Adatkezelési Tájékoztató

Frissítve: 2024.05.23.

Cégünk fontosnak tartja a magánélet és a személyes adatok védelmét és nagy hangsúlyt fektet erre üzleti kapcsolataiban. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://wienerberger.hu/ oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.

1.     A Tájékoztató tárgya

A Tájékoztatóban tájékoztatni kívánjuk Önt arról, hogy a WIENERBERGER zRt. (továbbiakban: Adatkezelő; cégünk) miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és kezel a weboldala, online alkalmazásai használóiról, illetve az egyéb vele kapcsolatba kerülő személyekről, az adatokat miként használja fel, bocsátja harmadik felek rendelkezésére, vagy kezeli bármilyen más módon.

2.     Definíciók

Fogalom-meghatározások a GDPR alapján:

Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja “. Adatkezelőnek minősül például – a II. fejezetben felsorolt adatkezelések tekintetében - a WIENERBERGER zRt.

Adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés“.

Adatkezelésnek minősül például amikor hírlevelet küldünk Önnek; vagy amikor nyereményjátékunkra jelentkezik és e kapcsán kezeljük az adatait.

Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel“.

Adatfeldolgozónak minősülhet például egy webtárhely-szolgáltató, akinek a szolgáltatása egy weboldal üzemeltetéséhez, adatok tárolásához szükséges.

Adatfeldolgozás: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet.

Adatfeldolgozási tevékenység lehet például egy külső cég által végzett, kiszervezett bérszámfejtési tevékenység.

Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez“.

Hozzájárulását elektronikusan adja meg például hírlevelünkre történő jelentkezéssel, illetve papíron rendezvényünk vagy képzésünk helyszínén.

Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.

Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme vagy az Önről készült fotó-, videófelvétel is.

Érintett: „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy” (az Info tv. alapján).

Ön adatvédelmi szempontból érintettnek minősül, amennyiben Önnel kapcsolatban személyes adatokat tárolunk, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó), pályázat lebonyolításával kapcsolatban (pályázó) stb.

3.     Alkalmazott jogszabályok

Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól (Grt.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvt.)
 • stb.

4.     Adatkezelési alapelvek

Cégünk a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi alapelveket:

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

integritás és bizalmas jelleg: az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

5.     Adatkezelő

Cégnév: WIENERBERGER zRt.

Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Cégjegyzékszám: 01-10-041706

E-mail cím: info@wienerberger.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Buzinkay Zsuzsanna

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatvedelem@wienerberger.hu, tel.: 06 (1) 464-7030

A jelen Tájékoztató az Adatkezelőre érvényes. A Wienerberger Csoport más cégeinek szolgáltatásaira, vagy a harmadik felek által működtetett online szolgáltatásokra nem terjed ki.

A Wienerberger Csoport egy nemzetközi cégcsoport. A csoport cégeinek teljes listája elérhető a következő linkeken: https://www.wienerberger.com/en/about/locations.html.

A Semmelrock Stein + Design Kft. (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.) beolvadt az Adatkezelőbe, és a Semmelrock Stein + Design Kft. általános jogutódja az Adatkezelő lett. Ebből kifolyólag 2022.01.01. napjától a Semmelrock Stein + Design Kft. adatkezelései kapcsán a WIENERBERGER zRt. lett az adatkezelő, illetve a két cég általi korábbi közös adatkezelések megszűntek, és a WIENERBERGER zRt. önálló adatkezelő lett. Az érintettek 2022.01.01-től a Semmelrock Stein + Design Kft. korábbi adatkezelései kapcsán kérdéseikkel, kérelmeikkel a WIENERBERGER zRt.-hez tudnak fordulni.

1.     Közös rendelkezések

Jogalap: Tevékenységeink adatkezelései a GDPR-ban meghatározott jogalapokon alapulnak (különösen: önkéntes hozzájárulás, szerződés teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé). Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek joga van a hozzájárulást bármikor visszavonni. Amennyiben adatait a GDPR. 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeljük (azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges) és nem adja meg a szükséges adatokat, nem tudunk Önnel szerződést kötni.

Adatok forrása: Alapvetően az érintettől származó személyes adatokat kezeljük, amennyiben egy adatkezelés esetén nem az érintett az adat forrása, úgy jelen fejezetben külön feltüntetjük.

Hozzáférésre jogosultak: A személyes adatokat cégünk részéről kizárólag az arra jogosult munkatársak ismerhetik meg, erről belső szabályzatban, illetve az elektronikus adatbázisok jogosultsági szabályaiban gondoskodunk.

Adatfeldolgozó: Amennyiben cégünk valamely adatkezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, az adott adatkezelésnél feltüntetjük.

Adatbiztonság: Az adatbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató VII. fejezete, továbbá az Adatkezelők belső informatikai szabályzatai tartalmazzák.

Egyebek: Cégünk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

A cégünk által kért egyes adatok megadásának elmaradása, valamint az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonása többek között azt eredményezheti, hogy Ön nem tudja igénybe venni cégünk valamely szolgáltatását, nem tudjuk Önnek az adott szolgáltatást nyújtani, valamint nem tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Cégünk felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben e-mail cím megadása szükséges/lehetséges, akkor az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem kell, hogy az e-mail cím a hírlevélre feliratkozó nevét vagy a kilétére utalást tartalmazzon.

2.     Marketing célú adatkezelések

2.1.   Hírlevélküldés

2.1.1. Hírlevélküldés magánszemélyeknek

Az Adatkezelő a honlapján külön, erre kialakított hírlevél feliratkozási felületen, illetve a honlapján egyéb helyeken (pl. esemény/program regisztrációkor, vagy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor) lehetőséget biztosít hírleveleire való feliratkozásra. Egyes esetekben az érintett több hírlevél közül kiválaszthatja, hogy milyen típusú hírlevélre akar feliratkozni (pl. az építész tartalmakat és a magánszemélyeknek szóló tartalmakat tartalmazó hírlevelek közül kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné kapni). Más esetekben az érintett csak a megadott típusú hírlevélre iratkozhat fel az adott felületen (pl. kizárólag a magánszemélyeknek szóló hírlevelekre iratkozhat fel; vagy pl. kizárólag a promócióra való regisztráció során megadott foglalkozásának megfelelő típusú hírlevélre iratkozhat fel, azaz, ha például valaki a regisztráció során megadandó adatok között megjelöli, hogy építész a foglalkozása, akkor építészeknek szóló hírlevélre iratkozhat fel).

Az Adatkezelő hírleveleire való feliratkozás esetén - a kiválasztott / megadott hírlevél típusnak megfelelő - hírlevelet küld az arra feliratkozónak, amelyben az Adatkezelő - a kiválasztott / megadott típusú hírlevélnek megfelelően - tájékoztat többek között - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, illetve piackutatásról. A foglalkozás szerinti hírlevél típusra (pl. Kivitelező stb.) történő feliratkozás esetén, a kért hírlevél típus neve szerinti célcsoportnak szóló hírlevél kerül megküldésre.

(Az Adatkezelő e körben felhívja a figyelmet arra, hogy a Wienerberger Mesterház Programba történő jelentkezés során - ettől eltérően - kizárólag az Adatkezelő „Mesterház“ hírlevelére lehet feliratkozni. A „Mesterház“ hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztatás külön, a jelen Adatkezelési Tájékoztató Wienerberger Mesterház Program adatkezeléseit bemutató fejezetében található meg.)

Az Adatkezelő hírleveléről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - le lehet iratkozni a info@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással. Ez nem érinti viszont a hozzájárulás visszavonása előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • Adatkezelés célja: kért hírlevél típusnak megfelelő hírlevél küldése elektronikus úton, direktmarketing, az érintettek közvetlen üzletszerzési célú, illetve piackutatási megkeresése. Azaz a feliratkozás szerinti kiválasztott / megadott hírlevél típusnak megfelelő megkeresések, tájékoztatók és információk küldése többek között az Adatkezelő - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, továbbá promóciókról, lojalitás programról, illetve piackutatásról.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, hírlevél típus, feliratkozás időpontja.
 • Érintett: hírlevélre feliratkozók.
 • Adatkezelés időtartama: az Ön adatait a hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, illetve a hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig.
 • Adatfeldolgozó (címzett): 

    - Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien [Bécs], Ausztria), feladata: tárhely-szolgáltatás; illetve

    -  ha IFrame megoldást alkalmaz az Adatkezelő, akkor a Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), feladata: a shop.wienerberger.hu weboldal üzemeltetés, és a shop.wienerberger.hu weboldal webtárhely szolgáltatása.

 

 • Hozzájárulás hiányának lehetséges következménye: nem kapja meg az Adatkezelő hírleveleit az, aki arra nem iratkozik fel, így nem értesül közvetlenül többek között a hírlevélből az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, felhívásairól.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valaki korábban kizárólag az Adatkezelő vagy jogelődje (Semmelrock Stein + Design Kft.) általános jellegű hírlevelére iratkozott fel, akkor a fenti tájékoztatás azzal az eltéréssel irányadó, hogy az Adatkezelő kizárólag a hírlevelfeliratkozásnak megfelelő típusú hírlevelet küld.

2.1.2. Hírlevélküldés cégeknek/szervezeteknek

Ha egy cég/szervezet - külön nyilatkozatban - kijelöl egy személyt arra, hogy az Adatkezelő hírlevelet küldhessen a részére a kijelölt személy útján, akkor az Adatkezelő ennek a személynek kezeli az adatait. Az Adatkezelő - a kijelölt személynek címezve - a cég/szervezet részére a kért hírlevél típust küldi, amely hírlevél az elnevezése (pl. Tetőfedő, Kivitelező stb.) szerinti célcsoportnak szól.

Az érintett az Adatkezelő hírleveléről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - le tud iratkozni info@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással. Ez nem érinti viszont a leiratkozás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Leiratkozási szándéknyilatkozatot a tiltakozási jog gyakorlásának tekinti az Adatkezelő.

 • Adatkezelés célja: kért hírlevél típusnak megfelelő hírlevél, marketing üzenet küldése a kijelölt személy adatait megadó cégnek/szervezetnek; azaz hírlevél formájában - a kiválasztott hírlevél típusnak megfelelő - megkeresések, tájékoztatók és információk küldése többek között az Adatkezelő - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, továbbá promóciókról.
 • Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, kapcsolódó cég/szervezet adatai; kiválasztott hírlevél típusa.
 • Érintett: cég/szervezet által hírlevél fogadására kijelölt személy.
 • Adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig, vagy amíg a cég vissza nem vonja a hírlevelek fogadására vonatkozó kijelölését.
 • Adatfeldolgozó (címzett): Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien [Bécs], Ausztria): tárhely-szolgáltató
 • Adatok forrása: Adatokat megadó cég/szervezet.

2.2.   Nyereményjáték szervezése

Ha nyereményjátékot hirdetünk meg, jelentkezhet rá a vonatkozó nyereményjáték szabályzatban meghatározott adatoknak, tipikusan nevének és e-mail címének megküldésével. Amennyiben a nyereményt Ön nyerte meg, a nyeremény átadása érdekében postai címét is rögzítjük.

A nyereményjáték történhet közösségi oldalon, például a facebook.com oldalon, vagy más fórumon keresztül is, akár a rendezvény helyszínén is.

 • Adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása, nyertesek értesítése és nyeremény átadása.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]. Nyertes esetén az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c), a Számviteli tv. 169. § (2) bek.] miatt őrzi meg, kezeli az adatokat 8+2 évig.
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, kiszállítási cím (nyertes esetén).
 • Érintett: nyereményjátékban résztvevők.
 • Adatkezelés időtartama: az Ön adatait a nyereményjáték lezártáig, nyertes esetén pedig a Számviteli tv. szerinti 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kezeljük.
 • Adattovábbítás: Facebook, www.facebook.com: platform biztosítása a nyereményjáték megszervezésének, lebonyolításának. Futár cég: nyeremény kiszállításához.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának a lehetséges következménye: ha a regisztráció során nem adja meg az érintett a szükséges adatait, akkor nem tud részt venni a nyereményjátékban.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy egyedi nyereményjátékok kapcsán eltérő adatkezelési tájékoztatást adjon. Ha az Adatkezelő valamely nyereményjáték kapcsán eltérő, egyedi tájékoztatást ad, akkor az adott nyereményjáték kapcsán az tekintendő irányadónak.

2.3. Építkezz és nyerj! és Építkezik Segítünk! Porotherm nyereményjátékok 

Az Adatkezelő „Építkezz és nyerj! Porotherm nyereményjáték” és „Építkezik? Segítünk! Porotherm nyereményjáték” elnevezéssel nyereményjátékokat szervez(ett), mely kapcsán a II.2.2. pontban foglaltakhozlaltakhoz képest egyedi adatkezelési tájékoztatást ad az alábbiak szerint. Az Adatkezelő az „Építkezz és nyerj! Porotherm nyereményjáték” és az „Építkezik? Segítünk! Porotherm nyereményjáték” kapcsán az alábbiak szerint kezeli az adatokat.

2.3.1. Porotherm nyereményjátékban részvétel

A nyereményjátékokban magánszemélyek, egyéni vállalkozók és vállalkozások (cégek) is részt vehetnekaz adott nyereményjátékra vonatkozó  Játékszabályzatban rögzített feltételek szerint. 

Az adott nyereményjátékba való jelentkezés során a magánszemély játékos, az egyéni vállalkozó játékos, vagy a vállalkozás játékos nevében regisztráló kapcsolattartó hozzájárulhat, hogy megadott elérhetőségeiken (telefonszám, e-mail cím) az Adatkezelő egyedi üzleti kapcsolatfelvétel céljából megkeresse őket. Az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez adott hozzájárulással az adott nyereményjáték játékosának a nyerési esélyei nőnek, mivel eggyel több alkalommal fog szerepelni a játékos a sorsolási adatbázisban. (Tehát az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez adott hozzájárulással rendelkező játékos kétszer fog szerepelni a sorsolási adatbázisban, az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez adott hozzájárulással nem rendelkező játékos egyszer fog szerepelni a sorsolási adatbázisban.) Ha a játékos több pályázatot (jelentkezést) nyújtott be, kizárólag az első olyan pályázat (jelentkezés) szerepel eggyel több alkalommal a sorsolási adatbázisban, amelynek benyújtásával egyidejűleg a játékos vagy kapcsolattartója hozzájárult az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez. Az egyedi üzleti kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelésre az egyéni vállalkozók és a vállalkozások kapcsolattartói esetén a II.3.15.3. pontban foglaltak, míg magánszemélyek esetén a II.3.15.4. pontban foglaltak az irányadóak.

 • Adatkezelés célja: a nyereményjátékban való részvétel, a nyereményjáték feltételeinek az ellenőrzése, a nyereményjátékban résztvevőkkel kapcsolattartás, és az ezzel összefüggő kommunikáció – ideértve a nyertesek nevének közzétételét – lebonyolítása, a nyertes megállapítása, a nyeremény átadása, illetve a számviteli szabályoknak való megfelelés.
 • Adatkezelés jogalapja: 

-magánszemély és egyéni vállalkozó jelentkezők esetén: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)];

-ha vállalkozás jelentkezik, vagy az egyéni vállalkozó személyétől eltérő kapcsolattartó kerül megadására, akkor a kapcsolattartók esetén: az Adatkezelő és a nyereményjátékra jelentkező jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) a)];

-nyertes esetén: az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) a), a Számviteli tv. 169. § (2) bek.] miatt őrzi meg, kezeli az adatokat 8+2 évig.

 • Kezelt adatok köre: 

- magánszemély jelentkezők esetén: név, telefonszám, e-mail cím, építkezés megadott adatai, hozzájárult-e az érintett az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez a nyereményjáték regisztrációs felületén;

-  egyéni vállalkozó jelentkezők esetén: név, székhely, adószám, telefonszám, e-mail cím, hozzájárult-e az érintett az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez a nyereményjáték regisztrációs felületén;

-  vállalkozás jelentkezők kapcsolattartói esetén: név, telefonszám, e-mail cím, hozzájárult-e az érintett az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez a nyereményjáték regisztrációs felületén;

-   nyertes esetén: a fentiekben megjelölt adatokon túl pénzvisszatérítés esetén a magánszemély bankszámlaszáma, illetve a magánszemély számlán, szállítólevélen, bekért nyilatkozatokon szereplő esetleges személyes adata. Az „Építkezz és nyerj! Porotherm nyereményjáték” esetén továbbá a megküldött tervdokumentációban szereplő esetleges személyes adatok.

 • Érintett: 

-magánszemély és egyéni vállalkozó jelentkezése esetén a nyereményjátékra jelentkező magánszemély, egyéni vállalkozó; 

-vállalkozás (cég) jelentkezése esetén a vállalkozás kapcsolattartója,

-ha egyéni vállalkozó jelentkezik, és az egyéni vállalkozó személyétől eltérő kapcsolattartó adatai kerülnek megadásra, akkor az egyéni vállalkzó kapcsolattartója.

 • Adatkezelés időtartama: 

-  magánszemély és egyéni vállalkozó jelentkezők esetén: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a nyereményjáték befejezését követő 1 évig kezeli az adatokat az Adatkezelő. Kivételt képeznek ez alól a nyertesek azon adatai, amelyek számviteli bizonylat részét képezik, ezeket az adatokat – a számviteli törvénynek megfelelően – 8 évig (+ 2 évig az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) minden esetben megőrzi az Adatkezelő, a kuponkóddal kapcsolatos adatok is eddig kerülnek megőrzésre.

-  kapcsolattartók esetén: a nyereményjáték befejezését követő 1 évig kezeli az adatokat az Adatkezelő. Kivételt képeznek ez alól a nyertesek azon adatai, amelyek számviteli bizonylat részét képezik, ezeket az adatokat – a számviteli törvénynek megfelelően – 8 évig (+ 2 évig az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) minden esetben megőrzi az Adatkezelő, a kuponkóddal kapcsolatos adatok is eddig kerülnek megőrzésre.

 • Címzett: 

Adatfeldolgozó: 

 - figyelemmel arra, hogy iFrame megoldást alkalmaz az Adatkezelő mindkét nyereményjáték esetén: Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely: 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), feladata: a shop.wienerberger.hu weboldal üzemeltetés, a shop.wienerberger.hu weboldal webtárhely szolgáltatása.

 -  kizárólag az „Építkezz és nyerj! Porotherm nyereményjáték” esetén: Republic Group Communication Kft. (Cg.01-09-298435; székhely: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2. ajtó), feladata: nyereményjáték sorsolásának a lebonyolítása.

 • Egyéb címzett:

 - nyeremény átadásban közreműködő partner (pl. fuvarozó partner), ha kiszállításra kerül a termék.

-  Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem tud részt venni a nyereményjátékban a jelentkező; továbbá, ha a kisorsolt nyertes nem adja meg a játékszabályzatban megjelölt további adatokat, dokumentumokat (pénzvisszatérítés esetén: bankszámlaszám, számla, szállítólevél, szükség esetén kért egyéb nyilatkozatok; illetve „Építkezz és nyerj! Porotherm nyereményjáték” esetén ezenkívül: tervdokumentáció), akkor nem kapja meg a nyereményt.

-  Adatok forrása: a nyereményjátékra jelentkező.

2.3.2. Nyereményjátékban résztvevő által továbbított harmadik személy adatok

Ha az „Építkezz és nyerj! Porotherm nyereményjátékban” résztvevőt kisorsolják nyertesnek, akkor köteles megküldeni a kivitelezéssel érintett ingatlan tervdokumentációját az Adatkezelőnek. Mindkét nyereményjáték esetén ha magánszemély a nyertes, akkor egyes esetekben a nyeremény pénzvisszatérítés, amelyhez számlát, szállítólevelet, illetve egyes esetekben vállalkozói és saját nevében kiállított nyilatkozatot kell megküldenie a nyertesnek. Az Adatkezelő ilyenkor kezeli a megküldött dokumentumokban szereplő harmadik személyre vonatkozó adatokat.

-  Adatkezelés célja: nyereményjáték feltételeinek az ellenőrzése, konkrétabban pedig a nyertesség feltételeinek az ellenőrzése, megállapítása.

-  Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].

-  Kezelt adatok köre: megküldött dokumentumokban (pl. tervdokumentáció, számla, szállítólevél, illetve vállalkozói és nyertes saját nevében kiállított nyilatkozat) található, illetve megadott harmadik személy adatai (pl. név, aláírás).

-  Érintett: nyereményjáték nyertese által megküldött dokumentumokban szereplő személyek.

-  Adatkezelés időtartama: a nyereményjáték befejezését követő 1 évig kezeli az adatokat az Adatkezelő. Kivételt képeznek ez alól azon adatok, amelyek számviteli bizonylat részét képezik, ezeket az adatokat – a számviteli törvénynek megfelelően – 8 évig (+ 2 évig az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) minden esetben megőrzi az Adatkezelő.

-  Adatok forrása: nyereményjáték nyertesének kisorsolt személy.

2.4. Szakmai nyereményjátékok

A szakmai nyereményjátékokban olyan magánszemélyek vehetnek részt, az adott szakmai nyereményjáték játékszabályzatában rögzített feltételek szerint, akik az építőipari szektorban szakmát gyakorolnak, vagy azzal összefüggésben tevékenységet végeznek.

A szakmai nyereményjátékra való jelentkezés során a játékosok hozzájárulhatnak, hogy megadott elérhetőségeiken (telefonszám, e-mail cím) az Adatkezelő egyedi üzleti kapcsolatfelvétel céljából megkeresse őket és vállalkozásukat. Az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez adott hozzájárulással az adott szakmai nyereményjáték játékosának a nyerési esélyei nőnek, mivel eggyel több alkalommal fog szerepelni a játékos a sorsolási adatbázisban. (Tehát az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez adott hozzájárulással rendelkező játékos kétszer fog szerepelni a sorsolási adatbázisban, az egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez adott hozzájárulással nem rendelkező játékos egyszer fog szerepelni a sorsolási adatbázisban.) Az egyedi üzleti kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelésre a II.3.15.3. pontban foglaltak az irányadóak.

 - Adatkezelés célja: a szakmai nyereményjátékban való részvétel, a szakmai nyereményjáték feltételeinek az ellenőrzése (ideértve a nyerési esély növelés feltétele megvalósulásának az ellenőrzését is), a szakmai nyereményjátékban résztvevőkkel kapcsolattartás, és az ezzel összefüggő kommunikáció – ideértve a nyertesek nevének közzétételét – lebonyolítása, a nyertes megállapítása, a nyeremény átadása, illetve a számviteli szabályoknak való megfelelés.

 - Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].

 - Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, foglalkozás, céges alkalmazott játékos esetén munkáltató neve és székhelye, egyéni vállalkozó játékos esetén egyéni vállalkozói név és székhely.

 - Érintett: szakmai nyereményjátékra jelentkező személy.

 - Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szakmai nyereményjáték befejezését követő 1 évig kezeli az adatokat az Adatkezelő. Kivételt képeznek ez alól a nyertesek azon adatai, amelyek számviteli bizonylat részét képezik, ezeket az adatokat – a számviteli törvénynek megfelelően – 8 évig (+ 2 évig az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) minden esetben megőrzi az Adatkezelő.

 - Címzett:

 • Adatfeldolgozó: Republic Group Communication Kft. (Cg.01-09-298435; székhely: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2. ajtó), feladata: szakmai nyereményjáték sorsolásának a lebonyolítása.
 • Egyéb címzett: nincs.

 -  Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem tud részt venni a szakmai nyereményjátékban a jelentkező.

2.5. Partnerkereső program

Partnerkereső programunk segítségével az érdeklődő informálódhat arról, hogy az általa megadott területen, régióban kik forgalmazzák a termékeinket. Ha az Ön személyes adatai tetőfedőként vagy kereskedőként megadásra kerültek cégünk részére, annak érdekében, hogy partnerkereső felületünkön megjelenjenek, akkor az alábbiak szerint kezeljük az adatait.

-           Adatkezelés célja: partnerkereső program működtetése.

-           Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

-           Kezelt adatok köre: e-mail cím és/vagy telefonszám.

-           Érintett: tetőfedő, kereskedő kapcsolattartója.

-           Adatkezelés időtartama: a kapcsolattartói minőség megszűnéséig. Egyéb esetben ameddig - cégünk és a tetőfedő, kereskedő partner közötti megállapodás alapján -  arra cégünk jogosult.

-           Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien [Bécs], Ausztria): tárhely-szolgáltató.

-           Adatok forrása: kapcsolattartói adatokat megadó tetőfedő, kereskedő partner

Ha Ön tetőfedő vagy kereskedő egyéni vállalkozó, és hozzájárult, hogy adatai feltüntetésre kerüljenek a Partnerkereső programban, akkor az adatait az alábbiak szerint kezeljük:

-           Adatkezelés célja: partnerkereső program működtetése.

-           Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].

-           Kezelt adatok köre: név, e-mail cím és/vagy telefonszám, honlapcím.

-           Érintett: tetőfedő, kereskedő természetes személy (egyéni vállalkozó).

-           Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb ameddig arra a vonatkozó szerződés alapján jogosult cégünk.

-           Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1., 1100 Wien [Bécs], Ausztria): tárhely-szolgáltató.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem adja meg valamely adatát, akkor azt nem tudjuk feltüntetni a partnerkereső programban.

3.     Szaktanácsadás, kapcsolatfelvétel

3.1. Szakmai segítségnyújtásra történő regisztráció weblapon keresztül

A magánszemélyek kérhetik az Adatkezelő szakmai segítségnyújtását, regisztrálva a szakmai segítségnyújtási adatbázisba. Az Adatkezelő segít a regisztráló érintetteknek, és amennyiben releváns a felmerülő kérdés megválaszolása kapcsán, akkor ismerteti a vonatkozó termékeit, szolgáltatásait.

-           Adatkezelés célja: szakmai segítségnyújtás, és ennek érdekében kapcsolatfelvétel, a segítségnyújtás keretében a vonatkozó, releváns termékek, szolgáltatások ismertetése. Amennyiben az érintett megadja, hogy mely termékek érdeklik, akkor annak megfelelő személyre szabott kapcsolatfelvétel.

-           Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont] (A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein, illetve azt jelezheti az adott megkeresés során is.)

-           Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, továbbá amennyiben megadásra kerül, akkor az, hogy melyik termék érdekli az érintettet.

-           Érintett: szakmai segítségnyújtást igénylő személy.

-           Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy a személyes adatok törlésének kéréséig.

-           Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozó (címzett): figyelemmel arra, hogy iFrame megoldást alkalmaz az Adatkezelő a Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), akinek a feladata: shop.wienerberger.hu weboldal üzemeltetés, shop.wienerberger.hu weboldal webtárhely szolgáltatása.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem regisztrál szakmai segítségnyújtás iránti adatbázisunkba, nem kér szakmai segítséget, akkor ennek érdekében nem fogjuk megkeresni. Amennyiben kérte a szakmai segítségnyújtást, de nem adta meg, hogy mely termékek érdeklik, akkor a kapcsolatfelvételre kevésbé tudunk felkészülni.

A magánszemélyek kérhetik az Adatkezelő szakmai segítségnyújtását, regisztrálva a szakmai segítségnyújtási adatbázisba. Az Adatkezelő segít a regisztráló érintetteknek, és amennyiben releváns a felmerülő kérdés megválaszolása kapcsán, akkor ismerteti a vonatkozó termékeit, szolgáltatásait.

-           Adatkezelés célja: szakmai segítségnyújtás, és ennek érdekében kapcsolatfelvétel, a segítségnyújtás keretében a vonatkozó, releváns termékek, szolgáltatások ismertetése. Amennyiben az érintett megadja, hogy mely termékek érdeklik, akkor annak megfelelő személyre szabott kapcsolatfelvétel.

-           Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont] (A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein, illetve azt jelezheti az adott megkeresés során is.)

-           Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, továbbá amennyiben megadásra kerül, akkor az, hogy melyik termék érdekli az érintettet.

-           Érintett: szakmai segítségnyújtást igénylő személy.

-           Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy a személyes adatok törlésének kéréséig[DŐP1] .

-           Adatfeldolgozó: Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), feladata: weboldal üzemeltetés, webtárhely szolgáltatása.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem regisztrál szakmai segítségnyújtás iránti adatbázisunkba, nem kér szakmai segítséget, akkor ennek érdekében nem fogjuk megkeresni. Amennyiben kérte a szakmai segítségnyújtást, de nem adta meg, hogy mely termékek érdeklik, akkor a kapcsolatfelvételre kevésbé tudunk felkészülni.

3.2.   Díjmentes szaktanácsadás kérése telefonon, e-mailben

Önnek lehetősége van díjmentes műszaki szaktanácsadást, illetve értékesítési szaktanácsadást kérni a cégünk honlapján megjelölt elérhetőségeken (telefon, e-mail). A tanácsadás nem teljes körű, a nyújtott információkért felelősséget nem vállalunk.

 • Adatkezelés célja: szaktanácsadás nyújtása.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
 • Kezelt adatok köre: név, feltett szakkérdés, illetve megkeresés típusától / megadott adatoktól függően e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: szaktanácsadást igénylő személy.
 • Adatkezelés időtartama: Kérdés elküldésétől számított 180 nap. Ha a kérdés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a kérdés megválaszolásának az időtartama.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ha Ön nem teszi fel a kérdését, akkor nem tudunk válaszolni a kérdéseire. Ha valamely kapcsolattartási adatot nem adja meg, akkor az a kérdésre való válaszadást nehezítheti meg, vagy lehetetlenítheti el.

3.3.   Építészek szakmai, műszaki jellegű megkeresése az Adatkezelő webes felületén keresztül (kapcsolatfelvételi űrlap építészeknek)

Önnek lehetősége van építészettel kapcsolatos szakmai vagy műszaki jellegű kérdéssel fordulni cégünkhöz, a honlapunkon erre rendszeresített kapcsolatfelvételi űrlapon. A tanácsadás nem teljes körű, a nyújtott információkért felelősséget nem vállalunk.

 • Adatkezelés célja: feltett kérdésre releváns válasz adása, szaktanácsadás nyújtása, illetve kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, foglalkozás, megkeresés tárgya, feltett szakmai / műszaki jellegű kérdés tartalma, illetve, ha megadásra kerül, akkor telefonszám.
 • Érintett: szakmai, műszaki jellegű kérdést feltevő személy.
 • Adatkezelés időtartama: kérdés elküldésétől számított 180 nap. Ha a kérdés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a kérdés megválaszolásának az időtartama.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tudja használni az építészeknek kialakított kapcsolatfelvételi űrlapot, kérdésére nem tudunk választ adni.

3.4.   Tájépítészek/burkolómesterek szakmai, műszaki jellegű megkeresése Adatkezelő webes felületén keresztül (kapcsolatfelvételi űrlap tájépítészeknek, burkolómestereknek)

Önnek lehetősége van burkolat lerakásával kapcsolatos szakmai vagy műszaki jellegű kérdéssel fordulni cégünkhöz, a honlapunkon erre rendszeresített űrlapon. A tanácsadás nem teljes körű, a nyújtott információkért felelősséget nem vállalunk.

 • Adatkezelés célja: feltett kérdésre releváns válasz adása, szaktanácsadás nyújtása, illetve kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, foglalkozás, megkeresés tárgya, feltett szakmai / műszaki jellegű kérdés tartalma.
 • Érintett: szakmai, műszaki jellegű kérdést feltevő személy.
 • Adatkezelés időtartama: kérdés elküldésétől számított 180 nap. Ha a kérdés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a kérdés megválaszolásának az időtartama.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tudja használni a térburkolóknak kialakított kapcsolatfelvételi űrlapot, kérdésére nem tudunk választ adni.

3.5.   Díjmentes anyagmennyiség-számítás (WIENERBERGER Programokon kívül igényelt)

Amennyiben információt szeretne kapni arról, hogy mennyi WIENERBERGER zRt. által gyártott építőanyagra (falazat, födém, áthidaló, burkolótégla, tetőcserép, ereszcsatorna) van szüksége épülő vagy felújításra váró házhoz, épülethez, tetőhöz, illetve mennyi ezeknek az ajánlott fogyasztói ára, lehetőség szerint 5 munkanapon belül elküldjük Önnek a szükséges anyagmennyiséget (az ajánlott fogyasztói árral együtt), ha a weboldalon a szükséges adatok megadásával ezt kéri

 •  Adatkezelés célja:
 •     név (vezetéknév, keresztnév): mennyiségszámítást igénylő személy azonosítása, vele való kapcsolattartás, illetve mennyiségszámítás elkészítése, arról tájékoztatás nyújtás.
 •     e-mail cím: mennyiségszámítást igénylő személy azonosítása, vele való kapcsolattartás, illetve mennyiségszámítás elkészítése, arról tájékoztatás nyújtás.
 •     telefonszám: mennyiségszámítást igénylő személy azonosítása, vele való kapcsolattartás, illetve mennyiségszámítás elkészítése, arról tájékoztatás nyújtás.
 •     időpont, amikorra az építőanyagra szüksége van: mennyiségszámítás elkészítése, priorizálása: annak megállapítását segíti, hogy a mennyiségszámítás elkészítése mennyire sürgős.
 •     foglalkozás (adatfeltöltést végző személy jellege): mennyiségszámítást igénylő azonosítása.
 •     irányítószám: tervek azonosítása, beküldőhöz kötése, mennyiségszámítás elkészítése.
 •     termékre/anyagra vonatkozó adatok, alaprajz, metszetek, további dokumentumok, illetve azokban szereplő adatok (ha a dokumentumokban a mennyiségszámítást igénylő személyre vonatkozó személyes adatok         találhatóak): mennyiségszámítás elkészítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév); e-mail cím; telefonszám; időpont, amikorra az építőanyagra szüksége van; foglalkozás (adatfeltöltést végző személy jellege); irányítószám; termékre/anyagra vonatkozó adatok, alaprajz, metszetek, további dokumentumok, illetve azokban szereplő adatok (ha a dokumentumokban a mennyiségszámítást igénylő személyre vonatkozó személyes adatok találhatóak)
 • Érintett: anyagmennyiség-számítást igénylő személy.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a válaszadástól számított 1 év után az összes személyazonosítást lehetővé tevő adat törlésre kerül a tervrajzokkal, feltöltött dokumentumokkal együtt.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha a mennyiségszámítást igénylő nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor az Adatkezelő a mennyiségszámítást nem tudja elkészíteni. Ha a mennyiségszámítást igénylő nem adja meg az opcionálisan megadható adatokat, akkor az Adatkezelő kevésbé tud az egyedi igényeknek megfelelő mennyiségszámítást elkészíteni.

Kérjük alaprajzon, metszeteken, homlokzati rajzon kívül további dokumentumot kizárólag akkor töltsön fel, ha az feltétlenül szükséges a mennyiségszámításhoz.

3.6.   Díjmentes térkő burkolat tervezés (Koncepciótervezés, GardenVisions)

Tervező kollégáink tervezési tanácsadást (CAD programmal tervezést, és egyes Semmelrock termékekre mennyiségszámítást) nyújtanak Önnek, amennyiben cégünktől tervezési tanácsadást kér és a weboldalon található e-mail címre vagy a GardenVisions applikáció kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül megküldi a szükséges adatokat, rajzokat.

 • Adatkezelés célja: terv készítése, tanácsadás nyújtása, és anyagmennyiség kiszámítása egyes Semmelrock termékekre, továbbá ezek kapcsán az érintett azonosítása, vele való kapcsolattartás, munka priorizálása.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, termékre/anyagra vonatkozó adatok és rajzok/tervrajzok.
 • Érintett: terv, tanácsadás, Semmelrock termékekre anyagmennyiség-számítás igénylője; a GardenVisions applikáció használata esetén, az applikáció használója.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a válaszadástól számított 1 év után az összes személyazonosítást lehetővé tevő adat törlésre kerül a tervrajzokkal, feltöltött dokumentumokkal együtt.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: cégünk nem tudja elvégezni a térkő burkolat tervezést.

3.7. GardenVisions applikáció

Amennyiben Ön a GardenVisions applikációt letölti és használja, akkor kapcsolatba léphet velünk, és kérheti tervrajz készítését.

 • Adatkezelés célja: az érintett által készített fotók, tervek alapján tervrajz készítése, az ehhez szükséges további információk bekérésének biztosítása, továbbá tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, kérés tartalma, üzenethez csatolt fotók.
 • Érintett: GardenVisions applikáció használója, aki kapcsolatba lép cégünkkel, kéri a tervrajz készítését.
 • Adatkezelés időtartama: 1 év.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Cégünk nem tudja elkészíteni a tervrajzokat, nem tud válaszolni.

Önnek lehetősége van továbbá II.3.5. pontban megjelöltekkel egyezően díjmentes térkő burkolat tervezését kérni.

Önnek lehetősége van a fentieken túl a GardenVisions applikáción keresztül beállítani, hogy szeretne-e kapni értesítéseket cégünktől az applikáción keresztül, illetve erről szeretne-e értesítést kapni e-mailben.

 • Adatkezelés célja: az érintett értesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, kiküldés ideje.
 • Érintett: GardenVisions applikáció használója, értesítések címzettje.
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a beállítás módosításáig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem kap értesítéseket cégünktől.

Önnek lehetősége van a GardenVisions applikációban fotókat, tervrajzokat tárolni.

 • Adatkezelés célja: érintett fotóinak, tervrajzainak tárolása.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, fényképek, tervrajzok.
 • Érintett: GardenVisions applikáció használója, a fotókat, tervrajzokat feltöltő személy.
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a fotók, tervrajzok törléséig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem tudja tárolni fotóit, tervrajzait a GardenVisions applikációban.
 • Adatok forrása: érintett.

Önnek lehetősége van a GardenVisions applikáción keresztül fotókat, tervrajzokat megosztani a közösségi média felületén.

 • Adatkezelés célja: érintett fotóinak, tervrajzainak közösségi médiában történő megosztása.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, fényképek, tervrajzok.
 • Érintett: GardenVisions applikáció használója, a fotókat, tervrajzokat feltöltő személy.
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelés a fényképeknek, tervrajzoknak az Érintett által megjelölt közösségi média részére történő továbbítással befejeződik. Ezt követően az Adatkezelés kapcsán a megjelölt közösségi média adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat az Érintett.
 • Adattovábbítás: megosztás esetén a közösségi médiában megjelennek a megosztani kívánt képek, tervrajzok.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem kerülnek megosztásra a közösségi médiában a fotók, tervrajzok.
 • Adatok forrása: érintett.

A GardenVisions applikáció alkalmazáselemzési szolgáltatásairól további tájékoztatás található a IV/A. fejezetben.

Az Adatvédelmi szabályzat elfogadása GradenVisions applikáció használata esetén:

A GardenVisions applikáció használatával Ön elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót. Ha nem ért egyet az adatkezelési tájékoztató bármely rendelkezésével, javasoljuk, hogy hagyja abba az alkalmazás használatát, és ne adjon meg személyes adatot.

3.8.   Kiadványok, tájékoztató anyagok igénylése

Ha Ön kiadványt igényel tőlünk, akkor azt díjmentesen teljesítjük, és az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a kiadványok megküldéséhez használjuk fel. A kiadványok igénylésére honlapunkon külön felületet biztosítunk.

 • Adatkezelés célja: igényelt, releváns kiadványok megküldése, és e kapcsán kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, cím (irányítószám, település neve, közterület neve, házszám), igényelt kiadványok, foglalkozás, illetve, ha megadásra kerül, akkor telefonszám.
 • Érintett: kiadványigénylő személy.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. Legfeljebb azonban a kiadvány iránti igény elküldésétől számított 1 év, vagy ha az több idő, akkor a kiadvány iránti kérés teljesítésének az időtartama.
 • Adattovábbítás: fuvarozó, kiadványokat/tájékoztató anyagokat kiszállító cég.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: ha Ön honlapunk kiadvány igénylési felületén nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tud kiadványt igényelni. Az opcionálisan megadható adatok a kiadvány megküldését, kapcsolattartást segíthetik (pl. telefonszám megadása esetén telefonon tisztázhatóak a kiszállítás részletei). Opcionális adatok megadása hiányában erre nincs mód.

3.9.   Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő webes felületén keresztül

Ha az információkéréshez, kapcsolatfelvételhez honlapunkon megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapot használja, akkor az Ön által megadott információk, az Ön elérhetőségét is beleértve, felhasználásra kerülnek a kérés feldolgozásához.

 • Adatkezelés célja: feltett kérdésre, észrevételre releváns válasz adása, illetve kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, foglalkozás, kapcsolatfelvétel tárgya, megkeresés tartalma, illetve, ha megadásra kerül, akkor telefonszám.
 • Érintett: kapcsolatfelvételt kezdeményező, információt igénylő személy.
 • Adatkezelés időtartama: megkeresés, kérdés elküldésétől számított 180 nap. Ha a kérdés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a megkeresés, kérdés megválaszolásának az időtartama.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: ha Ön nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tudja használni a kapcsolatfelvételi űrlapot, kérdésére nem tudunk választ adni. Az opcionálisan megadható adatok a kérdés megválaszolását segíthetik (pl. telefonszám megadása esetén telefonon tisztázhatóak a felmerülő kérdések). Opcionális adatok megadása hiányában erre nincs mód.

3.10.   Kapcsolatfelvétel (megkeresés) partner webes felületén keresztül

Ha Ön felveszi a kapcsolatot munkatársunkkal cégünk egy partnerének honlapján keresztül, akkor igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül választ adni kérésére.

 • Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, kérés tartalma, illetve partner oldalon megadott egyéb adatok (pl. telefonszám, cím stb.)
 • Érintett: kapcsolatfelvételt kezdeményező, információt igénylő személy.
 • Adatkezelés időtartama: megkeresés, kérdés elküldésétől számított 180 nap. Ha a megkeresésé, kérdés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a kérdés megválaszolásának az időtartama.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: ha Ön nem adja meg a cégünk partnere által kötelezően kitölteni kért adatokat, akkor nem tud velünk kapcsolatba lépni ezen a módon.
 • Adatok forrása: partner, aki megküldi a megkeresést cégünknek.

3.11. Kapcsolatfelvétel (megkeresés) telefonon, e-mailben

Ha Ön telefonon, e-mailben felveszi a kapcsolatot munkatársunkkal - ideértve a Tető látványtervező kapcsán küldött e-mailes megkeresést -, igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül választ adni kérdésére.

 • Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, kérés tartalma, illetve megkeresés típusától / megadott adatoktól függően e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: kapcsolatfelvételt kezdeményező, információt igényló személy.
 • Adatkezelés időtartama: megkereséstől számított 180 nap. Ha a megkeresés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a megkeresés megválaszolásának az időtartama.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: ha Ön nem teszi fel a kérdését, akkor nem tudunk válaszolni a kérdéseire. Ha valamely kapcsolattartási adatot nem adja meg, akkor az a kérdésre való válaszadást nehezítheti meg, vagy lehetetlenítheti el.

3.12. Kapcsolatfelvétel chat ablakon keresztül

Cégünkkel lehetőség van a honlapon található chat ablakon keresztül kapcsolatba lépni.

-Adatkezelés célja: ügyfélszolgálat biztosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

-Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)], amelyet az adatok (üzenet) beküldésével ad meg.

-Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, beküldött üzenet.

- Érintett: adatokat (üzenetet) beküldő személy.

Adatkezelés időtartama[: az üzenet beküldésétől számított 1 hónapig kezeli az Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az üzenet megválaszolása hosszabb időt vesz igénybe, akkor az adatokat az üzenet megválaszolásához szükséges ideig kezeli az Adatkezelő.

Címzett: címzettnek minősül a chat szolgáltatást biztosító Smartsupp.com, s.r.o. (székhely: Šumavská 31, 602 00 Brno, Csehország; ID No.: 036 68 681; adószám: CZ03668681), aki a WIENERBERGER zRt. adatfeldolgozója.

- Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az érintett nem tudja felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a chat ablakon keresztül. Az érintett ilyenkor az Adatkezelő egyéb elérhetőségein keresztül tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

3.13. Az Adatkezelő által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

Amennyiben kollégánk nyilvános adatbázisból vagy egyéb jogszerű forrásból elérhetőséggel rendelkezik Önhöz, felveheti Önnel a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon keresztül) úgy, hogy Ön még nem ügyfelünk. Az Önnel való további egyeztetésekre kizárólag a hozzájárulásával kerülhet sor.

 • Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, értékesítés növelése.
 • Adatkezelés jogalapja: kapcsolatfelvétel cégünk jogos érdeke alapján (pl. üzletszerzés) [GDPR 6. cikk f)], a kommunikáció pedig azt követően az érintett hozzájárulása alapján történik. [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: megkeresett személy (kivitelező, beruházó, építész, tetőfedő, burkolómester, tájépítész).
 • Adatkezelés időtartama: az üzenet beküldésétől számított 1 hónapig kezeli az Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az üzenet megválaszolása hosszabb időt vesz igénybe, akkor az adatokat az üzenet      megválaszolásához szükséges ideig kezeli az Adatkezelő.
 • Adatok forrása: E-build és/vagy BAUDATA információs adatbázis, nyilvánosan elérhető információk.

3.14. Kapcsolattartás szerződéses kapcsolat esetén

Amennyiben cégünk által kötött szerződésben Ön kapcsolattartóként került megjelölésre, úgy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban cégünk megkeresheti Önt a megadott elérhetőségein keresztül. Megkeresésünk általában e-mailben vagy telefonon keresztül történik.

 • Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk és a szerződéses partner jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: kapcsolattartó.
 • Adatkezelés időtartama: az Ön kapcsolattartói minőségének megszűnéséig. Amennyiben az Ön adatait kapcsolattartóként egy - számviteli bizonylatnak, vagy azt alátámasztó dokumentumnak nem minősülő - szerződés tartalmazza, a szerződésre vonatkozó elévülési időig (általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik). Amennyiben az Ön adatait kapcsolattartóként számviteli bizonylat tartalmazza, vagy az azt alátámasztó szerződés / dokumentum, akkor a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 évig az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel).
 • Adatfeldolgozó: Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrzendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését, illetve irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer terméktámogatását végzi.
 • Adatok forrása: amennyiben Ön céges kapcsolattartó, adatát Öntől vagy cégétől kaptuk meg.

3.15.Üzleti kapcsolatfelvétel - Általános céges kapcsolattartói és magánszemély elérhetőségi adatok megadása

Cégünk üzleti partnereinek és leendő partnereinek (cég/szervezet/egyéni vállalkozó) lehetőségük van kapcsolattartási adataikat megadni egyedi, üzleti kapcsolatfelvétel céljából. Magánszemélyeknek, végfelhasználóknak is erre lehetőséget biztosítunk azzal, hogy megadhatják elérhetőségi adataikat.

3.15.1. Átalános céges kapcsolattartói adatok megadása (papír alapon) – cég által kijelölt kapcsolattartók telefonos és e-mailes egyedi üzleti megkeresése

Cég/szervezet partnereinknek, leendő partnereinknek lehetőségük van megadni kapcsolattartókat, akikkel cégünk egyedileg felveheti a kapcsolatot - telefon illetve e-mail útján - cégünk - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve üzleti kapcsolat létesítése érdekében.

 • Adatkezelés célja: egyedi kapcsolatfelvétel a kijelölt kapcsolattartó személy adatait megadó céggel/szervezettel; azaz egyedi megkeresések cégünk - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve üzleti kapcsolat létesítése érdekében.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, mobilszám, e-mail cím, beosztás, kapcsolódó cég/szervezet adatai.
 • Érintett: cég/szervezet által egyedi megkeresés fogadására kijelölt kapcsolattartó személy.
 • Adatkezelés időtartama: a kijelölés (kapcsolattartói minőség) megszűnéséig.
 • Adatok forrása: adatokat megadó cég/szervezet.

3.15.2. Átalános egyéni vállalkozói kapcsolattartói adatok megadása (papír alapon) - egyéni vállalkozók telefonos és e-mailes egyedi üzleti megkeresése

Egyéni vállalkozó partnereinknek, leendő partnereinknek lehetőségük van megadni kapcsolattartási adataikat (telefon/e-mail), amelyen cégünk egyedileg, üzleti kapcsolat létesítése érdekében felveheti velük a kapcsolatot, így többek között - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékei, eseményei, promóciói bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése végett.

 • Adatkezelés célja: egyedi megkeresések, egyedi üzleti kapcsolat létesítése, egyedi kapcsolatfelvétel az egyéni vállalkozó érintettel; azaz egyedi megkeresések többek között cégünk - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb -  termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve e keretében üzleti kapcsolat létesítése érdekében.
 • Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám/mobilszám, e-mail cím, székely,  nyilvántartási szám.
 • Érintett: egyedi megkeresésekhez hozzájárulást adó egyéni vállalkozó.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

3.15.3. Átalános céges (egyéni vállalkozói) kapcsolattartói adatok megadása (weben) – cégek munkatársainak, egyéni vállalkozók telefonos és e-mailes egyedi üzleti megkeresése

Partnereink, leendő partnereink munkatársainak és egyéni vállalkozó partnereinknek, leendő partnereinknek lehetősége van online megadni kapcsolattartási adataikat (telefon/e-mail), amelyen cégünk egyedileg, üzleti kapcsolat létesítése érdekében felveheti velük, cégükkel a kapcsolatot, így többek között - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékei, eseményei, promóciói bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése végett. A kapcsolattartási adatokat külön erre a célra kialakított felületen lehet megadni, illetve egyes esetekben, ha egy promóció / program (pl. nyereményjáték) során megadásra kerülnek a kapcsolattartási adatok, akkor külön hozzá lehet járulni ezen adatok egyedi üzleti kapcsolatfelvételhez való felhasználásához. . Ez utóbbi valósul meg akkor is, ha valaki magánszemélyként adja meg a kapcsolattartási adatait, és ahhoz járul hozzá, hogy ezeken az elérhetőségi adatokon őt és vállalkozását (munkáltatóját) cégünk megkeresse.

- Adatkezelés célja: egyedi megkeresések, egyedi üzleti kapcsolat létesítése, egyedi kapcsolatfelvétel az érintettel és cégével (munkáltatójával); azaz egyedi megkeresések többek között cégünk - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb -  termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve e keretében üzleti kapcsolat létesítése érdekében.

- Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].

- Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, foglalkozás (ha megadásra kerül), munkáltató cég / egyéni vállalkozó neve, munkáltató cég / egyéni vállalkozó székhelye, munkáltató cég / egyéni vállalkozó adószáma (ha megadásra kerül), munkáltató cég / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma (ha megadásra kerül), adatmegadás időpontja és helyszíne (ha megadásra kerül).

- Érintett: egyedi megkeresésekhez hozzájárulást adó személy.

- Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

- AdatfeldolgozóAdatfeldolgozó (címzett): ha IFrame megoldást alkalmaz az Adatkezelő (azaz, ha domain névként shop.wienerberger.hu látható), akkor a Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), akinek a feladata: a shop.wienerberger.hu weboldal üzemeltetés, és a kapcsán a webtárhely szolgáltatása.

- Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: cégünk nem veszi fel mobilon, e-mailen a kapcsolatot az érintettel és cégével, így az érintett és a cége nem értesül közvetlenül az Adatkezelő ajánlatairól, termékeiről, eseményei, promócióiról.

3.15.4. Általános magánszemély/végfelhasználói elérhetőségi adatok megadása (weben) - magányszemélyek telefonos és e-mailos egyedi üzleti megkeresése

A magánszemélyek megadhatják az e-mail címüket és a telefonszámukat azért, hogy az Adatkezelő időközönként, egyedileg telefonon, e-mailben felvehesse velük a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő termékeit, eseményeit, promócióit, szolgáltatásait ajánlja, ismerteti. A magánszemélyek egyes promóció / program (pl. nyereményjáték) során megadott adataik tekintetében járulhatnak ahhoz hozzá, hogy az Adatkezelő ezeken egyedi üzleti kapcsolatfelvétel céljából megkeresse őket.

-           Adatkezelés célja: egyedi megkeresések, egyedi üzleti kapcsolat létesítése, egyedi kapcsolatfelvétel az érintettel, azaz egyedi megkeresések többek között cégünk - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve e keretében üzleti kapcsolat létesítése érdekében.

-           Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont] (A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein, illetve azt jelezheti az adott megkeresés során is.)

-           Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím.

-           Érintett: egyedi megkeresésekhez hozzájárulást adó személy.

-           Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

-           Adatfeldolgozó(címzett): figyelemmel arra, hogy iFrame megoldást alkalmaz az Adatkezelő a Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), akinek a feladata: a shop.wienerberger.hu weboldal üzemeltetés, és a kapcsán a webtárhely szolgáltatása.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: cégünk nem veszi fel mobilon, e-mailen a kapcsolatot az érintettel, így az érintett nem értesül közvetlenül az Adatkezelő ajánlatairól, termékeiről, eseményei, promócióiról. 

3.15.5. Átalános magánszemély / végfelhasználói elérhetőségi adatok megadása üzenet küldéssel egybekötve (weben) – kérdések megválaszolása, magánszemélyek telefonos és e-mailes egyedi üzleti megkeresése

Magánszemélyeknek, végfelhasználóknak, akik érdeklődnek a termékeink, szolgáltatásink, cégünk iránt lehetőségük van online megadni kapcsolattartási adataikat (telefon/e-mail), amelyeken cégünk egyedileg, üzleti kapcsolat létesítése érdekében felveheti velük a kapcsolatot, így többek között - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékei, eseményei, promóciói bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése végett. A magánszemélyeknek, végfelhasználóknak kapcsolattartói adataik megadása során lehetőségük van kérdést feltenni cégünknek, vagy észrevételt tenni, amelyet szintén megválaszolunk.

-           Adatkezelés célja: feltett kérdés, észrevétel megválaszolása, továbbá egyedi megkeresések, egyedi üzleti kapcsolat létesítése, egyedi kapcsolatfelvétel az érintettel, azaz egyedi megkeresések többek között cégünk - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb -  termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve e keretében üzleti kapcsolat létesítése érdekében.

-           Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].

-           Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, foglalkozás, irányítószám, adatmegadás időpontja és helyszíne (ha megadásra kerül), kapcsolatfelvétel tárgya és kérdés / észrevétel (ha megadásra kerül).

-           Érintett: egyedi megkeresésekhez hozzájárulást adó személy.

-           Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

-           Adatfeldolgozó(címzett): figyelemmel arra, hogy iFrame megoldást alkalmaz az Adatkezelő Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), feladata: shop.wienerberger.hu weboldal üzemeltetés, shop.wienerberger.hu weboldal webtárhely szolgáltatása.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: cégünk nem veszi fel mobilon, e-mailen a kapcsolatot az érintettel, így az érintett nem értesül közvetlenül az Adatkezelő ajánlatairól, termékeiről, eseményei, promócióiról, továbbá az érintett nem kap választ az ezen az űrlapon feltett kérdésére / észrevételére.

3.16. Névjegykártyák kezelése

Amennyiben cégünk munkatársa részére Ön átadja névjegykártyáját, akkor az azon lévő személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük.

 • Adatkezelés célja: kapcsolatépítés és kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, beosztás.
 • Érintett: névjegykártya tulajdonosa.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

3.17. Postázás, iktatás

Amennyiben cégünk az Ön részére postai úton küldeményt (pl. levél, szerződés) küld, iktatórendszerünkben a címzettel és a küldeménnyel kapcsolatos adatok rögzítésre kerülnek.

 • Adatkezelés célja: küldemény nyomon követése, kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, cím, küldemény azonosítója, kiküldés ideje.
 • Érintett: címzett.
 • Adatkezelés időtartama: a postanyilvántartás 5 év eltelte után selejtezésre kerül.
 • Adatfeldolgozó: S-Group Közép-európai Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Batthyány utca 63.): posta előkészítése, postai ügyintézés.
 • Adattovábbítás: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, posta küldemények szállítását végzi.

3.18. Mintacserép-igénylés

Cégünk lehetőséget biztosít - külön igénylő felületen - építkezésenként 3 db mintacserép igénylésére.

 • Adatkezelés célja:

        - foglalkozás: azonosítás, az érintett igényeinek kiszolgálása;

        - vezetéknév, keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás;

        - e-mail cím, telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás;

        - építkezés címe: azonosítás, átláthatóság biztosítása, annak megakadályozása, hogy egy építkezésről 3 db mintacserépnél több mintacserepet igényeljenek;

        - szállítási cím: igényelt mintatermék kiszállítása;

        - igényelt termék: igényelt mintatermék kiszállítása.

 • Adatkezelés jogalapja:

        - érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]: foglalkozás, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, igényelt termék adatok esetén;

        - cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)]: építkezés címe adat esetén.

 • Kezelt adatok köre: foglalkozás, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, építkezés címe, szállítási cím, igényelt termék.
 • Érintett: mintacserepet igénylő személy.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az igénylés leadásától számított 1 évig.
 • Adattovábbítás: mintacserepet kiszállító fuvarozó részére átadjuk a mintatermék kiszállításához szükséges adatokat.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: amennyiben nem adja meg a kötelezően kitöltendő adatokat, akkor nem tud igényelni mintacserepet.

 

3.19. Burkolat-tervezői tanácsadás

 • Cégünk díjmentes burkolat-tervezői tanácsadást biztosít az érdeklődőknek. A díjmentes burkolat-tervezői tanácsadásra a Semmelrock mintakertben kerül sor, ahol cégünk termékeit is megismerhetik az érdeklődök. A díjmentes burkolat-tervezői tanácsadásra időpontot honlapunkon lehet foglalni. Ha olyan kérdés, kérés merül fel, akkor a tanácsadás keretében a kérdés, kérés a személyes találkozót követően kerül megválaszolásra.
 • -           Adatkezelés célja: időpontfoglalás burkolat-tervezői tanácsadásra, burkolattervezői tanácsadás biztosítása (ideértve a felmerülő kérdések, kérések személyes találkozót követő megválaszolását is), kapcsolattartás a burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személlyel.
 • -           Adatkezelés jogalapja:
 • o    burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy vonatkozásában: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)];
 • o    ha a burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy más személy adatát is megadja, akkor ezen személy vonatkozásában: cégünk és a burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy a jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • -           Kezelt adatok köre:
 • o    burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy neve, e-mail címe, telefonszáma, burkolat-tervezői tanácsadás időpontja, illetve, ha egyéb saját személyes adatot is megad a burkolat-tervezői tanácsadás során, akkor a burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy, akkor ez az adat;
 • o    ha a burkolat-tervezői tanácsadás során más személy adatát is megadja a burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy, akkor ez az adat.
 • -           Érintett:
 • o    burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy; illetve,
 • o    ha a burkolat-tervezői tanácsadás során más személy adatát is megadja a burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy, akkor ez a személy.
 • -           Adatkezelés időtartama: burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb a burkolat-tervezői tanácsadás igénylésétől számított 5 évig.
 • -           Címzett:
 • o    Adatfeldolgozó: figyelemmel arra, hogy IFrame megoldást alkalmaz az Adatkezelő a Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely: 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), akinek a feladata: shop.wienerberger.hu weboldal üzemeltetés, és a shop.wienerberger.hu weboldal webtárhely szolgáltatása.
 • o    Egyéb címzett: nincs.
 • -           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: ha a burkolat-tervezői tanácsadás időpontfoglaló felületén nem adja meg valaki a kötelezően megadandó adatait, akkor nem tud részt venni a burkolat-tervezői tanácsadáson.
 • -           Adatok forrása: burkolat-tervezői tanácsadást igénylő személy.

4.     Megrendelések

Az ajánlatokat és megrendeléseket elektronikus adatbázisokban, a megrendelésekhez kapcsolódó dokumentációkat (pl. számla, szállítólevél) elektronikusan, illetve papír alapon tároljuk.

Általánosságban cég formában működő kereskedőpartnereik részére értékesítünk (elektronikusan működő webshopon keresztül, melyet csak szerződött partnereik vehetnek igénybe). Ebben az esetben a kereskedői kapcsolattartók személyes adatait kezeljük jogos érdek alapján [GDPR 6. cikk (1) f)]. Amennyiben az értékesítés természetes személy (pl. egyéni vállalkozó, munkatárs) részére történik, úgy az ő személyes adataikat kezeljük a szerződéskötés jogalapjával [GDPR 6. cikk (1) b)].

Amennyiben Ön szerződött kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, ajánlatot vagy megrendelést akkor tud leadni, ha előzetesen webshopunkba regisztrált. A regisztrációhoz az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön nevét, e-mail címét, jelszó emlékeztető kérdését és válaszát. Amennyiben a webshop felületére 2 éven keresztül nem lép be, személyes adatait a webshopban anonimizáljuk. A webshopba történő regisztrációval kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a regisztrációkor nyújtunk.

4.1.   Ajánlatkérés

a) Amennyiben Ön céges kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Adatkezelés célja: ajánlatkérés; ajánlat feldolgozása.
 • Adatkezelés jogalapja: jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, megrendelni kívánt termékek.
 • Érintett: ajánlatot küldő kapcsolattartója.
 • Adatkezelés időtartama: adatait 5 évig tároljuk, figyelembe véve a Ptk. szerinti elévülési időt.

b) Amennyiben Ön természetes személyként ajánlatot kíván leadni részünkre, adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Adatkezelés célja: ajánlatkérés; ajánlat feldolgozása.
 • Adatkezelés jogalapja: jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, megrendelni kívánt termékek.
 • Érintett: ajánlat küldő.
 • Adatkezelés időtartama: adatait 5 évig tároljuk, figyelembe véve a Ptk. szerinti elévülési időt.

4.2.   Megrendelés

a) Amennyiben Ön céges kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Adatkezelés célja: megrendelés feldolgozása, teljesítése, teljesítése érdekében kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: jogos érdek. [GDPR 6. cikk (1) f)]
 • Kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, megrendelni kívánt termékek.
 • Érintett: megrendelő kapcsolattartója.
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig (általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik).
 • Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1., 1100 Wien [Bécs], Ausztria): az SAP rendszer karbantartását végzi. Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.

b) Amennyiben Ön természetes személyként megrendelést kíván leadni részünkre, úgy adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Adatkezelés célja: megrendelés feldolgozása, teljesítése, nyilvántartása; számlázás.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)].
 • Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám, megrendelt termékek.
 • Érintett: megrendelő.
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig (általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik).
 • Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1., 1100 Wien [Bécs], Ausztria): az SAP rendszer karbantartását végzi. Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.

c) Amennyiben a termék átvételére a megrendelő személyétől eltérő személy jogosult, az átvevő személy adatait a megrendelő adja meg részünkre. Ebben az esetben a megrendelő köteles az átvevőt tájékoztatni arról, hogy adatai részünkre átadásra kerülnek, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy ez megfelelő jogalappal történjen. Az átvevő adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Adatkezelés célja: ajánlatkérés, megrendelés teljesítése, termékek átadása, kiszállítása és értesítés küldése a kiszállításról és a rendelési adatokról.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk és a vevő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, kiszállítási cím, e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: termék átvevője.
 • Adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó iratokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben a megrendeléshez kapcsolódó elévülési idő elteltéig (általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik).
 • Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1., 1100 Wien [Bécs], Ausztria): az SAP rendszer karbantartását végzi. Dream Interactive Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24.): SMS küldő szolgáltatást nyújt. DLG Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.): a WTS fuvarozói felület karbantartását végzi.
 • Adattovábbítás: Fuvarozó cég (szerződött partnerünk): Az átvevő adatai átadásra kerülnek a fuvarozó részére a termékek kiszállításának céljából.
 • Adatok forrása: Szerződött kereskedőpartnerünk.

4.3.   Számlázás

 • Adatkezelés célja: a megrendelésekkel kapcsolatos számla kiállítása.
 • Adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)].
 • Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám.
 • Érintett: szerződő fél.
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.
 • Adatfeldolgozó: Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.

4.4.   Kiszállítás

 • Adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a fuvarozóval való kapcsolattartás érdekében felvesszük a sofőr adatait.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk és a vevő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám, rendszám.
 • Érintett: sofőr.
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokat (pl. szállítólevél) a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig (általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik).
 • Adatfeldolgozó: DLG Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.): a WTS fuvarozói felület karbantartását végzi. Dream Interactive Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24.): SMS küldő szolgáltató.
 • Adattovábbítás: az átvevő személy SMS-ben értesítést kap a kiszállítással kapcsolatos információkról, melynek kapcsán átadásra kerül a sofőr rendszáma.
 • Adatok forrása: szerződött fuvarozópartnerünk.

5.     Megállapodással és jegyzőkönyvfelvétellel kapcsolatos adatkezelések

5.1.   Megállapodások (magánszemély, egyéni vállalkozó)

Amennyiben cégünk megállapodást köt Önnel (pl. termékértékesítés, bérleti szerződés, megbízási szerződés stb.), a megállapodásban az alábbi adatait vesszük fel és azokat az alábbiak szerint kezeljük.

 • Adatkezelés célja: megállapodás írásbeli rögzítése, nyilvántartása, teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződéskötés, szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)].
 • Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, munkakör, aláírás. (A szerződés jellegétől függően a személyes adatok köre bővülhet, azonban a szerződés csak a feltétlenül szükséges adatokat tartalmazza.)
 • Érintett: szerződő fél (természetes személy).
 • Adatkezelés időtartama: a szerződés lejártától számított 10 évig tároljuk (tekintettel a Ptk. szerinti elévülési időre és jellegére, továbbá figyelembe véve, hogy a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.) Bizonyos megállapodások esetén - különösen ideértve a reklamációs megállapodásokat, és a garanciával összefüggő rendelkezéseket tartalmazó megállapodásokat - a garancia (jótállás) idejéig (33 év) tároljuk.
 • Adatfeldolgozó: Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését, illetve irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer terméktámogatását végzi.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés megkötéséhez szükséges adatok megadása hiányában a felek között nem jön létre szerződés.

5.2.   Megállapodások (szervezettel/céggel)

Amennyiben cégünk megállapodást köt egy szervezettel / céggel, akkor a megállapodást aláíró, céget képviselő személyek (képviseletre jogosult személyek) adatait cégünk kezeli.

 • Adatkezelés célja: megállapodás létrejötte, teljesítése, megállapodás létrejöttének igazolása.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk és a szerződéses partner jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, aláírás, aláírás módja (cégjegyzés módja), beosztás.
 • Érintett: cég/szervezet nevében aláíró, képviseletre jogosult személy.
 • Adatkezelés időtartama: amennyiben az Ön adatait egy - számviteli bizonylatnak, vagy azt alátámasztó dokumentumnak nem minősülő - szerződés tartalmazza, a szerződésre vonatkozó elévülési időig (általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik). Amennyiben az Ön adatait számviteli bizonylat tartalmazza, vagy az azt alátámasztó szerződés / dokumentum, akkor a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 évig az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel).
 • Adatfeldolgozó: Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését, illetve irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer terméktámogatását végzi.
 • Adatok forrása: amennyiben Ön cég képviseletében eljáró, megállapodást aláíró személy, akkor az adatát Öntől vagy a cégétől kaptuk meg.

5.3.   Fizetési felszólítások, egyéb igényérvényesítés

 • Adatkezelés célja: fizetési felszólítás küldése, egyéb úton igényérvényesítés (pl. hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése).
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, cím.
 • Érintett: szerződő fél vagy az adott igényérvényesítés kapcsán az ellenérdekű fél.
 • Adatkezelés időtartama: a dokumentációkat a Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig, illetve aktív partnerünk esetén 10 évig kezeljük. (Általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik.)
 • Adattovábbítás: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, postai küldemények szállítását végzi. Budapesti székhelyű ügyvédi iroda: ügyvédi meghatalmazás alapján felszólító levél készítését és kiküldését végzi.

5.4.   Egyenlegközlők

 • Adatkezelés célja: egyenleg nyomon követése, egyenlegről (pl. tartozásról) információ küldése, kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: a szerződő fél és cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, cím.
 • Érintett: szerződő fél.
 • Adatkezelés időtartama: 1 év.
 • Adattovábbítás: Ügyben eljáró ügyvédi iroda, könyvvizsgáló, NAV részére kérés esetén. Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, postai küldemények szállítását végzi.

5.5.   Jegyzőkönyvfelvétel

Cégünk, ha az szükséges, akkor egyes eseményekről, tényekről jegyzőkönyvet vesz fel. Cégünk általánosságban a jegyzőkönyvben rögzített adatokat az alábbiak szerint kezeli, ha azok kapcsán egyedi, eltérő tájékoztatást nem ad.

 • Adatkezelés célja: Jegyzőkönyvben rögzített tények bizonyítása.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, egyéb a jegyzőkönyvben rögzített személyes adat (így esettől függően pl. lakcím, anyja neve, aláírás).
 • Érintett: jegyzőkönyvezéssel érintett fél.
 • Adatkezelés időtartama: általános elévülési időig (5 év).
 • Adatfeldolgozó: jegyzőkönyvezéssel megbízott partner (pl. egyes alkalmazástechnikai ellenőrzések esetén az alkalmazástechnikai szakértő).
 • Adatok forrása: jegyzőkönyvet felvevő személy, jegyzőkönyvezésben közreműködő személy.

5.6.    Tanúk adatainak a kezelése

Egyes esetekben tanúk igazolják, hogy az okirat aláírója az okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. Egyes esetekben pedig a tanúk egyes események megtörténtét igazolják. Cégünk a tanúk okiraton rögzített adatait kezeli.

-  Adatkezelés célja: annak igazolása, hogy az okirat aláírója az okiratot a tanúk előtt írta alá, vagy aláírását a tanúk előtt saját kezű aláírásának ismerte el; vagy egyes események megtörténtének az igazolása. Továbbá a teljes bizonyító erejű magánokirati forma törvényi feltételeinek a biztosítása.

-  Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)]: okiratbiztonság garantálása, események igazolhatósága közvetve az Adatkezelő tulajdonhoz való jogának a védelme és a vállalkozás szabadsága.

-  Kezelt adatok köre: tipikusan a név, lakóhely, lakóhely hiányában tartózkodási hely, aláírás, egyéb a tanú által esetleg megadni kért adat.

- Érintett: tanú.

- Adatkezelés időtartama: amennyiben a tanú adatait egy - számviteli bizonylatnak, vagy azt alátámasztó dokumentumnak nem minősülő - okirat tartalmazza, az okiratra vonatkozó elévülési időig (általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik). Amennyiben a tanú adatait számviteli bizonylat tartalmazza, vagy az azt alátámasztó okirat, akkor a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 évig az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel). A garanciával összefüggő rendelkezéseket tartalmazó megállapodásokat a garancia (jótállás) idejéig (33 év) tároljuk.

- Adatfeldolgozó: Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését, illetve irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer terméktámogatását végzi.

6.     Programok, rendezvények, pályázatok

6.1.   Rendezvények

Időről időre partnereink számára rendezvényeket szervezünk, amelyen a részvétel önkéntes. A rendezvények során tömegfelvételek és egyéni felvételek is készül(het)nek, melyre a meghívóban, regisztrációkor és a rendezvény ideje alatt is felhívjuk a figyelmet. Az elkészült videó-, illetve fényképfelvételeket belső céges kommunikációs felületünkön, illetve az interneten (pl. Facebook oldal, honlap) közzétesszük. Amennyiben nem kíván szerepelni a felvételeken, illetve tiltakozik az Ön szereplésével készülő felvételek nyilvánosságra hozatalával szemben, kérjük jelezze cégünk részére, és haladéktalanul intézkedünk kérése teljesítése érdekében.

 • Adatkezelés célja: rendezvény megszervezése, résztvevők nyilvántartása.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: rendezvényen résztvevő.
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.
 • Adatfeldolgozó: rendezvényügynökség (pl. ülésrend esetén).
 • Adattovábbítás: szálloda felé a rendezvényre érkezők elszállásolásának céljából.

Rendezvényen készült képmással (fénykép, videó) kapcsolatos adatkezelés

 • Adatkezelés célja: fénykép- és videófelvételeket cégünk népszerűsítése érdekében, illetve az események dokumentálása céljából készítünk és teszünk közzé.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)], illetve amennyiben a rendezvényen csak úgy van lehetőség részt venni, hogy arról felvételek készülnek: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: fénykép- és videó felvétel.
 • Érintett: rendezvényen résztvevők.
 • Adatkezelés időtartama: 5 év.
 • Adatfeldolgozó: fényképet készítő cég.
 • Nyilvánosságra hozatal: Social media csatornákon keresztül, honlapon, prospektusokban, más előre meghatározott módon, fórumon.

6.2.   Képzések

Rendszeresen szervezünk képzéseket pl. építészek, tetőfedők, burkolómesterek számára, amelyekre önként lehet jelentkezni.

 • Adatkezelés célja: Képzés szervezése és lefolytatása, kapcsolattartás, képzéssel kapcsolatos tevékenységek ellátása.

Ha a képzés felnőttképzésnek minősül, akkor további cél a jogszabály által előírt adattovábbítási kötelezettség teljesítése, illetve tanúsítvány kérése esetén a tanúsítvány kiállítása és átadása.

 • Adatkezelés jogalapja: Amennyiben természetes személy jelentkezik egy képzésre, akkor az adatkezelés jogalapja szerződés létrejötte és szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) b)]

Amennyiben cég jelentkezik egy képzésre, akkor az általa megadott képzésben résztvevő adatai kapcsán az adatkezelés jogalapja cégünk és a jelentkező cég jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].

Ha a résztvevő adatait jogszabály alapján meg kell őriznünk, vagy továbbítanunk kell (pl. számviteli vagy felnőttképzési kötelezettségek miatt), akkor az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]. Felnőttképzés esetén továbbá a tanúsítvánnyal kapcsolatos adatokat, illetve annak tényét, ha valaki magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) f)] alapján kezeljük.

 • Kezelt adatok köre: Adott képzés kapcsán bekért/megadott adatok, így különösen név, munkahely, munkakör (foglalkozás, beosztás), lakcím, e-mail cím, cégnév, telefonszám, képzés típusa/adatai, kamarai szám.

Ha képzés felnőttképzésnek minősül, akkor a következő adatok mindig kezelésre kerülnek: családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési ország, születési hely és idő; legmagasabb iskolai végzettség; e-mail cím; ha a résztvevő magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár, akkor ennek ténye; oktatási azonosító szám; képzés neve, jellege, képzés óraszáma, képzésbe történő belépéssel és képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzésének hiányában a képzésből történő kilépéssel kapcsolatos adatok; képzés során történő érékeléssel/minősítéssel kapcsolatos adatok, ha erre sor kerül; ha releváns az adott képzés kapcsán, akkor: szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv ismerete, fizetési kötelezettség, igénybe vett képzési hitel, képzési díj, költségviselő. (Fktv. alapján kötelezően megadandó vagy kezelendő adatok.). Ha az érintett a felnőttképzés kapcsán kéri a tanúsítvány kiállítását, akkor az erre vonatkozó nyilatkozat, illetve a kiállított tanúsítványon szereplő adatok (tanúsítvány sorszáma, családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, elvégzett Képzésre vonatkozó adatok).

 • Érintett: Képzésen résztvevő.
 • Adatkezelés időtartama: 1 év, 5 év Kamarai képzés esetén. Felnőttképzés esetén a szükséges, a kötelezően megadandó és kezelendő adatokat a képzéstől számított 8 év utolsó napjáig tároljuk. A számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.
 • Közös adatkezelés:
 • Adattovábbítás: Építész képzés esetén az Építész Kamara részére továbbítjuk az adatokat jogi kötelezettség alapján.
 • Felnőttképzés esetén a képzés résztvevőjének jogszabályban meghatározott adatait továbbítjuk a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR). Adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy felnőttképzés esetén a megadott e-mail címre a képzéssel kapcsolatos elégedettség felmérési kérdőívet fog kapni az illetékes hatóságtól.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: kötelezően megadandó adatok elmaradása esetén az érintett nem tud részt venni a képzésben.
 • Adatok forrása: Alapvetően a képzésre jelentkező az adatok forrása. Felnőttképzés esetén a tanúsítvány - ha annak kiállítását a képzés résztvevője kéri, akkor - a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) keresztül kerül kiállításra; továbbá, ha a képzés résztvevője nem tudja vagy tévesen adja meg az oktatási azonosító számát, akkor azt az Adatkezlő a FAR rendszeren keresztül kapja meg.

6.3.   Pályázatok

Különböző témákban időnként pályázatot hirdetünk meg (pl. tetőfedő rangadó, diplomadíjpályázat).

 • Adatkezelés célja: pályázaton részvétel, nyertes részére ajándék átadása.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 • Érintett: pályázó.
 • Adatkezelés időtartama: résztvevők esetén a cél megvalósulását követő 1 évig, a nyertes esetében a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel).
 • Adattovábbítás: nyertes részére ajándék átadása esetén a futár cég.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: ha a pályázatra jelentkezés során nem adja meg az érintett a szükséges adatait, akkor nem tud részt venni a pályázaton.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy egyedi pályázatok kapcsán eltérő adatkezelési tájékoztatást adjon. Ha az Adatkezelő valamely pályázat kapcsán eltérő, egyedi tájékoztatást ad, akkor az adott pályázat kapcsán az tekintendő irányadónak.

6.4.   Látogatók

Székhelyünkön, telephelyeinken biztonsági szolgálat működik. A biztonsági szolgálat nyilvántartja a látogatók belépését és kilépését (ún. látogatói cetli segítségével).

 • Adatkezelés célja: belépés és távozás nyilvántartása, vagyonvédelem.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, aláírás, lakcím, belépés és kilépés ideje.
 • Érintett: látogató, területre/ épületbe belépők.
 • Adatkezelés időtartama: 24 óra.
 • Adatfeldolgozó: IN-KAL Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 68. I. em. 3. ajtó): vagyonvédelmi, portaszolgálati, őrzés-védelmi tevékenységet végez (biztonsági szolgálat).

Cégünk a Látogatókat érintő további adatkezelésekről külön ad tájékoztatást az adott telephelyeken.


6.5. A „Megújuló tradíció - Új univerzális kerámiatetőcserép tervezése” elnevezésű formatervezési pályázattal kapcsolatos adatkezelések

A jelen pont alatt szabályozott adatkezelésre a jelen adatkezelési tájékoztató pályázatokra vonatkozó 6.3. pont alatti általános része nem alkalmazandó.

 

6.5.1. A pályázó azonosítása, kapcsolattartatás a pályázóval, a beérkezett pályázati anyag elbírálása  

[drGN4]

- Adatkezelés célja: A pályázó azonosítása, kapcsolattartatás a pályázóval, a beérkezett pályázati anyag elbírálása

- Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].

- Kezelt adatok köre: természetes személy pályázó esetén: név, telefonszám, e-mail cím, pályázati anyag, bírálati anyag. Jogi személy és egyéni vállalkozó pályázó esetén: a pályázó cégneve/elnevezése, a pályázó kapcsolattartójának neve, a pályázó kapcsolattartójának telefonszáma, a pályázó kapcsolattartójának e-mail címe.

- Érintett: természetes személy pályázó esetén a pályázó, jogi személy vagy egyéni vállalkozó pályázó esetén a pályázó kapcsolattartója.

- Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a pályázat eredményhirdetés időpontját követő 1 év.

- Adattovábbítás: Adatfeldolgozó: MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM (székhely/elérhetőség: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.).

- Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a pályázó nem tud részt venni a pályázaton.

 

6.5.2. A kiválasztott pályamunkák díjazása, díjazás eljuttatása a pályázóhoz, a díjazás elszámolása, nyilvántartása

- Adatkezelés célja: A kiválasztott pályamunkák díjazása, díjazás eljuttatása a pályázóhoz, a díjazás elszámolása, nyilvántartása.

- Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c)].

- Kezelt adatok köre: természetes személy pályázó esetén: név, telefonszám, e-mail cím, pályázati anyag, bírálati anyag. Jogi személy és egyéni vállalkozó pályázó esetén: a pályázó cégneve/elnevezése, , a pályázó kapcsolattartójának neve, a pályázó kapcsolattartójának telefonszáma, a pályázó kapcsolattartójának e-mail címe.

- Érintett: természetes személy pályázó esetén a pályázó, jogi személy vagy egyéni vállalkozó pályázó esetén a pályázó kapcsolattartója.

- Adatkezelés időtartama: a nyertes esetében a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel).

- Adattovábbítás: Adatfeldolgozó: MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM (székhely/elérhetőség: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.).

 

6.5.3. Pályázattal kapcsolatos e-mailes konzultációs lehetőség

Ha a pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül az érintetteknek, akkor lehetőségük van arra, hogy ezt az Adatkezelővel e-mail útján tisztázzák.

- Adatkezelés célja: Pályázattal kapcsolatos e-mailes konzultációs lehetőség biztosítása.

- Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].

- Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, a tisztázandó kérdés és arra adott válasz.

- Érintett: Kérdést feltevő személy.

- Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a pályázat eredményhirdetését követő 3 hónap.[drGN6]

- Adattovábbítás: nincs.

- Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a pályázó nem tud részt venni a pályázaton.

 

6.5.4. Nyertesek nevének közzététele

Az Adatkezelő dönthet úgy, hogy a nyertesek nevét a honlapján vagy a közösségi média felületein közzéteszi.

- Adatkezelés célja: Pályázattal kapcsolatos tájékoztatás.

- Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].

- Kezelt adatok köre: Természetes személy pályázó neve, pályázaton elért eredmény.

- Érintett: Természetes személy pályázó.

- Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a pályázat eredményhirdetés időpontját követő 1 év.

- Adattovábbítás: Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1., 1100 Wien [Bécs], Ausztria): tárhely-szolgáltató., az adott közösségi média felület üzemetetője, tárhely szolgáltatója.

- Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a pályázó nem tud részt venni a pályázaton.

 

7.     Álláshirdetésre jelentkezés

Cégünknél állásra több módon van lehetőség jelentkezni, így például a Karrier Portál felületen, állásportálokon keresztül, és dolgozói ajánlás útján. Kérjük, hogy az állás betöltéséhez nem szükséges adatokat (pl. hobbi) ne adja meg részünkre. Állásra jelentkezés kapcsán, ha egyedi eltérő tájékoztatást nem ad a cégünk, akkor az alábbi módon kezeljük az adatokat. Tájékoztatjuk, ha a Karrier Portálon keresztül jelentkezik az állásra, akkor a Karrier Portálon adott adatkezelési tájékoztatás irányadó cégünk álláspályázattal kapcsolatos adatkezelésére.

 • Adatkezelés célja: konkrét álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel, a pályáztatás folyamatának koordinálása.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, születési idő, fénykép, kísérőlevél, önéletrajz és az abban megadott egyéb személyes adatok.
 • Érintett: jelentkezők, pályázók.
 • Adatkezelés időtartama: konkrét álláshirdetésre jelentkezés esetén a pályázat lezártáig.
 • Adatbázisba történő jelentkezés esetén 1 év. (Kizárólag kifejezett egyetértés esetén.)
 • Adatfeldolgozó: Állásportálok, profession.hu. Evolution Consulting Kft. (székhely: Miskolc, Báthory István u. 12.): Karrier Portál üzemeltetését végzi.
 • Közös adatkezelés: Közös adatkezelőnek minősülő fejvadász partnerek.

8.     Panaszkezelés

8.1.   Minőségi kifogás (termékhiba) bejelentése

Amennyiben az általunk - vagy cégünk jogelődje (pl. Semmelrock Stein + Design Kft., TONDACH Magyarország Zrt.) által - gyártott termékkel kapcsolatban minőségi kifogást jelent be cégünknél, azt megfelelően dokumentálva – a szükséges szakértelemmel rendelkező kollégák bevonása mellett – kivizsgáljuk és elbíráljuk.

 • Adatkezelés célja: az Adatkezelő - vagy az Adatkezelő jogelődjei - által gyártott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, kivizsgálása, elbírálása, rendezése illetve nyilvántartása.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)] Amennyiben termékszavatossági igény kerül bejelentésre, és erre tekintettel - 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti - jegyzőkönyv kerül felvételre, akkor a jegyzőkönyv felvételétől számított 3 évig, a jegyzőkönyvben foglalt adatok tekintetében, az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)].
 • Kezelt adatok köre: vezetéknév; keresztnév; telefonszám; e-mail cím; cím (irányítószám, település neve, közterület neve, házszám); termékhiba megjelölése; kifogásolt termék adatai (neve, elérhetőségének helye, beépítés állapota, vásárolt mennyiség, vásárlás időpontja, szállítás időpontja, értékesítő kereskedő adatai, fotó); probléma leírása; vásárlást igazoló számla száma; szállítólevél száma; számla vagy bizonylat; szállítólevél; garancialevél; minőségi kifogás egyedi azonosító száma; minőségi kifogás ügyintézése során keletkezett dokumentumokban (pl. jegyzőkönyv) szereplő esetleges további adatok. (Ha valamely adat nem kerül megadásra, akkor azt nem kezeli az Adatkezelő.)
 • Érintett: minőségi kifogást bejelentő személy, illetve amennyiben a benyújtott dokumentumok, illetve a kivizsgálás során keletkezett dokumentumok (pl. jegyzőkönyv) harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezek a személyek.
 • Adatkezelés időtartama: azon termékek (tetőcserép) vonatkozásában, amelyre jótállás vonatkozik a jótállás időtartamáig (33 év), ha az hosszabb, akkor a kivizsgálástól számított 10 évig. Az egyéb termékek (tégla, térkő) vonatkozásában a megőrzési idő a kivizsgálástól számított 10 év.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: amennyiben Ön az erre kialakított reklamációs bejelentő felületen kívánja bejelenteni reklamációját, akkor ahhoz szükséges megadni a bejelentő felületen kötelezően kitöltendő adatokat. Ennek hiányában Ön a bejelentő felületen nem tudja benyújtani a reklamációját. Felhívjuk a figyelmet, hogy a többi adat megadása opcionális, azok a panasz kivizsgálását, elbírálását segítik.
 • Adatok forrása: panaszt benyújtó személy.

8.2.   Szállítási probléma bejelentése

Amennyiben az általunk - vagy cégünk jogelődje által - kiszállított termékkel kapcsolatban szállítási panaszt jelent be cégünknél, azt megfelelően dokumentálva – a szükséges szakértelemmel rendelkező kollégák bevonása mellett – kivizsgáljuk és elbíráljuk.

 • Adatkezelés célja: az Adatkezelő - vagy az Adatkezelő jogelődje - által kiszállított termékekkel kapcsolatosan felmerülő szállítási panaszok kezelése, kivizsgálása, elbírálása, a panasz rendezése illetve nyilvántartása.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)] Amennyiben a bejelentés termékszavatossági igénynek minősül, és erre tekintettel - 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti - jegyzőkönyv kerül felvételre, akkor a jegyzőkönyv felvételétől számított 3 évig, a jegyzőkönyvben foglalt adatok tekintetében, az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)].
 • Kezelt adatok köre: Vezetéknév; keresztnév; telefonszám; e-mail cím; cím (irányítószám, település neve, közterület neve, házszám); szállítási probléma és kifogásolt termék adatai (szállítási probléma részletei, termékcsoport, probléma leírása, kifogásolt termék adatai [jelenlegi elérhetősége, neve, beépítési állapota, mennyisége, vásárlási időpontja, szállítás időpontja, kereskedő adatai, fotó]); igényelt kompenzáció; vásárlást igazoló számla száma; szállítólevél száma; számla vagy bizonylat; szállítólevél; panasz ügyintézése során keletkező dokumentumokban szereplő esetleges további adatok. (Ha valamely adat nem kerül megadásra, akkor azt nem kezeli az Adatkezelő.)
 • Érintett: Panaszt bejelentő személy, illetve amennyiben a benyújtott dokumentumok harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezek a személyek.
 • Adatkezelés időtartama: Azon termékek (tetőcserép) vonatkozásában, amelyre jótállás vonatkozik a jótállás időtartamáig (33 év), ha az hosszabb, akkor a kivizsgálástól számított 10 évig. Az egyéb termékek (tégla, térkő) vonatkozásában a megőrzési idő a kivizsgálástól számított 10 év.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Amennyiben Ön az erre kialakított reklamációs bejelentő felületen kívánja bejelenteni reklamációját, akkor ahhoz szükséges megadni a bejelentő felületen kötelezően kitöltendő adatokat. Ennek hiányában Ön a bejelentő felületen nem tudja benyújtani a reklamációját. Felhívjuk a figyelmet, hogy a többi adat megadása opcionális, azok a panasz kivizsgálását, elbírálását segítik.
 • Adatok forrása: Panaszt benyújtó személy.

8.3.   Fogyasztói panasz

Ha az Adatkezelő olyan szolgáltatást nyújt, amely kapcsán a fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) szerinti panasszal élhet, és a fogyasztó ilyen panaszt nyújt be, akkor cégünk az alábbiak szerint kezeli a személyes adatokat.

 • Adatkezelés célja: fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása, panasz kezelése, orvoslása.
 • Adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)].
 • Kezelt adatok köre: név, lakcím, a panaszbejelentés kapcsán megadott, felvett adatok.
 • Érintett: panaszt benyújtó személy.
 • Adatkezelés időtartama: az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. tekintettel fogyasztói jegyzőkönyvben szereplő adatok és az írásbeli válasz 3 évig kerülnek megőrzésre.

9.     Wienerberger Mesterház Program adatkezelései

A Wienerberger Mesterház Program (a továbbiakban: Mesterház Program) keretében, ahhoz kapcsolódóan számos adatkezelés valósul meg, amikor cégünk kezeli az Ön adatait.

9.1.   Regisztráció

A Mesterház Programban való részvételhez regisztráció szükséges, amelyhez a regisztrálónak személyes adatokat kell megadnia. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Mesterház Program Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - az ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor közte és a regisztráló között szerződés jön létre.

Magánszemély (természetes személy)

 • Adatkezelés célja:

        - név: Mesterház Programba regisztráló személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.

        - lakcím: Mesterház Programba regisztráló személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.

        - e-mail cím: Mesterház Programba regisztráló személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás (pl. szakértő megjelenésének időpontjáról tájékoztatás küldése).

        - telefonszám: Mesterház Programba regisztráló személlyel való kapcsolattartás.

        - építkezés irányítószáma: Mesterház Program/szerződés teljesítése, a Mesterház Program szolgáltatásainak biztosítása.

 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b)].
 • Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, építkezés irányítószáma.
 • Érintett: Mesterház Programba regisztráló természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama:
  a)               regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy;
  b)               szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a regisztráló nem tud belépni a Mesterház Programba, nem jön létre szerződés közte és az Adatkezelő között. (Telefonszám megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás miatt javasolt.)

Céges kapcsolattartó

Ha a Mesterház Programba cég regisztrál, akkor a regisztráció során a cég kapcsolattartójának az adatait is meg kell adni, amelyet cégünk kezel.

 • Adatkezelés célja:

        - név: Mesterház Programba regisztráló céggel kapcsolattartás.

        - e-mail cím: Mesterház Programba regisztráló céggel kapcsolattartás.

        - telefonszám: Mesterház Programba regisztráló céggel kapcsolattartás.

 • Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: Mesterház Programban résztvevő cég természetes személy kapcsolattartója.
 • Adatkezelés időtartama:
  a)               regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy;
  b)               szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig.

9.2.   Építkezés adatainak egyeztetése

Ha egy új személy belép a Mesterház Programba, akkor cégünk felveszi a kapcsolatot a résztvevővel, hogy egyeztesse a Mesterház Program tárgyát képező építkezés adatait.

 • Adatkezelés célja: a Mesterház Program/szerződés teljesítése, a Mesterház Program szolgáltatásainak biztosítása.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont]. Kivitelezői adatokat cégünk és a Mesterház Programban résztvevő jogos érdeke [GDPR 6. cikk f)] alapján kezeljük.
 • Kezelt adatok köre: név, az építkezés adatai (építkezés címe, építkezés megkezdésének időpontja, építkezés jellege, építkezés célja, építkezés fázisa).
 • Érintett: Mesterház Programban résztvevő természetes személyek. Amennyiben az szükséges, és a Mesterház Program résztvevője megadja a kivitelező nevét, akkor a kivitelező.
 • Adatkezelés időtartama: Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig.
 • Adatfeldolgozó: Alkalmazástechnikai szakértő partnerek.
 • Adatok forrása: Mesterház programban résztvevő személyek.

9.3.   Anyagmennyiség-számítás

Cégünk kiszámítja, hogy a Mesterház Program keretében épülő házakhoz mennyi építőanyagra van szükség falazat, födém és tetőcserép esetén. A Mesterház Programban résztvevő erre az ÁSZF-ben megjelölt módon jogosult. (A Mesterház Program keretében történő anyagmennyiség-számítás nem azonos a https://wienerberger.hu/ honlapon kérhető mennyiségszámítással, ez utóbbit bárki - így az Adatkezelővel szerződéses viszonyban nem álló személyek is - kérhetik, cégünk ilyenkor az adatokat az érintettek hozzájárulásával kezeli.)

 • Adatkezelés célja: anyagmennyiség-számítás készítése (falazat, födém, tetőcserép), tájékoztatás nyújtása.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont]. Ha a megküldött dokumentumok harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezen személyek tekintetében az adatkezelés jogalapja cégünk és a Mesterház Programban résztvevő személy jogos érdeke.
 • Kezelt adatok köre: név, küldött adatok, rajzok.
 • Érintett: Mesterház Programban résztvevő természetes személyek, illetve, ha a megküldött dokumentumok harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezen harmadik személyek.
 • Adatkezelés időtartama: Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Cégünk az anyagmennyiséget nem tudja kiszámítani.
 • Adatok forrása: Mesterház Programban résztvevő természetes személy.

9.4.   „Mesterház” hírlevél

Cégünk építkezést segítő általános tanácsokat, tippeket, hasznos információkat küld, ha arra a regisztrációkor feliratkoznak a Mesterház Programban résztvevők (regisztrálók).

„Mesterház” hírlevelünkről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhat a mesterhaz@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással. Ez nem érinti viszont a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • Adatkezelés célja: hírlevél küldése építkezést segítő általános tanácsokról, tippekről, hasznos információkról.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk a) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja.
 • Érintett: „Mesterház” hírlevélre feliratkozó személyek.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
 • Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien [Bécs], Ausztria): tárhely-szolgáltató.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem értesül az érintett az építkezést segítő általános tanácsokról, tippekről, hasznos információkról cégünk hírlevelei útján.

9.5.   Direkt marketing üzenetek

Cégünk a Mesterház Programmal kapcsolatos együttműködés során direkt marketing (imázs jellegű, termékreklámozási célú) üzeneteket küldhet a résztvevők számára e-mailben.

 • Adatkezelés célja: direkt marketing üzenetek küldése, közvetlen üzletszerzés.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
 • Érintett: Mesterház Programban résztvevő személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Mesterház Program együttműködési időtartama alatt, ameddig a szerződéses jogviszony fennáll.
 • Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien [Bécs], Ausztria): tárhely-szolgáltató.

9.6.   Mesterház Program egyéb adatkezelései

Mesterház Program során előfordulhat, hogy jelen Tájékoztató Mesterház Programra vonatkozó részében fel nem sorolt adatkezelések is előfordulnak. Ilyen esetben a jelen Tájékoztató egyéb részeiben, vagy külön adjuk meg az adatkezelési tájékoztatást az adatkezelés részleteiről (pl. cél, jogalap, adatkezelési időtartam stb.)

10.   Wienerberger Kivitelezői Program adatkezelései

A Wienerbeger Kivitelezői Program (a továbbiakban: Kivitelezői Program) keretében, ahhoz kapcsolódóan több adatkezelés valósul meg, amikor cégünk kezeli az Ön adatait.

(Jelen fejezet kizárólag a Kivitelezői Program adatkezeléseire, illetve a Kivitelezői Program regisztrációs felületén, a Kivitelezői Program során megadott adatokra vonatkozik. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a jelen Program nem azonos a külön felületen elérhető Kivitelezői Lojalitás Programmal. A Kivitelezői Lojalitás Program adatkezelési tájékoztatója a Kivitelezői Lojalitás Program honlapján érhető el.)

10.1. Regisztráció

A Kivitelezői Programban való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni kivitelező cégek és egyéni vállalkozók tudnak. A regisztráció során személyes adatokat is meg kell adni. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Kivitelezői Program Általános Szerződési Feltételeit (Kivitelezői Program ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - a Kivitelezői Program ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor köztünk és a regisztráló között szerződés jön létre.

Egyéni vállalkozó

 • Adatkezelés célja:

        - név: Kivitelezői Programba regisztráló egyéni vállalkozó azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.

        - e-mail cím: Kivitelezői Programba regisztráló egyéni vállalkozó azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás (elsősorban mennyiségszámítás, szaktanácsadás, egyéb szakmai támogatás részleteinek egyeztetése).

        - telefonszám: Kivitelezői Programba regisztráló személlyel való kapcsolattartás (elsősorban mennyiségszámítás, szaktanácsadás, egyéb szakmai támogatás részleteinek egyeztetése).

 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: Kivitelezői Programban résztvevő egyéni vállalkozó.
 • Adatkezelés időtartama:
  a)       regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy;
  b)       szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a regisztráló nem tud belépni a Kivitelezői Programba, nem jön létre szerződés közte és az Adatkezelő között.

Céges kapcsolattartó

Ha a Kivitelezői Programba cég regisztrál, akkor a regisztráció során a cég kapcsolattartójának az adatait is meg kell adni, amelyet cégünk kezel.

 • Adatkezelés célja: Kivitelezői Programba regisztráló céggel kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
 • Érintett: Kivitelezői Programban résztvevő cég természetes személy kapcsolattartója.
 • Adatkezelés időtartama:
  a)       regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy;
  b)       szerződés létrejötte esetén a kapcsolattartói minőség megszűnéséig.
 • Adatok forrása: Kivitelezői Programba regisztráló.

Hírlevél

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a hírlevélfeliratkozásra a II.2.1. pontban adott adatkezelési tájékoztatás irányadó.

10.2. További kapcsolattartók

A regisztráló jogosult további kapcsolattartók bejelentésére a regisztrációt követően.

 • Adatkezelés célja: Kivitelezői Programba regisztrálóval kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
 • Érintett: Kivitelezői Programban résztvevő kapcsolattartója.
 • Adatkezelés időtartama: kapcsolattartói minőség megszűnéséig.
 • Adatok forrása: Kivitelezői Programba regisztráló.

10.3. Kivitelező Program szolgáltatásai

10.3.1. Anyagmennyiség-számítás

Cégünk kiszámítja, hogy egy adott kivitelezési projekthez mennyi - a Kivitelezői Program ÁSZF szerinti - építőanyagra van szükség falazat, födém és tetőcserép esetén, ha a Kivitelezői Programban résztvevő megküldi az ehhez szükséges dokumentációt. (Jelen tájékoztatás kizárólag a Kivitelezői Programban biztosított anyagmennyiség-számításra vonatkozik.)

 • Adatkezelés célja: anyagmennyiség-számítás készítése (falazat, födém, tetőcserép), tájékoztatás nyújtása.
 • Adatkezelés jogalapja: Egyéni vállalkozó általi igénylés esetén: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kapcsolattartó általi igénylés esetén: az Adatkezelő és a Kivitelezői Programban résztvevő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].
 • Ha a megküldött dokumentumok harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezen személyek tekintetében az adatkezelés jogalapja cégünk és a Kivitelezői Programban résztvevő jogos érdeke.
 • Kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, személyes adatnak minősülő egyéb küldött adatok, rajzok.
 • Érintett: mennyiségszámítást igénylő (az egyéni vállalkozó vagy a kapcsolattartó), illetve, ha a megküldött dokumentumok harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezen harmadik személyek.
 • Adatkezelés időtartama: az anyagmennyiség-számítás alapján adott válaszadástól számított 1 év után az összes személyazonosítást lehetővé tevő adat törlésre kerül a tervrajzokkal együtt.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: cégünk az anyagmennyiséget nem tudja kiszámítani.
 • Adatok forrása: Kivitelezői Programba regisztráló.

10.3.2. Első sor lerakás

Cégünk szaktanácsadás keretében helyszíni segítséget nyújt a falazáshoz (első sor lerakásának bemutatása), ha a Kivitelezői Program résztvevő az ehhez szükséges feltételeket teljesíti és megadja az adatokat, amely alapján az Adatkezelő a konkrét Projekt helyszínénén meg tud jelenni.

 • Adatkezelés célja: helyes alkalmazástechnikai beépítés bemutatása. (első sor lerakásának bemutatása).
 • Adatkezelés jogalapja: egyéni vállalkozó saját adatainak megadása esetén: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
  Harmadik személy (kapcsolattartó) adatainak megadása: Az Adatkezelő és a Kivitelezői Programban résztvevő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám, projekt címe.
 • Érintett: személy, akinek az adatait a Kivitelezői Programban résztvevő megadja, hogy az első sor lerakás bemutatásra kerüljön.
 • Adatkezelés időtartama: első sor lerakás bemutatását követő 1 év után törlésre kerülnek az adatok.
 • Adatfeldolgozó: első sor bemutatását cégünk mellett a FORRÁSPONT Bt. (Cg.08-06-014136; székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 10. 02. em. 07.) végzi.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nincs lehetőség arra, hogy cégünk bemutassa a WIENERBERGER zRt. termékei esetén javasolt hatékony falazási technikákat.
 • Adatok forrása: Kivitelezői Programba regisztráló.

11.   „Tondach Támogatott Tetőcsere” projekt adatkezelései

A „Tondach Támogatott Tetőcsere” projekt (a továbbiakban: Tetőcsere Projekt) keretében, annak időtartama alatt, több adatkezelés valósul meg, amikor cégünk kezeli az Ön adatait.

(Jelen fejezet kizárólag a Tetőcsere Projekt adatkezeléseire, illetve a Tetőcsere Projekt regisztrációs felületén, a Tetőcsere Projekt során megadott adatokra vonatkozik.)

11.1. Regisztráció

A Tetőcsere Projektben való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni természetes személyek (magánszemélyek) tudnak. A regisztráció során személyes adatokat is meg kell adni. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Tetőcsere Projekt Általános Szerződési Feltételeit (Tetőcsere Projekt ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - a Tetőcsere Projekt ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor köztünk és a regisztráló között szerződés jön létre. A regisztráció során a regisztráló személy több csomag („Alap”; „Megújulás”; „Stílus”; „Prémium”), illetve többféle kategória (szolgáltatás) közül választhat.

 • Adatkezelés célja:

        - név (vezetéknév, keresztnév): Tetőcsere Projektbe regisztráló személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.

        - e-mail cím: Tetőcsere Projektbe regisztráló személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.

        - telefonszám: Tetőcsere Projektbe regisztráló személlyel való kapcsolattartás.

        - kiválasztott csomag: Tetőcsere Projekt/szerződés teljesítése, pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.

        - kiválasztott kategória (szolgáltatás): Tetőcsere Projekt/szerződés teljesítése, mennyiségszámítás elkészítése, ajánlott bruttó fogyasztói árakat tartalmazó tájékoztató lap átadása.

        - építkezés irányítószáma: Tetőcsere Projekt/szerződés teljesítése, pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.

 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám, kiválasztott csomag, kiválasztott kategória (szolgáltatás), építkezés irányítószáma.
 • Érintett: Tetőcsere Projektbe regisztráló személy.
 • Adatkezelés időtartama:
  a)       regisztráció 2 munkanapon belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy
  b)       szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): szükség esetén telefonos kapcsolatfelvétel a regisztráló személlyel.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Amennyiben a regisztráló nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tud belépni a Tetőcsere Projektbe, az abban biztosított szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni.

Hírlevél

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a hírlevélfeliratkozásra a II.2.1. pontban adott adatkezelési tájékoztatás irányadó.

11.2. Mennyiségszámítás, Tájékoztató Lap elkészítéséhez szükséges adatok beszerzése

Cégünk a Tetőcsere Projektbe való belépést követően építőanyag-mennyiségszámítást (Mennyiségszámítás) végez, illetve ez alapján - a Tetőcsere Projekt ÁSZF szerinti - érintett termék(ek)re ajánlott bruttó fogyasztási árat tartalmazó tájékoztató lapot (Tájékoztató Lap) küld a Tetőcsere Projektben résztvevő részére. Cégünk a Mennyiségszámítást és a Tájékoztató Lapot a regisztráló által kiválasztott kategória (szolgáltatási mód) szerint készíti elő. A Regisztráló által választott kategóriától (szolgálatástól) függően ez különböző jellegű adatkezelésekkel jár. A regisztráló személy az alábbi kategóriákat (szolgáltatási módokat) választhatja, mely az alábbiakban megjelölt adatkezelésekkel jár.

A./ Tetőfelmérő által végzett tetőfelmérés

A regisztráló személy kérheti, hogy tetőfelmérő mérje fel az ingatlant. Cégünk ebben az esetben átadja a kivitelezéssel érintett épület címéhez legközelebbi székhellyel rendelkező tetőfelmérő kapcsolattartójának nevét, telefonszámát. A tetőfelmérő önállóan, külön a regisztráló személlyel egyeztetve elvégzi a tetőfelmérést, majd megküldi annak eredményét cégünknek.

 • Adatkezelés célja: mennyiségszámítás, illetve Tájékoztató Lap elkészítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó számítások.
 • Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: cégünk az ingatlanra vonatkozó felmérési dokumentáció nélkül nem tud Mennyiségszámítást végezni, illetve Tájékoztató Lapot kiállítani.
 • Adatok forrása: Tetőfelmérő.

B./ Tetőfelmérési segédlet használata

A regisztráló személy kérheti, hogy cégünk küldje meg a felmérési dokumentáció formanyomtatványát, illetve a felmérési segédletet, melyet saját maga kitölthet.

 • Adatkezelés célja: mennyiségszámítás, illetve Tájékoztató Lap elkészítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó számítások, felmérési dokumentáció.
 • Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: cégünk az ingatlanra vonatkozó felmérési dokumentáció nélkül nem tud Mennyiségszámítást végezni, illetve Tájékoztató Lapot kiállítani.

C./ Ingatlan tervrajzainak a megküldése

A regisztráló személy kérheti, hogy beküldött tervrajzok alapján történjen meg a Mennyiségszámítás, Tájékoztató Lap megküldése.

 • Adatkezelés célja: mennyiségszámítás, illetve Tájékoztató Lap elkészítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó tervrajzok.
 • Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: cégünk az ingatlanra vonatkozó felmérési dokumentáció nélkül nem tud Mennyiségszámítást végezni, illetve Tájékoztató Lapot kiállítani.

D./ Tetőfelújításhoz szükséges mennyiségek felöltése

A regisztráló személy kérheti, hogy az általa megadott mennyiség alapján küldje meg cégünk a Tájékoztató Lapot.

 • Adatkezelés célja: név, kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó megadott mennyiségek.
 • Adatkezelés jogalapja: Tájékoztató Lap elkészítése.
 • Kezelt adatok köre: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Cégünk az ingatlanra vonatkozó mennyiségek nélkül nem tud Tájékoztató Lapot kiállítani.

11.3. Mennyiségszámítás, Tájékoztató Lap elkészítése

Cégünk a rendelkezésre álló adatok alapján elkészíti a mennyiségszámítást, illetve az ajánlott bruttó fogyasztási árat tartalmazó Tájékoztató Lapot.

 • Adatkezelés célja: mennyiségszámítás, illetve Tájékoztató Lap elkészítése, átadása, pénzvisszatérítés igénylése esetén a pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont]. Ha a megküldött dokumentumok harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezen személyek tekintetében az adatkezelés jogalapja cégünk és a Tetőcsere Projektben résztvevő jogos érdeke.
 • Kezelt adatok köre: név, mennyiségszámítás eredménye, ajánlott bruttó fogyasztási árra vonatkozó adatok, azonosító szám.
 • Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek, illetve, ha a megküldött dokumentumok harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezen harmadik személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig. Ha pénzvisszatérítésre kerül sor, akkor a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre az adatok.
 • Adatok forrása: adatokat megadó személy.

11.4. Pénzvisszatérítés

A Tetőcsere Projektben résztvevő személy - a Tetőcsere Projekt ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint - pénzvisszatérítést igényelhet. A regisztráló személy a pénzvisszatérítést a tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre küldött üzenettel jogosult kezdeményezni. A pénzvisszatérítés igénylése során a Tetőcsere Projektben résztvevő személy köteles megadni a nevét, a kivitelezéssel érintett épület (ingatlan) természetbeni címét vagy helyrajzi számát, a bankszámlaszámát, továbbá köteles megküldeni a termék megvásárlását igazoló számlát, vagy szállítólevelet.

 • Adatkezelés célja: pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása, pénzvisszatérítés szolgáltatása.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, kivitelezéssel érintett ingatlan címe / helyrajzi száma, bankszámlaszám, termék megvásárlását igazoló számlán illetve szállítólevélen szereplő személyes adatok.
 • Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: az adatok pénzvisszatérítés esetén a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre, ennek hiányában az elévülési idő elteltéig (5 évig) kerülnek megőrzésre.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: ha a szükséges adatokat nem adja meg az érintett, akkor nem tudja igénybe venni a pénzvisszatérítést.

Adatkezelés a termék kereskedői - azaz cégünk fuvarszervezésén kívüli - kiszállítása esetén

Ha a pénzvisszatérítést igénylő részére a Termék nem cégünk fuvarszervezésében kerül kiszállításra, hanem kereskedői kiszállítás van, akkor cégünk az igény elbírálása során ellenőrzi a birtokában lévő, kapcsolódó szállítólevelet is.

(Cégünk ilyenkor a terméket a kereskedőpartnerének vagy a kereskedőpartner viszonteladójának szállítja le, amelyről szállítólevél kerül kiállításra. A kereskedőpartner, vagy viszonteladó pedig továbbszállítja a terméket az igénylőnek (kereskedői kiszállítás), amelyről szintén szállítólevél kerül kiállításra. Az igénylő a részére történő kereskedői kiszállításról kiállított szállítólevelet küldi meg. Cégünk pedig a kereskedőpartnernek vagy a kereskedő partner viszonteladójának történő kiszállítás szállítólevelét ellenőrzi.)

 • Adatkezelés célja: termék leszállításának igazolása, közvetve ezáltal a pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: vizsgált szállítólevélen szereplő személyről megadott adat (elsősorban név, aláírás, szállítólevélen szereplő egyéb adat).
 • Érintett: vizsgált - a cégünk birtokában lévő - szállítólevélen feltüntetett személy (fuvarozó sofőrje, cégünk munkatársa, átvevő személy).
 • Adatkezelés időtartama: ha pénzvisszatérítés történik, akkor az adatok a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre.
 • Adatok forrása: Érintett személy vagy partner adja meg a vizsgált szállítólevélen szereplő adatokat. (Alapvetően az átvevő adatait a kereskedőpartner adja meg, a sofőr adatait a fuvarozó, cégünk munkatársa saját maga adja meg az adatait, míg az aláírásokat közvetlenül az érintettek adják meg aláírásuk rögzítésével. Az átvevő aláírása csak a szállítólevél cégünknek való átadása esetén kerül cégünkhöz.)

A szállítólevél végleges kitöltése esetén a fuvarozó juttatja vissza az szállítólevél egy kitöltött példányát cégünknek.

11.5. Igénylő által továbbított harmadik személy adatok

Ha a Tetőcsere Projektben résztvevő által felöltött számlán, szállítólevélen, tervrajzokon harmadik személy adatai szerepelnek, akkor cégünk kezeli ezen személyek adatait.

 • Adatkezelés célja: tervrajzokon szereplő adatok esetén mennyiségszámítás elvégzése, Tájékoztató Lap kiállítása, míg számlán, szállítólevélen szereplő adatok esetén pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: számlán, szállítólevélen, tervrajzon szereplő harmadik személyről megadott adat.
 • Érintett: számlán, szállítólevélen, tervrajzon feltüntetett a regisztráló személytől eltérő személy.
 • Adatkezelés időtartama: a tervrajzok a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig kerülnek megőrzésre.
 • A számla és a szállítólevél pénzvisszatérítés esetén a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre, ennek hiányában az elévülési idő elteltéig (5 évig) kerülnek megőrzésre.
 • Adatok forrása: Pénzvisszatérítést igénylő személy.

12.   Porotherm Rapid Kampány

A Porotherm Rapid Kampány keretében, ahhoz kapcsolódóan több adatkezelés valósul meg, amikor cégünk kezeli az Ön adatait.

(Jelen fejezet kizárólag a Porotherm Rapid Kampány adatkezeléseire, illetve a Porotherm Rapid Kampány regisztrációs felületén, a Porotherm Rapid Kampány során megadott adatokra vonatkozik.)

12.1. Regisztráció

A Porotherm Rapid Kampányban való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni kivitelező cégek és egyéni vállalkozók tudnak. A regisztráció során személyes adatokat is meg kell adni. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Porotherm Rapid Kampány Általános Szerződési Feltételeit (Porotherm Rapid Kampány ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - a Porotherm Rapid Kampány ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor köztünk és a regisztráló között szerződés jön létre.

Egyéni vállalkozó

 • Adatkezelés célja:            

        - név (vezetéknév, keresztnév): Porotherm Rapid Kampányba regisztráló egyéni vállalkozó azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.

        - e-mail cím: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló egyéni vállalkozó azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás (elsősorban szaktanácsadás részleteinek egyeztetése).

        - telefonszám: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló egyéni vállalkozó azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás (elsősorban szaktanácsadás részleteinek egyeztetése).

        - foglalkozás: azonosítás, átláthatóság biztosítása, annak megállapítása, hogy valóban kivitelező regisztrált-e a Porotherm Rapid Kampányba.

        - Porotherm Rapid termék felhasználására vonatkozó információ: szaktanácsadás jellegének meghatározása (eltérő szaktanácsadás szükséges annak, aki még nem dolgozott a termékkel)

 • Adatkezelés jogalapja:

        - adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b)]: név, e-mail cím, telefonszám, Porotherm Rapid termék felhasználására vonatkozó információ.

        - cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)]: foglalkozás.

 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás, Porotherm Rapid termék felhasználására vonatkozó információ.
 • Érintett: Porotherm Rapid Kampányban résztvevő egyéni vállalkozó.
 • Adatkezelés időtartama:
 • a)     regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy
 • b)     szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: amennyiben nem adja meg a kötelezően kitöltendő adatokat, akkor nem tud belépni a Porotherm Rapid Kampányba, nem jön létre szerződés közte és az Adatkezelő között.

Céges kapcsolattartó

Ha a Porotherm Rapid Kampányba cég regisztrál, akkor a regisztráció során a cég kapcsolattartójának az adatait is meg kell adni, amelyet cégünk kezel.

 • Adatkezelés célja: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló céggel kapcsolattartás (elsősorban szaktanácsadás részleteinek egyeztetése).
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Érintett: Porotherm Rapid Kampányban résztvevő cég természetes személy kapcsolattartója.
 • Adatkezelés időtartama:
 • a)     regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy
 • b)     szerződés létrejötte esetén a kapcsolattartói minőség megszűnéséig.
 • Adatok forrása: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló.

Hírlevél

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a hírlevélfeliratkozásra a II.2.1. pontban adott adatkezelési tájékoztatás irányadó.

12.2. Szaktanácsadás nyújtása

Cégünk az általa forgalmazott Porotherm Rapid termékekkel kapcsolatos szaktanácsadást nyújt az egyes kivitelezési projektekhez kapcsolódóan. Cégünk a helyszíni szaktanácsadáshoz egyezteti az adatokat a regisztrálóval.

 • Adatkezelés célja: szaktanácsadás nyújtása.
 • Adatkezelés jogalapja:

        - egyéni vállalkozó saját adatainak megadása esetén: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

        - harmadik személy (kapcsolattartó) adatainak megadása esetén: az Adatkezelő és a Porotherm Rapid Kampányban résztvevő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].

 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám, projekt címe.
 • Érintett: személy, akinek az adatait a Porotherm Rapid Kampányban résztvevő megadja, hogy a helyszíni szaktanácsadásra sor kerüljön.
 • Adatkezelés időtartama: helyszíni szaktanácsadást követő 1 év után törlésre kerülnek az adatok.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nincs lehetőség arra, hogy cégünk helyszíni szaktanácsadást nyújtson.
 • Adatok forrása: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló.

13.   Pénzvisszatérítési Program adatkezelései

Amennyiben az Adatkezelő egyes termékei kapcsán pénzvisszatérítési programot ír ki, akkor a kapcsán az érintettek adatait az alábbiak szerint kezeli.

13.1.   Regisztráció

A pénzvisszatérítéshez regisztráció szükséges, amelyhez az igénylőnek (regisztráló) személyes adatokat kell megadnia. A regisztráció megtételével az igénylő (regisztráló) elfogadja a Promóciós Szabályzatban foglaltakat, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal az igénylő (regisztráló) szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt – a Promóciós Szabályzat szerint - visszaigazolja cégünk, akkor közte és az igénylő (regisztráló) között szerződés jön létre.

 • Adatkezelés célja:
       - név (vezetéknév, keresztnév): pénzvisszatérítést igénylő személy azonosítása, vele való kapcsolattartás, illetve pénzvisszatérítés teljesítése.
       - lakcím: pénzvisszatérítést igénylő személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.
       - e-mail cím: pénzvisszatérítést igénylő személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.
       - telefonszám: pénzvisszatérítést igénylő személlyel való kapcsolattartás.
       - kivitelezéssel érintett ingatlan címe / helyrajzi száma: pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.
       - számlán vagy szállítólevélen szereplő személyes adatok: pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.
       - bankszámlaszám: pénzvisszatérítés teljesítése.
 • érintett nyilatkozata arról, hogy ki vásárolta meg a termékeket (amennyiben ez szerepel a bekért adatok között): pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása, pénzvisszatérítés teljesítése.
 •  érintett nyilatkozata arról, hogy ő-e az építtető (amennyiben ez szerepel a bekért adatok között): pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása, pénzvisszatérítés teljesítése.
 • - érintett nyilatkozata arról, hogy ÁFA visszaigénylésre jogosult-e (amennyiben ez szerepel a bekért adatok között): pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása, pénzvisszatérítés teljesítése.                            - promócióról való értesülés, promóció hatása az érintettre: pénzvisszatérítéssel kapcsolatos piackutatás.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont]. Kivételt képez a „promócióról való értesülés, promóció hatása az érintettre” adat, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
 • Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév); lakcím; e-mail cím, telefonszám; építkezés címe (helyrajzi szám), számlán vagy szállítólevélen szereplő személyes adatok, bankszámlaszám, promócióról való értesülés, promóció hatása az érintettre. Továbbá amennyiben az Adatkezelő kéri az erre vonatkozó nyilatkozatokat, akkor az érintett nyilatkozata arról, hogy ki vásárolta meg a terméket, az érintett-e az építtető, és hogy az érintett ÁFA visszaigénylésre jogosult-e.
 • Érintett: pénzvisszatérítést igénylő személy.
 • Adatkezelés időtartama:
  a)     a regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy
  b)     a szerződés létrejötte esetén, pénzvisszatérítés hiányában a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig; vagy
  c)      a szerződés létrejötte esetén, ha pénzvisszatérítésre kerül sor, akkor a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre az adatok.
 • Adatfeldolgozó: Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), feladata: weboldal üzemeltetés, webtárhely szolgáltatása.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem jut pénzvisszatérítéshez az igénylő, a regisztrációs felületen kötelezően megadni jelölt adatok megadása a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló szerződés létrejöttének az előfeltétele.

13.2. Igénylő által továbbított harmadik személy adatok

Ha a pénzvisszatérítést igénylő által felöltött számlán illetve szállítólevélen harmadik személy adatai szerepelnek, akkor cégünk kezeli ezen személyek adatait. Egyes esetekben továbbá cégünk kéri, hogy a pénzvisszatérítést igénylő töltsön fel kivitelezői nyilatkozatot, ilyenkor cégünk kezeli a kivitelezői nyilatkozaton szereplő személyes adatokat.

-           Adatkezelés célja: pénzvisszatérítést igénylő személy pénzvisszatérítésre való jogosultságának a megállapítása.

-           Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].

-           Kezelt adatok köre: a számlán, a szállítólevélen vagy a kivitelezői nyilatkozaton szereplő harmadik személyről megadott / feltüntetett adat (pl. név, aláírás).

-           Érintett: a számlán, a szállítólevélen vagy a kivitelezői nyilatkozaton feltüntetett a pénzvisszatérítést igénylő személytől eltérő személy.

-           Adatkezelés időtartama:

a)    a regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

b)    az Adatkezelő és a pénzvisszatérítést igénylő közötti szerződés létrejötte esetén, pénzvisszatérítés hiányában az Adatkezelő és a pénzvisszatérítést igénylő között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig;

c)    az Adatkezelő és a pénzvisszatérítést igénylő közötti szerződés létrejötte esetén, ha pénzvisszatérítésre kerül sor, akkor a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre az adatok.

 • Adatfeldolgozó: (címzett): (címzett): figyelemmel arra, hogy iFrame megoldást alkalmaz az Adatkezelő a Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), feladata: a shop.wienerberger.hu weboldal üzemeltetés, a shop.wienerberger.hu weboldal webtárhely szolgáltatása.
 • Adatok forrása: pénzvisszatérítést igénylő személy.

14.   2021.03.01. és 2021.06.30. közötti Semmelrock Pénzvisszatérítési Program adatkezelései

Az Adatkezelő jogelődje a Semmelrock Stein + Design Kft. 2021.03.01. és 2021.06.30. között pénzvisszatérítési programot hirdetett (a továbbiakban: Semmelrock Pénzvisszatérítési Program). A Semmelrock Pénzvisszatérítési Programra regisztrálni már nem lehet, az lezárult. A Semmelrock Pénzvisszatérítési Program eltér a II.13. pontban bemutatott pénzvisszatérítési programtól, annak az adatkezelései az alábbiakban kerülnek bemutatásra.
(Jelen fejezet kizárólag a Semmelrock Pénzvisszatérítési Program adatkezeléseire, illetve a Semmelrock Pénzvisszatérítési Program regisztrációs felületén, a Semmelrock Pénzvisszatérítési Program során megadott adatokra vonatkozik.)

14.1.   Regisztráció

A Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni természetes személyek (magánszemélyek) tudnak. A regisztráció során személyes adatokat is meg kell adni. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Semmelrock Pénzvisszatérítési Program Általános Szerződési Feltételeit (Pénzvisszatérítési Program ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - a Semmelrock Pénzvisszatérítési Program ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor köztünk és a regisztráló között szerződés jön létre. A regisztráció során a regisztráló személy több csomag közül választhat.

 • Adatkezelés célja:
      
  név (vezetéknév, keresztnév): Semmelrock Pénzvisszatérítési Programba regisztráló személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.
      - e-mail cím: Semmelrock Pénzvisszatérítési Programba regisztráló személy azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.
      - telefonszám: Semmelrock Pénzvisszatérítési Programba regisztráló személlyel való kapcsolattartás.
      -  kiválasztott csomag, és annak tartalma: Semmelrock Pénzvisszatérítési Program/szerződés teljesítése; szolgáltatásokra, pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.
      - építkezés irányítószáma: Semmelrock Pénzvisszatérítési Program/szerződés teljesítése, pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.
      - burkolandó felület nagysága: Semmelrock Pénzvisszatérítési Program/szerződés teljesítése. (Csomaghoz tartozó szolgáltatások nyújtása, így pl. telefonos tanácsadás, figyelembe véve a burkolandó felület nagyságát.) Egyes szolgáltatások igénybevételére való jogosultság megállapítása.
  kivitelezés jellege (új kivitelezés vagy csere): Semmelrock Pénzvisszatérítési Program/szerződés teljesítése. (Csomaghoz tartozó szolgáltatások nyújtása, így pl. telefonos tanácsadás, figyelembe véve a kivitelezés jellegét.)
  preferált termék adatai: Semmelrock Pénzvisszatérítési Program/szerződés teljesítése. (Csomaghoz tartozó szolgáltatások nyújtása, így pl. telefonos tanácsadás, figyelembe véve a preferált termék adatait.)
  kivitelezési terület speciális jellemzői: Semmelrock Pénzvisszatérítési Program/szerződés teljesítése. (Csomaghoz tartozó szolgáltatások nyújtása, így pl. telefonos tanácsadás, figyelembe véve a preferált termék adatait.)
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév); e-mail cím, telefonszám; kiválasztott csomag, és annak tartalma; burkolandó felület nagysága; kivitelezés jellege (új kivitelezés vagy csere); preferált termék adatai; kivitelezési terület speciális jellemzői.
 • Érintett: Semmelrock Pénzvisszatérítési Programba regisztráló személy.
 • Adatkezelés időtartama:

     a)     regisztráció a Semmelrock Pénzvisszatérítési Program ÁSZF-ben meghatározott időn belül nem kerül visszaigazolásra, akkor a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

    b)     szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.

 • Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): elektronikus és telefonos kapcsolattartás a regisztráló személlyel.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: amennyiben a regisztráló nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tud belépni a Semmelrock Pénzvisszatérítési Programba, az abban biztosított szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni.

14.2.   Pénzvisszatérítésen kívüli szolgáltatások (Szolgáltatások)

A Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő személy különböző csomagok közül választhat. Az egyes csomagokhoz eltérő - az ÁSZF-ben meghatározott tartalmú - Szolgáltatások (telefonos segítségnyújtás, helyszíni tanácsadás, vizualizáció készítése, burkolatkiosztási terv készítése, építőanyag-mennyiség kiszámítása, burkolómester ajánlása) tartoznak. A kiválasztott csomag határozza meg, hogy a Pénzvisszatérítési Semmelrock Programban Résztvevő személy mely Szolgáltatást jogosult igénybe venni. Egyes Szolgáltatások igénybevételéhez a Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő személynek további adatokat szükséges megadnia az ÁSZF-ben megjelölt módon.

A./ Helyszíni tanácsadás

 • Adatkezelés célja: helyszíni tanácsadás.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, kivitelezéssel érintett ingatlan címe / helyrajzi száma, helyszíni tanácsadás időpontja.
 • Érintett: Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): elektronikus és telefonos kapcsolattartás a regisztráló személlyel.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Cégünk a megjelölt adatok nélkül a helyszíni tanácsadást nem tudja lefolytatni.

B./ Vizualizáció készítése

 • Adatkezelés célja: vizualizáció készítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név; burkolandó felületről készített fényképfelvétel; érintett burkolattermék megjelölése. Vizualizáció (szükséges adatok/dokumentumok megadása esetén).
 • Érintett: Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): elektronikus és telefonos kapcsolattartás a regisztráló személlyel.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Cégünk a burkolandó felületről készített fényképfelvétel, burkolattermék megjelölése nélkül nem tud vizualizációt készíteni.

C./ Burkolatkiosztási terv készítése

 • Adatkezelés célja: burkolatkiosztási terv elkészítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, burkolandó terület méretezett alaprajza (kézi alaprajz vagy műszaki dokumentáció), érintett burkolattermék megjelölése. Burkolatkiosztási terv (szükséges adatok/dokumentumok megadása esetén).
 • Érintett: Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): elektronikus és telefonos kapcsolattartás a regisztráló személlyel.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Cégünk a burkolandó terület méretezett alaprajza, a burkolattermék megjelölése nélkül nem tud burkolatfektetési rajzot készíteni.

D./ Építőanyag-mennyiség kiszámítása

 • Adatkezelés célja: építőanyag-mennyiség kiszámítása.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, burkolandó terület méretezett alaprajza (kézi alaprajz vagy műszaki dokumentáció), érintett burkolattermék megjelölése. Kiszámított építőanyag-mennyiség (szükséges adatok/dokumentumok megadása esetén).
 • Érintett:  Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.
 • Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): elektronikus és telefonos kapcsolattartás a regisztráló személlyel.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Cégünk a burkolandó terület méretezett alaprajza, a burkolattermék megjelölése nélkül nem tud építőanyag-mennyiséget kiszámítani.

14.3. Pénzvisszatérítés

A Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő személy - a Semmelrock Pénzvisszatérítési Program ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint - pénzvisszatérítést igényelhet. A pénzvisszatérítés igénylése során a Pénzvisszatérítési Programban résztvevő személy köteles megadni a nevét, a kivitelezéssel érintett épület (ingatlan) természetbeni címét vagy helyrajzi számát, a bankszámlaszámát, továbbá köteles megküldeni a termék megvásárlását igazoló számlát, vagy szállítólevelet.

 • Adatkezelés célja: pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása, pénzvisszatérítés szolgáltatása.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • Kezelt adatok köre: név, kivitelezéssel érintett ingatlan címe / helyrajzi száma, bankszámlaszám, termék megvásárlását igazoló számlán illetve szállítólevélen szereplő személyes adatok.
 • Érintett: Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő természetes személyek.
 • Adatkezelés időtartama: az adatok pénzvisszatérítés esetén a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre, ennek hiányában az elévülési idő elteltéig (5 évig) kerülnek megőrzésre.
 • Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): elektronikus és telefonos kapcsolattartás a regisztráló személlyel.
 • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: ha a szükséges adatokat nem adja meg az érintett, akkor nem tudja igénybe venni a pénzvisszatérítést.

14.4. Igénylő által továbbított harmadik személy adatok

 

Ha a Semmelrock Pénzvisszatérítési Programban résztvevő által felöltött számlán, szállítólevélen, burkolandó terület méretezett alaprajzán harmadik személy adatai szerepelnek, akkor cégünk kezeli ezen személyek adatait.

 • Adatkezelés célja: méretezett alaprajzon szereplő adatok esetén mennyiségszámítás elvégzése, míg számlán, szállítólevélen szereplő adatok esetén pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.
 • Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].
 • Kezelt adatok köre: számlán, szállítólevélen, méretezett alaprajzon szereplő harmadik személyről megadott adat.
 • Érintett: számlán, szállítólevélen, méretezett alaprajzon feltüntetett a regisztráló személytől eltérő személy.
 • Adatkezelés időtartama: A méretezett alaprajzok a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig kerülnek megőrzésre.

A számla és a szállítólevél pénzvisszatérítés esetén a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre, ennek hiányában az elévülési idő elteltéig (5 évig) kerülnek megőrzésre.

 • Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): elektronikus és telefonos kapcsolattartás a regisztráló személlyel.
 • Adatok forrása: pénzvisszatérítést igénylő személy.

15.   Kamerás megfigyelőrendszer

Székhelyünkön és telephelyeinken kamerás megfigyelőrendszert működtetünk, amelyre táblák, illetve matricák segítségével felhívjuk a látogatók figyelmét.

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről a helyben elérhető kameraszabályzaton és a kifüggesztett kamerás tájékoztatón keresztül kaphat bővebb tájékoztatást.

16.   Egyéb adatkezelések

A jelen Tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor; vagy ha az adatokat nem az érintettől közvetlenül szerzi meg cégünk, akkor a GDPR rendelkezéseinek megfelelő határidőn belül, egyedileg adunk tájékoztatást, továbbá lojalitás programjainkhoz kapcsolódóan külön tájékoztatók elérhetők az adott programhoz tartozó felületen. Ennek megfelelően a „Tondach Tetőfedő Pontgyűjtő Program” - melyre jelen honlapon lehet regisztrálni - Adatkezelési Tájékoztatója  https://tetofedo.tondach.hu/ weboldalon érhető el az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt.

Termékinformációnkkal, vásárlói kosár készítésével kapcsolatos szolgáltatásunkat a shop.wienerberger.hu oldalon érheti el, amely felülethez tartozó adatkezelési tájékoztatást az oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt érheti el.

 

Az adatbiztonság miatt és a felhasználóbarátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunk előtt utoljára felkeresett weboldal adatait, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is.

Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk.

Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.

1.     Sütik (cookiek)

Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.

A sütikről bővebb információt itt.

2.     Webjelzők

A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.

1.     Webelemzés általánosságban

A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználóbarátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

2.     Külső szolgáltatók

2.1.   Google (Google Analytics, Google Tag Manager)

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Honlapunk a Google Tag Manager szolgáltatásait is igénybe veszi, amely lehetővé teszi címkék (tag) létrehozását, frissítését és kezelését. Részletes tájékoztatás: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=hu

A Google felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók:

www.google.com/analytics/terms/gb.html; https://policies.google.com/privacy?hl=en

2.2.   Facebook Pixel (Facebook-képpont)

Honlapunk a Facebook Pixel-t is igénybe veszi, melynek üzemeltetője a Facebook. (A Facebook elérhetősége: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) Részletes tájékoztató: https://hu-hu.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel; https://hu-hu.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

2.3.   YouTube

A honlapon a YouTube egyes elemeit is felhasználtuk marketing célokból, például a konkrét célcsoport hatékonyabb elérése, a jobb láthatóság, arculat-építés, a felhasználók tájékoztatása és a munkaadói márkaépítés érdekében, amely célok a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősülnek. A YouTube üzemeltetője a Google: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube egy internetes videó-megosztó portál, amelynek segítségével a videó-szolgáltatók ingyenesen videó-klipeket tehetnek közzé, és más felhasználók a közzétett videókat szintén ingyenesen megtekinthetik, értékelhetik és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk. Mivel a YouTube mindenfajta videó közzétételét lehetővé teszi, az internetes portálon teljes filmek és televíziós műsorok, zenei videók, előzetesek, illetve a felhasználók által készített videók egyaránt hozzáférhetők. Amikor Ön egy YouTube funkcióval ellátott valamely online szolgáltatásunkat használja, a rendszer kapcsolatba lép a YouTube szervereivel, és az Ön által használt online szolgáltatással kapcsolatos információkat továbbít a YouTube szerverre. Amennyiben az érintett személy egyidejűleg a YouTube-ra is be van jelentkezve, a YouTube felismeri, hogy az érintett melyik YouTube-videót tartalmazó oldalt kereste fel a honlapunkon. A YouTube és a Google összegyűjti ezeket az információkat, és összeköti azokat az érintett személy YouTube fiókjával. Ha az érintett a honlapunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube és a Google a YouTube-elemen keresztül információt kap arról, hogy az érintett felkereste a honlapunkat, függetlenül attól, hogy rákattintott-e az érintett bármilyen YouTube videóra. Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy ezek az információk továbbításra kerüljenek a YouTube-hoz és Google-hoz, úgy veheti elejét az adatok továbbításának, hogy mielőtt a honlapunkra belép, kijelentkezik a YouTube-fiókjából. Ha további információkra van szüksége arról, hogy hogyan használja a YouTube a felhasználók adatait, a YouTube adatvédelmi irányelveit a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken találja meg.

YouTube csatornánk látogatóinak szóló adatkezelési tájékoztató.

2.4.   Twitter

A Twitter szolgáltatást a Twitter Inc. cég, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, nyújtja. A Twitter alkalmazás és a „re-tweet” funkció használatakor az Ön által használt online szolgáltatások összekapcsolásra kerülnek a Twitter fiókkal, és erről a többi felhasználó is tájékoztatást kap. Ezzel egyidejűleg adatok kerülnek továbbításra a Twitter alkalmazásba. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a Twitter által felhasználásukról. A további információkat lásd a Twitter adatvédelmi irányelveinél: http://twitter.com/privacy. A Twitter fiók adatvédelmi beállításai megváltoztathatók, lásd: http://twitter.com/account/settings.

2.5.   LinkedIn

A honlapunk linkeken keresztül a LinkedInhez is kapcsolódik. A LinkedInen történő megjelenésünk lehetővé teszi, hogy a vállalatunkat bemutassuk a LinkedIn-felhasználóknak és hogy kommunikáljunk ezekkel a felhasználókkal. Az Ön által megadott, illetve a LinkedIn által biztosított adatokat kizárólag az ügyfelekkel és a lehetséges ügyfelekkel való kapcsolattartás, illetve cégünk jobb láthatósága és arculatának építése érdekében használjuk fel – amely célok a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősülnek – annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk Önt az Önt leginkább érdeklő információkról. A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország. Ha Ön be van jelentkezve a saját LinkedIn-fiókjába, miközben cégünk honlapját felkeresi, előfordulhat, hogy a LinkedIn összeköti ezt a látogatást az Ön profiljával. Cégünknek nincsen befolyása arra, hogy hogyan gyűjti és dolgozza fel a LinkedIn a személyes adatokat, a LinkedIn által gyűjtött és feldolgozott adatok körére, illetve az adatok megőrzésének időtartamára. Tájékoztatásul közöljük, hogy cégünknek nincs befolyása a LinkedIn felhasználási feltételeire és adatvédelmi és sütikezelési szabályzatára. Előfordulhat, hogy Ön ugyan nem regisztrált a LinkedInre, cégünk mégis megkapja az Ön személyes adatainak statisztikai elemzését, amikor a honlapunkat felkeresi. Mivel személyazonosításra alkalmas módon nem férünk hozzá a sütikben tárolt adatokhoz, azokat nem is tudjuk személyazonosításra alkalmas módon továbbadni. Az adatkezelés jogalapjára, az Ön személyes adatainak a LinkedIn által harmadik országba történő továbbítására és az adattovábbítás címzettjeire vonatkozó információkat a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában találhatja meg a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy linken; a LinkedIn sütikezelési irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy? linken találhatók.

LinkedIn oldalunk látogatóinak szóló adatkezelési tájékoztató.

2.6.   Hotjar

A honlap a Hotjar egyes elmeit is használja, melynek üzemeltetője a Hotjar Ltd. (http://www.hotjar.com, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Europe). Részletes tájékoztató: https://www.hotjar.com/cookies. Amennyiben a Hotjar által végzett adatnaplózást le kívánja tiltani, kérjük látogasson el az alábbi oldalra: https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/.

Az Ön által kért interakció jellegétől függően (pl. visszahívás, megrendelés feladás, szolgáltatáskérés, tájékoztatás stb.), az Ön adatai - a GDPR-ral összhangban - átadhatók a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik személyeknek (pl. csomagküldő cégek, bankok stb.) vagy a Wienerberger Csoport más cégeinek. Ezenfelül az adatok átadását kérhetik tőlünk a jogi követelmények teljesítése, illetve a jogok és megállapodások érvényesítése érdekében.

1.     A törvények és hasonló kötelezettségek betartása

Az Ön személyes adatait a következő célból továbbíthatjuk:

(i) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása,

(ii) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése,

(iii) az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és

(iv) a saját alkalmazottainak és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

2.     Adattovábbítás

Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és meghatározott szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. postázásban segítő cég). Az ilyen szolgáltatók számára, kizárólag az általunk adott megbízások teljesítése céljából megengedett az általunk összegyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása és továbbítása. Ez esetben az adatokat adatfeldolgozó részére adjuk át.

Cégünknek hatósági ellenőrzés esetén (pl. NAV) az adott hatóság, illetve könyvvizsgálat elvégzésekor a könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátania a kért adatokat, iratokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Cégünk továbbá jogérvényesítés (pl. felszólító levél, peres vagy egyéb eljárás) esetén átadja a szükséges személyes adatokat a megbízott ügyvédi iroda részére. Ezen esetekben adattovábbítás történik.

A személyes adatok címzettjeit, a címzettek kategóriáit az érintettekkel az adatkezelési tájékoztató útján közöljük.

3.     Adatfelhasználás a Cégcsoporton belül

Az Adatkezelők a Wienerberger Csoport tagjai, amely egy olyan nemzetközi cégcsoport, amely határokon átnyúló belső eljárási szabályokkal, struktúrákkal és műszaki rendszerekkel rendelkezik. Az Ön személyes adatait - a GDPR-ral összhangban - felhasználhatjuk a Wienerberger Csoport EU részlegén belül, és szükség esetén a más országokban (EU-n belül) található telephelyeinkhez továbbíthatjuk azokat a jelen Tájékoztatónak megfelelően.

A csoportszintű adatvédelmi útmutatásokat és eljárásokat úgy alakítottuk ki, hogy azok egyformán magas szintű adatvédelmet garantáljanak minden országban, ahol tevékenységeket folytatunk. A csoport cégeinek teljes listájához kattintson az alábbi linkre: https://www.wienerberger.com/en/about/locations.html.

4.     Jogok védelme

Ha okunk van azt feltételezni, hogy az Adatkezelők, a szállítók, az ügyfelek, vagy a harmadik felek jogai és tulajdonai sérültek vagy sérülhetnek, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk vagy átadhatjuk az ilyen jogok és/vagy tulajdonok megvédése érdekében.

Ezenfelül fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják a jogszerűségnek a weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett jogok megvédése érdekében. 

1.      Az érintettek egyes jogai

1.1.   Az érintett hozzáférési joga

1.1.1. Ön jogosult arra, hogy cégünktől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról és az adatkezeléssel kapcsolatos információkról tájékoztatást kapjon. E körben cégünk tájékoztatja Önt arról, hogy

 • az adatait milyen célból kezeljük;
 • milyen adatait, adatkategóriáit kezeljük;
 • kikkel közöltük, kikkel fogjuk közölni az Ön személyes adatait;
 • mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait, ha ez konkrétan nem jelölhető meg, akkor tájékoztatjuk arról, hogy milyen szempontok szerint fogjuk meghatározni az adatkezelés időtartamát;
 • joga van kérni cégünktől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és - ha arra jogosult a VI.1.6. pontban leírtak alapján, akkor -tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt nyújthat be;
 • ha nem Öntől származnak az adatok, arra vonatkozó információk, hogy kitől, hogyan, milyen okból kerültek hozzánk az Ön adatai;
 • amennyiben a személyes adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbítanánk, tájékoztatnánk az adatai védelme érdekében alkalmazott garanciákról.

1.1.2. Cégünk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért cégünk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

1.1.3. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

1.2.   A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy cégünk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Amennyiben vitatja az Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérelmére, zároljuk a személyes adatokat addig, amíg ellenőrizzük az információk helytállóságát. Amennyiben a helyesbítés lehetetlennek bizonyul, a pontatlan személyes adatokat töröljük.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

1.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

1.3.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen;
 • tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

1.3.2. A törléshez (elfeledtetéshez való jog) korlátai:

Nem teszünk eleget a törlés iránti kérelemnek, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

1.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

1.4.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

1.4.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

1.5. Az adathordozhatósághoz való jog

1.5.1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

1.5.2. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

1.6. A tiltakozáshoz való jog

1.6.1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a cégünk, vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

1.6.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

1.6.3. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

2.     Eljárási szabályok

Az Ön érintetti jogait a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre (info@wienerberger.hu, adatvedelem@wienerberger.hu) vagy postai címre (1119 Budapest, Bártfai utca 34.) küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja. Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, cégünk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Cégünk a kérelmet kivizsgálja és indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, adatkezelés korlátozása, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

Cégünk a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3.     Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk Önt, hogy jogai megsértése esetén:

3.1.      Az Adatkezelőhöz fordulhat:

Ön jogosult az Adatkezelőhöz fordulni telefonon (tel.: 06 (1) 464-7030), e-mailben (info@wienerberger.hu, adatvedelem@wienerberger.hu) vagy postai úton (1119 Budapest, Bártfai utca 34.).

A kérelmet megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

3.2.      Bírósághoz fordulhat:

Ön az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót

 • a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére;
 • az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
 • az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes Adatkezelő, illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék      előtt is megindíthatja. Ön jogosult cégünk székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítani a pert. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu (https://birosag.hu/birosag-kereso). Cégünk székhelye szerinti perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

3.3.      A felügyeleti hatóságnál panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; tel.: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Gondoskodunk az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megtesszük a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).

A fenti követelményeket – többek között – az alábbiak szerint teljesítjük:

 • gondoskodunk arról - hardver és szoftver eszközök útján -, hogy az adatkezeléshez használt eszközökhöz (továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá;
 • az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tároljuk;
 • a személyes adatokat tároló épületeket biztonsági szolgálat őrzi; az érzékeny/ különleges adatok tárolására külön intézkedéseket vezettünk be (pl. zárt szekrényben tárolás);
 • megakadályozzuk az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának lehetőségét,
 • megakadályozzuk az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének lehetőségét, továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát,
 • belső szabályzatok és utasítások útján gondoskodunk az adatok bizalmasságáról: a munkatárs köteles a birtokába jutott adatot csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni úgy, hogy azokat olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg; az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férhessenek hozzá,
 • biztosítjuk, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 • biztosítjuk, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • biztosítjuk, hogy adattovábbítás során vagy az adathordozó szállítása közben azokat jogosulatlanul ne lehessen megismerni, másolni, módosítani, törölni,
 • a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítjuk;
 • a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeljük;
 • biztosítjuk, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, gondoskodunk az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (biztonsági mentés), a vírusok elleni védelemről; a hordozó eszközök fizikai védelméről;
 • biztosítjuk, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni,
 • az adatbiztonság megőrzése érdekében belső szabályzatokat (pl. IT Irányelvek stb.) bocsátottunk ki és a munkatársak tájékoztatást (képzést) kapnak;
 • az informatikai megfelelőségi szint rendszeresen felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül;
 • az adatvédelmi incidensek kezelésére belső szabályzatot dolgoztunk ki és minden lehetséges intézkedést megteszünk azok elkerülése érdekében

Jelen Adatkezelési Tájékoztató pdf formátumban is elérhető a könnyebb kezelhetőség érdekében.

Kérjük kattintson ide, ha le akarja tölteni az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. Az utolsó módosítás dátumát a „Frissítve” sor jelzi.

Jelen dokumentum (ideértve annak tartalmát, szerkezetét is) szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása (pl. másolás, feldolgozás, terjesztés) engedélyköteles.

Partnerkereső