénylése esetén jogszerűen beléphet, ezek biztosítására a Regisztráló köteles. Ha a vélelem megdől, és ezzel kapcsolatosan a WIENERBERGER zRt.-nek bármilyen kára, költsége keletkezik, a Regisztráló köteles azt megtéríteni.

5.3.      Regisztráló köteles a WIENERBERGER zRt. honlapján (www.wienerberger.hu) elérhető Adatkezelési Tájékoztató Kivitelezési fejezetét a megfelelő érintettekkel megismertetni, ha azok adatait megadja a WIENERBERGER zRt.-nek.

6.         Felhasználási jogok

6.1.      A honlapon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt álnak. A honlap tartalmának felhasználása a WIENERBERGER zRt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

7.         Szerződés megszűnése, megszüntetése

7.1.      A Szerződés megszűnik, amennyiben a Regisztráló és a WIENERBERGER zRt. között kivitelezést érintő bármilyen szerződés jön létre.

7.2.      A Regisztráló jogosult a Szerződés teljesítése megkezdése előtt a Szerződéstől elállni.

7.3.      A Regisztráló, illetve a WIENERBERGER zRt. jogosult a Szerződést bármikor, 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani.

7.4.      Elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a Regisztráló, illetve a WIENERBERGER zRt. elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján a másik fél részére. A WIENERBERGER zRt. részére megküldeni kívánt elállási/felmondási nyilatkozatot az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre vagy a kampany@wienerberger.hu e-mail címre, a Regisztráló részére megküldeni kívánt felmondási nyilatkozatot a Regisztráció során megadott postai címre vagy e-mail címre kell megküldeni.

Partnerkereső