Adatkezelési Tájékoztató

Frissítve: 2021.09.24.

I. Bevezető

Cégünk fontosnak tartja a magánélet és a személyes adatok védelmét és nagy hangsúlyt fektet erre üzleti kapcsolataiban. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://wienerberger.hu/ oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.

1.      A Tájékoztató tárgya

A Tájékoztatóban tájékoztatni kívánjuk Önt arról, hogy a WIENERBERGER zRt. (továbbiakban: Adatkezelő; cégünk) miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és értékel ki a weboldala, online alkalmazásai használóiról, az adatokat miként használja fel, bocsátja harmadik felek rendelkezésére, vagy dolgozza fel bármilyen más módon.

2.      Definíciók

Fogalom-meghatározások a GDPR alapján:

 • Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja “. Adatkezelőnek minősül például – a II. fejezetben felsorolt adatkezelések tekintetében - a WIENERBERGER zRt.
 • Adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés“. Adatkezelésnek minősül például amikor hírlevelet küldünk Önnek, vagy amikor nyereményjátékunkra jelentkezik.
 • Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel“. Adatfeldolgozónak minősül például a Magyar Posta Zrt., amikor a segítségükkel Önnek postai úton küldeményt küldünk.
 • Adatfeldolgozás: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet. Adatfeldolgozási tevékenység lehet például egy külső cég által végzett, kiszervezett bérszámfejtési tevékenység.
 • Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez“. Hozzájárulását elektronikusan adja meg például hírlevelünkre történő jelentkezéssel, illetve papíron rendezvényünk vagy képzésünk helyszínén.
 • Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”. Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme vagy az Önről készült fotó-, videófelvétel is.
 • Érintett: „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy” (az Info tv. alapján). Ön adatvédelmi szempontból érintettnek minősül, amennyiben Önnel kapcsolatban személyes adatokat tárolunk, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó), pályázat lebonyolításával kapcsolatban (pályázó), stb.

3.      Alkalmazott jogszabályok

Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól (Grt.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvt.)
 • stb.

4.      Adatkezelési alapelvek

Cégünk a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi alapelveket:

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

integritás és bizalmas jelleg: az adatkezelők felelősek a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására.

5.      Adatkezelő

Cégnév: WIENERBERGER zRt.

Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Cégjegyzékszám: 01-10-041706

Képviselők: Tarsoly József, Bencze Norbert, Felegyi Mihály, Potos János Kálmán igazgatósági tagok

Adatvédelmi tisztviselő: Molnár-Tóth Hajnalka

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatvedelem@wienerberger.hu, tel.: 06 (1) 464-7030

A jelen Tájékoztató az Adatkezelőkre érvényes. A Wienerberger Csoport más cégeinek szolgáltatásaira, vagy a harmadik felek által működtetett online szolgáltatásokra nem terjed ki.

II. Adatkezelések

1.      Közös rendelkezések

Jogalap: Tevékenységeink adatkezelései a GDPR-ban meghatározott jogalapokon alapulnak (különösen: önkéntes hozzájárulás, szerződés teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé). Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek joga van a hozzájárulást bármikor visszavonni. Amennyiben adatait a GDPR. 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeljük (azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges) és nem adja meg a szükséges adatokat, nem tudunk Önnel szerződést kötni.

Adatok forrása: Alapvetően az érintettől származó személyes adatokat kezeljük, amennyiben egy adatkezelés esetén nem az érintett az adat forrása, úgy jelen fejezetben külön feltüntetjük.

Hozzáférésre jogosultak: A személyes adatokat cégünk részéről kizárólag az arra jogosult munkatársak ismerhetik meg, erről belső szabályzatban, illetve az elektronikus adatbázisok jogosultsági szabályaiban gondoskodunk.

Adatfeldolgozó: Amennyiben cégünk valamely adatkezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, az adott adatkezelésnél feltüntetjük.

Adatbiztonság: Az adatbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató VII. fejezete, továbbá az Adatkezelők belső informatikai szabályzatai tartalmazzák.

Egyebek: Cégünk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

2.    Marketing célú adatkezelések

2.1. Hírlevélküldés

Cégünk felhívja a hírlevélre feliratkozók figyelmét, hogy a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem kell, hogy az e-mail cím a hírlevélre feliratkozó nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon.

2.1.1. Hírlevélküldés magánszemélyeknek

A WIENERBERGER zRt. és a vele egy cégcsoportba tartozó Semmelrock Stein + Design Kft. (jelen II.2.1. pontban a továbbiakban: Közös Adatkezelők) a WIENERBERGER zRt. honlapján külön, erre kialakított hírlevél feliratkozási felületen, illetve a WIENERBERGER zRt. honlapján egyéb helyeken (pl. esemény/program regisztrációkor, vagy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor) lehetőséget biztosítanak különböző típusú közös hírleveleikre való feliratkozásra. 

A Közös Adatkezelők közös hírleveleire való feliratkozás esetén - a kiválasztott hírlevél típusnak megfelelő - közös hírlevelet küldenek az arra feliratkozónak, amelyben a Közös Adatkezelők - a kiválasztott típusú hírlevélnek megfelelően - tájékoztatnak többek között termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, illetve piackutatásról. A foglalkozás szerinti hírlevél típusra (pl., Kivitelező, stb.) történő feliratkozás esetén, a kért hírlevél típus neve szerinti célcsoportnak szóló hírlevél kerül megküldésre.

(A WIENERBERGER zRt. e körben felhívja a figyelmet arra, hogy a Wienerberger Mesterház Programba történő jelentkezés során - ettől eltérően - kizárólag a WIENERBERGER zRt. „Mesterház“ hírlevelére lehet feliratkozni. A „Mesterház“ hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztatás külön, a jelen Adatkezelési Tájékoztató Wienerberger Mesterház Program adatkezeléseit bemutató fejezetében található meg.)

A Közös Adatkezelők hírleveléről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - le lehet iratkozni a info@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással. Ez nem érinti viszont a hozzájárulás visszavonása előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • Adatkezelés célja: kért hírlevél típusnak megfelelő közös hírlevél küldése elektronikus úton, direktmarketing, az érintettek közvetlen üzletszerzési célú, illetve piackutatási megkeresése, azaz - a kiválasztott típusú hírlevélnek megfelelő -megkeresések, tájékoztatók és információk küldése többek között a Közös Adatkezelők termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, továbbá promóciókról, lojalitás programról, illetve piackutatásról.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, hírlevél típus, feliratkozás időpontja.
 • Érintett: hírlevélre feliratkozók.
 • Adatkezelés időtartama: Az Ön adatait a hírlevél küldéshez történő hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, illetve a hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig.
 • Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien [Bécs], Ausztria): tárhely-szolgáltató.
 • Közös adatkezelés: a WIENERBERGER zRt. és a Semmelrock Stein + Design Kft. közös hírleveleire való feliratkozás esetén, a WIENERBERGER zRt. és a Semmelrock Stein + Design Kft. a kiválasztott típusú közös hírlevelet küld. Az érintett adatvédelmi kérdésekben a WIENERBERGER zRt.-hez, illetve a Semmelrock Stein + Design Kft.-hez is fordulhat, bármelyik cégnél gyakorolhatja az érintetti jogait. A Semmelrock Stein + Design Kft. vonatkozó elérhetőségei: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.; tel.: +36 29 578-112; info@semmelrock.hu; adatvedelem@semmelrock.hu.
 • Hozzájárulás hiányának lehetséges következménye: nem kapja meg a Közös Adatkezelő hírleveleit az, aki arra nem iratkozik fel, így nem értesül közvetlenül többek között a hírlevélből a Közös Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, felhívásairól.

A WIENERBERGER zRt. felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valaki korábban nem a Közös Adatkezelők közös hírlevelére, hanem kizárólag a WIENERBERGER zRt. általános jellegű vagy kifejezetten egy meghatározott típusú hírlevelére iratkozott fel, akkor a fenti tájékoztatás azzal az eltéréssel irányadó, hogy nem valósul meg közös adatkezelés, a WIENERBERGER zRt. kizárólag önálló adatkezelőként (önállóan) küld hírlevélfeliratkozásnak megfelelő típusú hírlevelet.

2.1.2. Hírlevélfelküldés cégeknek/szervezeteknek

Ha egy cég/szervezet - külön nyilatkozatban - kijelöl egy személyt arra, hogy a Közös Adatkezelők közös hírlevelet küldhetnek a részére a kijelölt személy útján, akkor a Közös Adatkezelők ennek a személynek kezelik az adatait. A Közös Adatkezelők - a kijelölt személynek címezve - a cég/szervezet részére a kért hírlevél típust küldik, amely hírlevél az elnevezése (pl. Tetőfedő, Kivitelező, stb.) szerinti célcsoportnak szól.

Az érintett a Közös Adatkezelők hírleveléről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenes - le tud iratkozni info@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással. Ez nem érinti viszont a leiratkozás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Leiratkozási szándéknyilatkozatot a tiltakozási jog gyakorlásának tekintik a Közös Adatkezelők.

 • Adatkezelés célja: kért hírlevél típusnak megfelelő hírlevél, marketing üzenet küldése a kijelölt személy adatait megadó cégnek/szervezetnek; azaz hírlevél formájában - a kiválasztott hírlevél típusnak megfelelő - megkeresések, tájékoztatók és információk küldése többek között a Közös Adatkezelők termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, továbbá promóciókról.
 • Adatkezelés jogalapja: Közös Adatkezelők jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont]
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, kapcsolódó cég/szervezet adati; kiválasztott hírlevél típusa.
 • Érintett: cég/szervezet által hírlevél fogadására kijelölt személy.
 • Adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig, vagy amíg a cég vissza nem vonja a hírlevelek fogadására vonatkozó kijelölését.
 • Adatfeldolgozó: Wienerberger AG (székhely: Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien [Bécs], Ausztria): tárhely-szolgáltató.
 • Közös adatkezelés: a WIENERBERGER zRt. és a Semmelrock Stein + Design Kft. cég/szervezet részére, ilyen irányú kérése esetén a kiválasztott típusú közös hírlevelet küld, mely tekintetben közös adatkezelőnek minősülnek. Az érintett adatvédelmi kérdésekben a WIENERBERGER zRt.-hez, illetve a Semmelrock Stein + Design Kft.-hez is fordulhat, bármelyik cégnél gyakorolhatja az érintetti jogait. A Semmelrock Stein + Design Kft. vonatkozó elérhetőségei: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.; tel.: +36 29 578-112; info@semmelrock.hu; adatvedelem@semmelrock.hu.
 • Adatok forrása: adatokat megadó cég/szervezet.

2.2.   Nyereményjáték szervezése

Ha nyereményjátékot hirdetünk meg, jelentkezhet rá a vonatkozó nyereményjáték szabályzatban meghatározott adatoknak, tipikusan nevének és e-mail címének megküldésével. Amennyiben a nyereményt Ön nyerte meg, a nyeremény átadása érdekében postai címét is rögzítjük.

A nyereményjáték történhet közösségi oldalon, például a facebook.com oldalon, vagy más fórumon keresztül is, akár a rendezvény helyszínén is.

Adatkezelés célja

Nyereményjáték lebonyolítása, nyertesek értesítése és nyeremény átadása.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, kiszállítási cím (nyertes esetén).

Érintett

Nyereményjátékban résztvevők.

Adatkezelés időtartama

Az Ön adatait a nyereményjáték lezártáig, nyertes esetén pedig a Számviteli tv. szerinti 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kezeljük.

Adatfeldolgozó

Facebook, www.facebook.com: platform biztosítása a nyereményjáték megszervezezésének, lebonyolításának.

Futár cég: nyeremény kiszállításához.

2.3.   Tető-látványtervező

A programunk segítségével megtudhatja, hogy a kiválasztott kerámia tetőcserép hogyan mutatna az Ön házán.

Adatkezelés célja

Tető-látványtervező program igénybevétele, tető-látványterv készítése.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám.

Érintett

Látványterv igénylője.

Adatkezelés időtartama

Igény elküldésétől számított 1 év.

Adatfeldolgozó

Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): tárhely-szolgáltató.

2.4.   Partnerkereső program

Partnerkereső programunk segítségével az érdeklődő informálódhat arról, hogy az általa megadott területen, régióban kik termékeink forgalmazói. Ön tetőfedőként vagy kereskedőként megadta személyes adatait cégünk részére, annak érdekében, hogy felületünkön megjelenítsük.

Adatkezelés célja

Partnerkereső program működtetése.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám.

Érintett

Tetőfedő, kereskedő természetes személy.

Adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozó

Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): tárhely-szolgáltató.

3.      Szaktanácsadás, kapcsolatfelvétel

3.1. Díjmentes szaktanácsadás kérése telefonon, e-mailen

 

Önnek lehetősége van díjmentes műszaki szaktanácsadást, illetve értékesítési szaktanácsadást kérni cégünk honlapján megjelölt elérhetőségeken (telefon, e-mail).A tanácsadás nem teljes körű, a nyújtott információkért felelősséget nem vállalunk.

-           Adatkezelés célja: szaktanácsadás nyújtása.

-           Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

-           Kezelt adatok köre: név, feltett szakkérdés, illetve megkeresés típusától / megadott adatoktól függően e-mail cím, telefonszám.

-           Érintett: szaktanácsadást igénylő személy.

-           Adatkezelés időtartama: kérdés elküldésétől számított 180 nap

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem teszi fel a kérdését, akkor nem tudunk válaszolni a kérdéseire. Ha valamely kapcsolattartási adatot nem adja meg, akkor az a kérdésre való válaszadást nehezítheti meg, vagy lehetetlenítheti el.

3.2. Építészek szakmai, műszaki jellegű megkeresése Adatkezelő webes felületén keresztül (kapcsolatfelvételi űrlap építészeknek)

Önnek lehetősége van építészettel kapcsolatos szakmai vagy műszaki jellegű kérdéssel fordulni cégünkhöz, a honlapunkon erre rendszeresített kapcsolatfelvételi űrlapon. A tanácsadás nem teljes körű, a nyújtott információkért felelősséget nem vállalunk.

-           Adatkezelés célja: feltett kérdésre releváns válasz adása, szaktanácsadás nyújtása, illetve kapcsolattartás.

-           Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

-           Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, foglalkozás, megkeresés tárgya, feltett szakmai / műszaki jellegű kérdés tartalma, illetve ha megadásra kerül, akkor telefonszám.

-           Érintett: szakmai, műszaki jellegű kérdést feltevő személy.

-           Adatkezelés időtartama: kérdés elküldésétől számított 180 nap. Ha a kérdés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a kérdés megválaszolásának az időtartama.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tudja használni az építészeknek kialakított kapcsolatfelvételi űrlapot, kérdésére nem tudunk választ adni.

3.3. Díjmentes anyagmennyiség-számítás (WIENERBERGER Programokon kívül igényelt)

Amennyiben információt szeretne kapni arról, hogy mennyi WIENERBERGER zRt. által gyártott építőanyagra (falazat, födém, áthidaló, burkolótégla, tetőcserép, ereszcsatorna) van szüksége épülő vagy felújításra váró házhoz, épülethez, tetőhöz, illetve mennyi ezeknek az ajánlott fogyasztói ára, lehetőség szerint 5 munkanapon belül elküldjük Önnek a szükséges anyagmennyiséget (az ajánlott fogyasztói árral együtt), ha a weboldalon a szükséges adatok megadásával ezt kéri.

-           Érintett: anyagmennyiség-számítást igénylő személy.

-           Adatkezelés célja:

·        név (vezetéknév, keresztnév): mennyiségszámítást igénylő személy azonosítása, vele való kapcsolattartás, illetve mennyiségszámítás elkészítése, arról tájékoztatás nyújtás.

·        e-mail cím: mennyiségszámítást igénylő személy azonosítása, vele való kapcsolattartás, illetve mennyiségszámítás elkészítése, arról tájékoztatás nyújtás.

·        telefonszám: mennyiségszámítást igénylő személy azonosítása, vele való kapcsolattartás, illetve mennyiségszámítás elkészítése, arról tájékoztatás nyújtás.

·        időpont, amikorra az építőanyagra szüksége van: mennyiségszámítás elkészítése, priorizálása: annak megállapítását segíti, hogy a mennyiségszámítás elkészítése mennyire sürgős.

·        foglalkozás (adatfeltöltést végző személy jellege): mennyiségszámítást igénylő azonosítása.

·        irányítószám: tervek azonosítása, beküldőhöz kötése, mennyiségszámítás elkészítése.

·        termékre/anyagra vonatkozó adatok, alaprajz, metszetek, további dokumentumok, illetve azokban szereplő adatok (ha a dokumentumokban a mennyiségszámítást igénylő személyre vonatkozó személyes adatok találhatóak): mennyiségszámítás elkészítése.

-           Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

-           Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév); e-mail cím; telefonszám; időpont, amikorra az építőanyagra szüksége van; foglalkozás (adatfeltöltést végző személy jellege); irányítószám; termékre/anyagra vonatkozó adatok, alaprajz, metszetek, további dokumentumok, illetve azokban szereplő adatok (ha a dokumentumokban a mennyiségszámítást igénylő személyre vonatkozó személyes adatok találhatóak)

-           Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a válaszadástól számított 1 év után az összes személyazonosítást lehetővé tevő adat törlésre kerül a tervrajzokkal, feltöltött dokumentumokkal együtt.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha a mennyiségszámítást igénylő nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor a WIENERBERGER zRt. a mennyiségszámítást nem tudja elkészíteni. Ha a mennyiségszámítást igénylő nem adja meg az opcionálisan megadható adatokat, akkor a WIENERBERGER zRt. kevésbé tud az egyedi igényeknek megfelelő mennyiségszámítást elkészíteni.

Kérjük alaprajzon, metszeteken, homlokzati rajzon kívül további dokumentumot kizárólag akkor töltsön fel, ha az feltétlenül szükséges a mennyiségszámításhoz.

3.4. Kiadványok, tájékoztató anyagok igénylése

Ha Ön kiadványt igényel tőlünk, akkor azt díjmentesen teljesítjük, és az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a kiadványok megküldéséhez használjuk fel. A kiadványok igénylésére honlapunkon külön felületet biztosítunk.

-           Adatkezelés célja: igényelt, releváns kiadványok megküldése, és e kapcsán kapcsolattartás.

-           Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]

-           Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, cím (irányítószám, település neve, közterület neve, házszám), igényelt kiadványok, foglalkozás, illetve ha megadásra kerül, akkor telefonszám.

-           Érintett: kiadványigénylő személy.

-           Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. Legfeljebb azonban a kiadvány iránti igény elküldésétől számított 1 év, vagy ha az több idő, akkor a kiadvány iránti kérés teljesítésének az időtartama

-           Adattovábbítás: fuvarozó, kiadványokat/tájékoztató anyagokat kiszállító cég.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön honlapunk kiadvány igénylési felületén nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tud kiadványt igényelni. Az opcionálisan megadható adatok a kiadvány megküldését, kapcsolattartást segíthetik (pl. telefonszám megadása esetén telefonon tisztázhatóak a kiszállítás részletei). Opcionális adatok megadása hiányában erre nincs mód.

3.5. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő webes felületén keresztül

Ha az információkéréshez, kapcsolatfelvételhez honlapunkon megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapot használja, akkor az Ön által megadott információk, az Ön elérhetőségét is beleértve, felhasználásra kerülnek a kérés feldolgozásához.

-           Adatkezelés célja: feltett kérdésre, észrevételre releváns válasz adása, illetve kapcsolattartás.

-           Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

-           Kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, foglalkozás, kapcsolatfelvétel tárgya, megkeresés tartalma, illetve ha megadásra kerül, akkor telefonszám.

-           Érintett: kapcsolatfelvételt kezdeményező, információt igénylő személy.

-           Adatkezelés időtartama: megkeresés, kérdés elküldésétől számított 180 nap. Ha a kérdés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a megkeresés, kérdés megválaszolásának az időtartama.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tudja használni a kapcsolatfelvételi űrlapot, kérdésére nem tudunk választ adni. Az opcionálisan megadható adatok a kérdés megválaszolását segíthetik (pl. telefonszám megadása esetén telefonon tisztázhatóak a felmerülő kérdések). Opcionális adatok megadása hiányában erre nincs mód.

3.6. Kapcsolatfelvétel (megkeresés) partner webes felületén keresztül

Ha Ön felveszi a kapcsolatot munkatársunkkal cégünk egy partnerének honlapján keresztül, akkor igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül választ adni kérésére.

-           Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás.

-           Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].

-           Kezelt adatok köre: Név, kérés tartalma, illetve partner oldalon megadott egyéb adatok (pl. telefonszám, cím, stb.)

-           Érintett: Kapcsolatfelvételt kezdeményező, információt igénylő személy.

-           Adatkezelés időtartama: megkeresés, kérdés elküldésétől számított 180 nap. Ha a megkeresésé, kérdés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a kérdés megválaszolásának az időtartama.

-           Adatok forrása: partner, aki megküldi a megkeresést cégünknek.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem adja meg a cégünk partnere által kötelezően kitölteni kért adatokat, akkor nem tud velünk kapcsolatba lépni ezen a módon.

3.7. Kapcsolatfelvétel (megkeresés) telefonon, e-mailen

Ha Ön telefonon, e-mailben felveszi a kapcsolatot munkatársunkkal, igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül választ adni kérdésére.

-           Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás.

-           Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

-           Kezelt adatok köre: név, kérés tartalma, illetve megkeresés típusától / megadott adatoktól függően e-mail cím, telefonszám.

-           Érintett: kapcsolatfelvételt kezdeményező, információt igényló személy.

-           Adatkezelés időtartama: megkereséstől számított 180 nap. Ha a megkeresés megválaszolása további időt vesz igénybe, akkor a megkeresés megválaszolásának az időtartama.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ha Ön nem teszi fel a kérdését, akkor nem tudunk válaszolni a kérdéseire. Ha valamely kapcsolattartási adatot nem adja meg, akkor az a kérdésre való válaszadást nehezítheti meg, vagy lehetetlenítheti el.

3.8. Az Adatkezelő által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

Amennyiben kollégánk nyilvános adatbázisból vagy egyéb jogszerű forrásból elérhetőséggel rendelkezik Önhöz, felveheti Önnel a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon keresztül) úgy, hogy Ön még nem ügyfelünk. Az Önnel való további egyeztetésekre kizárólag a hozzájárulásával kerülhet sor.

-           Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, értékesítés növelése.

-           Adatkezelés jogalapja: kapcsolatfelvétel cégünk jogos érdeke alapján (pl. üzletszerzés) [GDPR 6. cikk f)], a kommunikáció pedig azt követően hozzájárulás alapján történik. [GDPR 6. cikk (1) a)]

-           Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

-           Érintett: megkeresett személy (kivitelező, beruházó, építész, tetőfedő).

-           Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig a kapcsolatfelvétel esetén. Hozzájárulás adása esetén pedig hozzájárulás visszavonásáig.

-           Adatok forrása: E-build információs adatbázis, nyilvánosan elérhető információk.

3.9. Kapcsolattartás szerződéses kapcsolat esetén

Amennyiben cégünk által kötött szerződésben Ön kapcsolattartóként került megjelölésre, úgy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban cégünk megkeresheti Önt a megadott elérhetőségein keresztül. Megkeresésünk általában e-mailben vagy telefonon keresztül történik.

-           Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás.

-           Adatkezelés jogalapja: cégünk és a szerződéses partner jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

-           Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

-           Érintett: kapcsolattartó.

-           Adatkezelés időtartama: az Ön kapcsolattartói minőségének megszűnéséig. Amennyiben az Ön adatait kapcsolattartóként egy - számviteli bizonylatnak, vagy azt alátámasztó dokumentumnak nem minősülő - szerződés tartalmazza, a szerződésre vonatkozó elévülési időig (általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik). Amennyiben az Ön adatait kapcsolattartóként számviteli bizonylat tartalmazza, vagy az azt alátámaszó szerződés / dokumentum, akkor a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 évig az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel).

-           Adatfeldolgozó: Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrzendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.

-           Adatok forrása: amennyiben Ön céges kapcsolattartó, adatát Öntől vagy cégétől kaptuk meg.

3.10. Névjegykártyák kezelése

Amennyiben cégünk munkatársa részére Ön átadja névjegykártyáját, akkor az azon lévő személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük.

-           Adatkezelés célja: kapcsolatépítés és kapcsolattartás.

-           Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) a)]

-           Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, beosztás.

-           Érintett: névjegykártya tulajdonosa.

-           Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

3.11. Postázás, iktatás

Amennyiben cégünk az Ön részére postai úton küldeményt (pl. levél, szerződés) küld, iktatórendszerünkben a címzettel és a küldeménnyel kapcsolatos adatok rögzítésre kerülnek.

-           Adatkezelés célja: küldemény nyomon követése, kapcsolattartás.

-           Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

-           Kezelt adatok köre: név, cím, küldemény azonosítója, kiküldés ideje.

-           Érintett: címzett.

-           Adatkezelés időtartama: a postanyilvántartás 5 év eltelte után selejtezésre kerül.

-           Adatfeldolgozó: S-Group Közép-európai Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Batthyány utca 63.): posta előkészítése, postai ügyintézés.

-           Adattovábbítás: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, posta küldemények szállítását végzi.

3.12. Mintacserép-igénylés

Cégünk lehetőséget biztosít - külön igénylő felületen - építkezésenként 3 db mintacserép igénylésére.

-           Adatkezelés célja:

 • foglalkozás: azonosítás, az érintett igényeinek kiszolgálása;
 • vezetéknév, keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás;
 • e-mail cím, telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás;
 • építkezés címe: azonosítás, átláthatóság biztosítása, annak megakadályozása, hogy egy építkezésről 3 db mintacserépnél több mintacserepet igényeljenek;
 • szállítási cím: igényelt mintatermék kiszállítása;
 • igényelt termék: igényelt mintatermék kiszállítása.

-           Adatkezelés jogalapja:

 • érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]: foglalkozás, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, igényelt termék adatok esetén.
 • cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)]: építkezés címe adat esetén.

-           Kezelt adatok köre: foglalkozás, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, építkezés címe, szállítási cím, igényelt termék.

-           Érintett: mintacserepet igénylő személy.

-           Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az igénylés leadásától számított 1 évig.

-           Adattovábbítás: mintacserepet kiszállító fuvarozó részére átadjuk a mintatermék kiszállításához szükséges adatokat.

-           Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: amennyiben nem adja meg a kötelezően kitöltendő adatokat, akkor nem tud igényelni mintacserepet.

3.13. Általános kapcsolattartói adatok megadása

Cégünk üzleti partnereinek (cég/szervezet/egyéni vállalkozó) lehetősége van külön erre kialakított felületen kapcsolattartási adataikat megadni egyedi, üzleti kapcsolatfelvétel céljából.

3.13.1. Átalános céges kapcsolattartói adatok megadása

Cég/szervezet partnereinknek lehetősége van megadni kapcsolattartókat, akikkel a WIENERBERGER zRt. - és vele együtt a cégcsoportba tartozó Semmelrock Stein + Design Kft. - egyedileg felveheti a kapcsolatot - telefon illetve e-mail útján - a Wienerberger Zrt. és a Semmelrock Stein + Design Kft. termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve üzleti kapcsolat létesítése érdekében.

 • Adatkezelés célja: egyedi kapcsolatfelvétel a kijelölt kapcsolattartó személy adatait megadó céggel/szervezettel; azaz egyedi megkeresések a WIENERBERGER zRt. és a Semmelrock Stein + Design Kft. termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve üzleti kapcsolat létesítése érdekében.
 • Adatkezelés jogalapja: WIENERBERGER zRt. és a Semmelrock Stein + Design Kft. jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont]
 • Kezelt adatok köre: név, mobilszám, e-mail cím, beosztás, kapcsolódó cég/szervezet adati.
 • Érintett: cég/szervezet által egyedi megkeresés fogadására kijelölt kapcsolattartó személy.
 • Adatkezelés időtartama: a kijelölés (kapcsolattartói minőség) megszűnéséig.
 • Közös adatkezelés: WIENERBERGER zRt. és a vele együtt a cégcsoportba tartozó Semmelrock Stein + Design Kft. közös adatkezelést folytat az általános kapcsolattartói adatok megadása, egyedi kapcsolatfelvétel kapcsán. Az érintett adatvédelmi kérdésekben a WIENERBERGER zRt.-hez, illetve a Semmelrock Stein + Design Kft.-hez is fordulhat, bármelyik cégnél gyakorolhatja az érintetti jogait. A Semmelrock Stein + Design Kft. vonatkozó elérhetőségei: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.; tel.: +36 29 578-112; info@semmelrock.hu; adatvedelem@semmelrock.hu.
 • Adatok forrása: adatokat megadó cég/szervezet.

3.13.2. Általános egyéni vállalkozói kapcsolattartói adatok megadása

Egyéni vállalkozó partnereinknek lehetősége van megadni kapcsolattartási adataikat (telefon/e-mail), amelyen a WIENERBERGRER zRt. - és vele együtt a cégcsoportba tartozó Semmelrock Stein + Design Kft. - egyedileg, üzleti kapcsolat létesítése érdekében felvehetik velük a kapcsolatot, így többek között termékeik, eseményeik, promócióik bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése végett.

 • Adatkezelés célja: egyedi megkeresések, egyedi üzleti kapcsolat létesítése, egyedi kapcsolatfelvétel az egyéni vállalkozó érintettel; azaz egyedi megkeresések többek között a WIENERBERGER zRt., illetve a Semmelrock Stein + Design Kft. termékeinek, eseményeinek, promócióinak bemutatása, ajánlása, és termékek értékesítésének elősegítése, illetve e keretében üzleti kapcsolat létesítése érdekében.
 • Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]
 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám/mobilszám, e-mail cím, székely.
 • Érintett: egyedi megkeresésekhez hozzájárulást adó egyéni vállalkozó.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
 • Közös adatkezelés: WIENERBERGER zRt. és a vele együtt a cégcsoportba tartozó Semmelrock Stein + Design Kft. közös adatkezelést folytat az általános kapcsolattartói adatok megadása, egyedi kapcsolatfelvétel kapcsán. Az érintett adatvédelmi kérdésekben a WIENERBERGER zRt.-hez, illetve a Semmelrock Stein + Design Kft.-hez is fordulhat, bármelyik cégnél gyakorolhatja az érintetti jogait. A Semmelrock Stein + Design Kft. vonatkozó elérhetőségei: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.; tel.: +36 29 578-112; info@semmelrock.hu; adatvedelem@semmelrock.hu.

4.      Megrendelések

Az ajánlatokat és megrendeléseket elektronikus adatbázisokban, a megrendelésekhez kapcsolódó dokumentációkat (pl. számla, szállítólevél) elektronikusan, illetve papír alapon tároljuk.

Általánosságban cég formában működő kereskedőpartnereik részére értékesítünk (elektronikusan működő webshopon keresztül, melyet csak szerződött partnereik vehetnek igénybe). Ebben az esetben a kereskedői kapcsolattartók személyes adatait kezeljük jogos érdek alapján [GDPR 6. cikk (1) f)]. Amennyiben az értékesítés természetes személy (pl. egyéni vállalkozó, munkatárs) részére történik, úgy az ő személyes adataikat kezeljük a szerződéskötés jogalapjával [GDPR 6. cikk (1) b)].

Amennyiben Ön szerződött kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, ajánlatot vagy megrendelést akkor tud leadni, ha előzetesen webshopunkba regisztrált. A regisztrációhoz az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön nevét, e-mail címét, jelszó emlékeztető kérdését és válaszát. Amennyiben a webshop felületére 2 éven keresztül nem lép be, személyes adatait a webshopban anonimizáljuk. A webshopba történő regisztrációval kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a regisztrációkor nyújtunk.

4.1.   Ajánlatkérés

a) Amennyiben Ön céges kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelés célja

Ajánlatkérés; ajánlat feldolgozása.

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre

Név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, megrendelni kívánt termékek.

Érintett

Ajánlatot küldő kapcsolattartója.

Adatkezelés időtartama

Adatait az ajánlat érvényességéig tároljuk.

b) Amennyiben Ön természetes személyként ajánlatot kíván leadni részünkre, adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelés célja

Ajánlatkérés; ajánlat feldolgozása.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, megrendelni kívánt termékek.

Érintett

Ajánlat küldő.

Adatkezelés időtartama

Adatait az ajánlat érvényességéig tároljuk.

 

4.2.   Megrendelés

a) Amennyiben Ön céges kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelés célja

Megrendelés feldolgozása, teljesítése, teljesítése érdekében kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre

Név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, megrendelni kívánt termékek.

Érintett

Megrendelő kapcsolattartója.

Adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig.

Adatfeldolgozó

Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): az SAP rendszer karbantartását végzi.

Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.

b) Amennyiben Ön természetes személyként megrendelést kíván leadni részünkre, úgy adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelés célja

Megrendelés feldolgozása, teljesítése, nyilvántartása; számlázás.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) b)]

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám, megrendelt termékek.

Érintett

Megrendelő.

Adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig.

Adatfeldolgozó

Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): az SAP rendszer karbantartását végzi.

Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.

c) Amennyiben a termék átvételére a megrendelő személyétől eltérő személy jogosult, az átvevő személy adatait a megrendelő adja meg részünkre. Ebben az esetben a megrendelő köteles az átvevőt tájékoztatni arról, hogy adatai részünkre átadásra kerülnek, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy ez megfelelő jogalappal történjen. Az átvevő adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelés célja

Ajánlatkérés, megrendelés teljesítése, termékek átadása, kiszállítása és értesítés küldése a kiszállításról.

Adatkezelés jogalapja

Cégünk és a vevő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre

Név, kiszállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Érintett

Termék átvevője.

Adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó iratokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.

Egyéb esetben a megrendeléshez kapcsolódó elévülési idő elteltéig.

Adatfeldolgozó

Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): az SAP rendszer karbantartását végzi.

Dream Interactive Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24.): SMS küldő szolgáltatást nyújt.

DLG Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.): a WTS fuvarozói felület karbantartását végzi.

Fuvarozó cég (szerződött partnerünk): Az átvevő adatai átadásra kerülnek a fuvarozó részére a termékek kiszállításának céljából.

Forrás

Szerződött kereskedőpartnerünk.

 

4.3.   Számlázás

Adatkezelés célja

A megrendelésekkel kapcsolatos számla kiállítása.

Adatkezelés jogalapja

Jogszabályi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) c)]

Kezelt adatok köre

Név, cím, telefonszám.

Érintett

Szerződő fél.

Adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.

Adatfeldolgozó

Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.

 

4.4.   Kiszállítás

Adatkezelés célja

A megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a fuvarozóval való kapcsolattartás érdekében felvesszük a sofőr adatait.

Adatkezelés jogalapja

Cégünk és a vevő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre

Név, telefonszám, rendszám.

Érintett

Sofőr.

Adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatokat (pl. szállítólevél) a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig.

Adatfeldolgozó

DLG Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.): a WTS fuvarozói felület karbantartását végzi.

Dream Interactive Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24.): SMS küldő szolgáltató.

Forrás

Szerződött fuvarozópartnerünk.

Címzett

Az átvevő személy SMS-ben értesítést kap a kiszállítással kapcsolatos információkról, melynek kapcsán átadásra kerül a sofőr rendszáma.

5.      Megállapodással kapcsolatos adatkezelések

5.1.   Megállapodások

Amennyiben cégünk megállapodást köt Önnel (pl. termékértékesítés, bérleti szerződés, megbízási szerződés, stb.), a megállapodásban az alábbi adatait vesszük fel és azokat az alábbiak szerint kezeljük.

Adatkezelés célja

Megállapodás írásbeli rögzítése, nyilvántartása, teljesítése.

Adatkezelés jogalapja

Szerződéskötés. [GDPR 6. cikk (1) b)]

Kezelt adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, munkakör, aláírás.

(A szerződés jellegétől függően a személyes adatok köre bővülhet, azonban a szerződés csak a feltétlenül szükséges adatokat tartalmazza.)

Érintett

Természetes személy szerződő fél.

Adatkezelés időtartama

A szerződés lejártától számított 10 évig tároljuk (tekintettel a Ptk. szerinti elévülési időre és jellegére, továbbá figyelembe véve, hogy a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.) Bizonyos megállapodások esetén a garancia idejéig tároljuk.

Adatfeldolgozó

Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.

 

5.2.   Fizetési felszólítások, egyéb igényérvényesítés

Adatkezelés célja

Fizetési felszólítás küldése, egyéb úton igényérvényesítés (pl. hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése).

Adatkezelés jogalapja

Cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre

Név, cím.

Érintett

Szerződő fél.

Adatkezelés időtartama

A dokumentációkat a Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig, illetve aktív partnerünk esetén 10 évig kezeljük.

Adatkezelő

Budapesti székhelyű ügyvédi iroda: ügyvédi meghatalmazás alapján felszólító levél készítését és kiküldését végzi.

Adatfeldolgozó

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, postai küldemények szállítását végzi.

 

5.3.   Egyenlegközlők

Adatkezelés célja

Egyenleg nyomonkövetése, egyenlegről (pl. tartozásról) információ küldése, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja

A szerződő fél és cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre

Név, cím.

Érintett

Szerződő fél.

Adatkezelés időtartama

1 év

Adattovábbítás

Ügyben eljáró ügyvédi iroda, könyvvizsgáló, NAV részére kérés esetén.

Adatfeldolgozó

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, postai küldemények szállítását végzi.

6.      Programok, rendezvények, pályázatok

6.1.   Rendezvények

Időről időre partnereink számára rendezvényeket szervezünk, amelyen a részvétel önkéntes. A rendezvények során tömegfelvételek és egyéni felvételek is készül(het)nek, melyre a meghívóban, regisztrációkor és a rendezvény ideje alatt is felhívjuk a figyelmet. Az elkészült videó-, illetve fényképfelvételeket belső céges kommunikációs felületünkön, illetve az interneten (pl. Facebook oldal, honlap) közzétesszük. Amennyiben nem kíván szerepelni a felvételeken, illetve tiltakozik az Ön szereplésével készülő felvételek nyilvánosságra hozatalával szemben, kérjük jelezze adatvédelmi tisztviselőnk részére, és haladéktalanul intézkedünk kérése teljesítése érdekében.

Adatkezelés célja

Rendezvény megszervezése, résztvevők nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás, [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám.

Érintettek

Rendezvényen résztvevők.

Adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.

Adatfeldolgozó

Rendezvényügynökség (pl. ülésrend esetén).

Adatközlés

Szálloda felé a rendezvényre érkezők elszállásolásának céljából.

 

Rendezvényen készült képmással (fénykép, videó) kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Fénykép- és videófelvételeket cégünk népszerűsítése érdekében, illetve az események dokumentálása céljából készítünk és teszünk közzé.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás, illetve amennyiben a rendezvényen csak úgy van lehetőség részt venni, hogy arról felvételek készülnek: cégünk jogos érdeke.  [GDPR 6. cikk (1) a) éf f)]

Kezelt adatok köre

Fénykép- és videó felvétel.

Érintettek

Rendezvényen résztvevők.

Adatkezelés időtartama

5 év.

Adatfeldolgozó

Fényképet készítő cég

Nyilvánosságra hozatal

Social media csatornákon keresztül, honlapon, prospektusokban, más előre meghatározott módon, fórumon.

 

6.2.   Képzések

Rendszeresen szervezünk képzéseket pl. építészek, tetőfedők számára, amelyekre önként lehet jelentkezni.

Adatkezelés célja

Képzés szervezése.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, munkahely, munkakör, lakcím, e-mail cím, cégnév, telefonszám, kamarai szám.

Érintett

Képzésen résztvevők.

Adatkezelés időtartama

1 év, 5 év Kamarai képzés esetén, a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.

Adattovábbítás

Építész képzés esetén az Építész Kamara részére továbbítjuk az adatokat jogi kötelezettség alapján.

 

6.3.   Pályázatok

Különböző témákban időnként pályázatot hirdetünk meg (pl. tetőfedő rangadó, diplomadíjpályázat).

Adatkezelés célja

Pályázaton részvétel, nyertes részére ajándék átadása.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.

Érintett

Pályázó.

Adatkezelés időtartama

Résztvevők esetén a cél megvalósulását követő 1 évig, a nyertes esetében a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel).

Adatfeldolgozó

Nyertes részére ajándék átadása eseten a futár cég.

 

6.4.   Látogatók

Székhelyünkön, telephelyeinken portaszolgálat működik. A portaszolgálat nyilvántartja a látogatók belépését és kilépését.

Adatkezelés célja

Belépés és távozás nyilvántartása, vagyonvédelem.

Adatkezelés jogalapja

Cég jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, dátum.

Érintett

Látogató, területre/ épületbe belépők.

Adatkezelés időtartama

24 óra (Szvt. 32. § alapján).

Adatfeldolgozó

Operating Kft. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/C. 2. em. 7.): portaszolgálati, őrzés-védelmi tevékenységet végez.

7.      Álláshirdetésre jelentkezés

A https://wienerberger.hu/ címen elérhető honlapon, a Karrier Portál felületen és állásportálokon keresztül, dolgozói ajánlás útján és egyéb módokon lehetőség van cégünknél állásra jelentkezni. Kérjük, hogy az állás betöltéséhez nem szükséges adatokat (pl. hobbi) ne adja meg részünkre.

Adatkezelés célja

Konkrét álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel, a pályáztatás folyamatának koordinálása.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, születési idő, fénykép, kísérőlevél, önéletrajz és az abban megadott egyéb személyes adatok.

Érintett

Jelentkezők, pályázók.

Adatkezelés időtartama

Konkrét álláshirdetésre jelentkezés esetén a pályázat lezártáig.

Adatbázisba történő jelentkezés esetén 1 év.

Adatfeldolgozók

Állásportálok, profession.hu,

Beck & Partners Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bártfai utca 15-17.): fejvadász cég,

Evolution Consulting Kft. (székhely: Miskolc, Báthory István u. 12.): Karrier Portál üzemeltetését végzi.

8.      Panaszkezelés

8.1.      Minőségi kifogás (termékhiba) bejelentése

Amennyiben az általunk gyártott termékkel kapcsolatban minőségi kifogást jelent be cégünknél, azt megfelelően dokumentálva – a szükséges szakértelemmel rendelkező kollégák bevonása mellett – kivizsgáljuk és elbíráljuk.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által gyártott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, kivizsgálása, elbírálása, rendezése illetve nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: Cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre: Vezetéknév; keresztnév; telefonszám; e-mail cím; cím (irányítószám, település neve, közterület neve, házszám); termékhiba megjelölése; kifogásolt termék adatai (neve, elérhetőségének helye, beépítés állapota, vásárolt mennyiség, vásárlás időpontja, szállítás időpontja, értékesítő kereskedő adatai, fotó); probléma leírása; vásárlást igazoló számla száma; szállítólevél száma; számla vagy bizonylat; szállítólevél; garancialevél; minőségi kifogás egyedi azonosító száma; minőségi kifogás ügyintézése során keletkezett dokumentumokban (pl. jegyzőkönyv) szereplő esetleges további adatok.

(Ha valamely adat nem kerül megadásra, akkor azt nem kezeli az Adatkezelő.)

Érintett: Minőségi kifogást bejelentő személy, illetve amennyiben a benyújtott dokumentumok, illetve a kivizsgálás során keletkezett dokumentumok (pl. jegyzőkönyv) harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezek a személyek.

Adatkezelés időtartama: Azon termékek (tetőcserép) vonatkozásában, amelyre jótállás vonatkozik a jótállás időtartamáig (33 év), ha az hosszabb, akkor a kivizsgálástól számított 10 évig.

Az egyéb termékek (tégla) vonatkozásában a megőrzési idő a kivizsgálástól számított 10 év.

Közös adatkezelés: A panaszügyintézést közösen folytatja az Adatkezelő a Semmelrock Stein + Design Kft.-vel (Cg.13-09-080331; székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.), közös adatkezelés valósul meg. Az érintett adatvédelmi kérdésekben a WIENERBERGER zRt.-hez, illetve a Semmelrock Stein + Design Kft.-hez is fordulhat, bármelyik cégnél gyakorolhatja az érintetti jogait. A Semmelrock Stein + Design Kft. vonatkozó elérhetőségei megtalálhatóak a honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben Ön az erre kialakított reklamációs bejelentő felületen kívánja bejelenteni reklamációját, akkor ahhoz szükséges megadni a bejelentő felületen kötelezően kitöltendő adatokat. Ennek hiányában Ön a bejelentő felületen nem tudja benyújtani a reklamációját. Felhívjuk a figyelmet, hogy a többi adat megadása opcionális, azok a panasz kivizsgálását, elbírálását segítik.

Adatok forrása: Panaszt benyújtó személy.

8.2.      Szállítási probléma bejelentése

Amennyiben az általunk kiszállított termékkel kapcsolatban szállítási panaszt jelent be cégünknél, azt megfelelően dokumentálva – a szükséges szakértelemmel rendelkező kollégák bevonása mellett – kivizsgáljuk és elbíráljuk.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által kiszállított termékekkel kapcsolatosan felmerülő szállítási panaszok kezelése, kivizsgálása, elbírálása, a panasz rendezése illetve nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: Cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre: Név; telefonszám; e-mail cím; cím; panasz tárgya és adatai; vevőkód; probléma leírása; fotó; vásárlást igazoló számla száma; szállítólevél száma; számla vagy bizonylat; szállítólevél; garancialevél; panasz ügyintézése során keletkező dokumentumokban szereplő esetleges további adatok. (Ha valamely adat nem kerül megadásra, akkor azt nem kezeli az Adatkezelő.)

Érintett: Panaszt bejelentő személy, illetve amennyiben a benyújtott dokumentumok harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor ezek a személyek.

Adatkezelés időtartama: Azon termékek (tetőcserép) vonatkozásában, amelyre jótállás vonatkozik a jótállás időtartamáig (33 év), ha az hosszabb, akkor a kivizsgálástól számított 10 évig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az Adatkezelő felhívja valamilyen tény, adat közlésére, és Ön azt nem szolgáltatja, akkor az elképzelhető, hogy a minőségi kifogás elbírálásának eredményét érdemben befolyásolhatja az Ön hátrányára (pl. termék megvásárlását igazoló számla bemutatásának elmulasztása).

Adatok forrása: Panaszt benyújtó személy.

8.3.      Fogyasztói panasz

Ha az Adatkezelő olyan szolgáltatást nyújt, amely kapcsán a fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) szerinti panasszal élhet, és a fogyasztó ilyen panaszt nyújt be, akkor cégünk az alábbiak szerint kezeli a személyes adatokat.

Érintett: Panaszt benyújtó személy.

Kezelt személyes adat: Név, lakcím, a panaszbejelentés kapcsán megadott, felvett adatok.

Adatkezelés célja: Fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása, panasz kezelése, orvoslása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) c)]

Adatkezelés időtartama: A Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. tekintettel fogyasztói jegyzőkönyvben szereplő adatok és az írásbeli válasz 5 évig kerülnek megőrzésre.

 

9.      Wienerbeger Mesterház Program adatkezelései

A Wienerbeger Mesterház Program (a továbbiakban: Mesterház Program) keretében, ahhoz kapcsolódóan számos adatkezelés valósul meg, amikor cégünk kezeli az Ön adatait.

9.1.   Regisztráció

A Mesterház Programban való részvételhez regisztráció szükséges, amelyhez a regisztrálónak személyes adatokat kell megadnia. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Mesterház Program Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - az ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor közte és a regisztráló között szerződés jön létre.

Magánszemély (természetes személy)

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

 • név

Mesterház Programba regisztráló személy

a) azonosítása, illetve

b) vele való kapcsolattartás.

 • lakcím

Mesterház Programba regisztráló személy

a) azonosítása, illetve

b) vele való kapcsolattartás.

 • e-mail cím

Mesterház Programba regisztráló személy

a) azonosítása, illetve

b) vele való kapcsolattartás (pl. szakértő megjelenésének időpontjáról tájékoztatás küldése)

 • telefonszám

Mesterház Programba regisztráló személlyel való kapcsolattartás

 • építkezés irányítószáma

Mesterház Program/szerződés teljesítése, a Mesterház Program szolgáltatásainak biztosítása. 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b)].

Érintett

Mesterház Programba regisztráló természetes személyek.

Adatkezelés időtartama

a) regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

b) szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A regisztráló nem tud belépni a Mesterház Programba, nem jön létre szerződés közte és az Adatkezelő között. (Telefonszám megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás miatt javasolt.)

Céges kapcsolattartó

Ha a Mesterház Programba cég regisztrál, akkor a regisztráció során a cég kapcsolattartójának az adatait is meg kell adni, amelyet cégünk kezel.

 

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

név

Mesterház Programba regisztráló céggel kapcsolattartás.

e-mail cím

Mesterház Programba regisztráló céggel kapcsolattartás.

telefonszám

Mesterház Programba regisztráló céggel kapcsolattartás.

 

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].

Érintett

Mesterház Programban résztvevő cég természetes személy kapcsolattartója.

Adatkezelés időtartama

a) regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

b) szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig.

E-mail cím

Adatkezelő felhívja a regisztrálók figyelmét, hogy az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem kell, hogy az e-mail cím a regisztráló nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon.

9.2.   Építkezés adatainak egyeztetése

Ha egy új személy belép a Mesterház Programba, akkor cégünk felveszi a kapcsolatot a résztvevővel, hogy egyeztesse a Mesterház Program tárgyát képező építkezés adatait.

Adatkezelés célja

A Mesterház Program/szerződés teljesítése, a Mesterház Program szolgáltatásainak biztosítása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Kezelt adatok köre

Név, az építkezés adatai (építkezés címe, építkezés megkezdésének időpontja, építkezés jellege, építkezés célja, építkezés fázisa).

Érintett

Mesterház Programban résztvevő természetes személyek.

Adatkezelés időtartama

Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig.

9.3.   Anyagmennyiség-számítás

Cégünk kiszámítja, hogy a Mesterház Program keretében épülő házakhoz mennyi építőanyagra van szükség, falazat, födém és tetőcserép esetén. A Mesterház Programban résztvevő erre az ÁSZF-ben megjelölt módon jogosult. (A Mesterház Program keretében történő anyagmennyiség-számítás nem azonos a https://wienerberger.hu/ honlapon kérhető mennyiségszámítással, ez utóbbit bárki - így az Adatkezelővel szerződéses viszonyban nem álló személyek is - kérhetik, cégünk ilyenkor az adatokat az érintettek hozzájárulásával kezeli.)

Adatkezelés célja

Anyagmennyiség-számítás készítése (falazat, tetőcserép, födém), tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Kezelt adatok köre

Név, küldött adatok, rajzok.

Érintett

Mesterház Programban résztvevő természetes személyek.

Adatkezelés időtartama

Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Cégünk az anyagmennyiséget nem tudja kiszámítani.

9.4.   „Mesterház” hírlevél

Cégünk építkezést segítő általános tanácsokat, tippeket, hasznos információkat küld, ha arra a regisztrációkor feliratkoznak a Mesterház Programban résztvevők (regisztrálók).

„Mesterház” hírlevelünkről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhat a mesterhaz@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással. Ez nem érinti viszont a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés célja

Hírlevél küldése építkezést segítő általános tanácsokról, tippekről, hasznos információkról.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás [GDPR 6. cikk a) pont].

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, feliratkozás időpontja.

Érintett

„Mesterház” hírlevélre feliratkozó személyek.

Adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Nem értesül az érintett az építkezést segítő általános tanácsokról, tippekről, hasznos információkról cégünk hírlevelei útján.

Cégünk felhívja a hírlevélre feliratkozók (regisztrálók) figyelmét, hogy a regisztrációkor megadott e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem kell, hogy az e-mail cím a hírlevélre feliratkozó (regisztráló) nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon.

9.5.   Direkt marketing üzenetek

Cégünk a Mesterház Programmal kapcsolatos együttműködés során direkt marketing (imázs jellegű, termékreklámozási célú) üzeneteket küldhet a résztvevők számára e-mailben.

Adatkezelés célja

Direkt marketing üzenetek küldése, közvetlen üzletszerzés.

Adatkezelés jogalapja

Cégünk jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím.

Érintett

Mesterház Programban résztvevő személyek.

Adatkezelés időtartama

A Mesterház Program együttműködési időtartama alatt, ameddig a szerződéses jogviszony fennáll.

9.6.   Mesterház Program egyéb adatkezelései

Mesterház Program során előfordulhat, hogy jelen Tájékoztató Mesterház Programra vonatkozó részében fel nem sorolt adatkezelések is előfordulnak. Ilyen esetben a jelen Tájékoztató egyéb részeiben, vagy külön adjuk meg az adatkezelési tájékoztatást az adatkezelés részleteiről (pl. cél, jogalap, adatkezelési időtartam, stb.)

10. Wienerberger Kivitelezői Program adatkezelései

A Wienerberger Kivitelezői Program (a továbbiakban: Kivitelezői Program) keretében, ahhoz kapcsolódóan több adatkezelés valósul meg, amikor cégünk kezeli az Ön adatait.

(Jelen fejezet kizárólag a Kivitelezői Program adatkezeléseire, illetve a Kivitelezői Program regisztrációs felületén, a Kivitelezői Program során megadott adatokra vonatkozik.)

10.1. Regisztráció

A Kivitelezői Programban való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni kivitelező cégek és egyéni vállalkozók tudnak. A regisztráció során személyes adatokat is meg kell adni. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Kivitelezői Program Általános Szerződési Feltételeit (Kivitelezői Program ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - a Kivitelezői Program ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor köztünk és a regisztráló között szerződés jön létre.

Egyéni vállalkozó

Kezelt személyes adat és Adatkezelés célja:

név:

Kivitelezői Programba regisztráló egyéni vállalkozó

a) azonosítása, illetve

b) vele való kapcsolattartás.

e-mail cím:

Kivitelezői Programba regisztráló egyéni vállalkozó

a) azonosítása, illetve

b) vele való kapcsolattartás (elsősorban mennyiségszámítás, szaktanácsadás, egyéb szakmai támogatás részleteinek egyeztetése)

telefonszám:

Kivitelezői Programba regisztráló személlyel való kapcsolattartás (elsősorban mennyiségszámítás, szaktanácsadás, egyéb szakmai támogatás részleteinek egyeztetése).

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Érintett: Kivitelezői Programban résztvevő egyéni vállalkozó.

Adatkezelés időtartama:

a) regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

b) szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A regisztráló nem tud belépni a Kivitelezői Programba, nem jön létre szerződés közte és az Adatkezelő között.

Céges kapcsolattartó
 
Ha a Kivitelezői Programba cég regisztrál, akkor a regisztráció során a cég kapcsolattartójának az adatait is meg kell adni, amelyet cégünk kezel.

Adatkezelés célja: Kivitelezői Programba regisztráló céggel kapcsolattartás. 

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím.

Érintett: Kivitelezői Programban résztvevő cég természetes személy kapcsolattartója.

Adatkezelés időtartama:

a) regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

b) szerződés létrejötte esetén a kapcsolattartói minőség megszűnéséig.

Forrás: Kivitelezői Programba regisztráló.

E-mail cím

Adatkezelő felhívja a regisztrálók figyelmét, hogy az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem kell, hogy az e-mail cím a regisztráló (illetve kapcsolattartója) nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon, illetve ez igaz a 10.2., 10.3. pontban megjelölt adatkezelések érdekében megadott e-mail címre is, ha az eltér a regisztráció során megadott e-mail címtől.

10.2. További kapcsolattartók

A regisztráló jogosult további kapcsolattartók bejelentésére a regisztrációt követően.

Adatkezelés célja: Kivitelezői Programba regisztrálóval kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím.

Érintett: Kivitelezői Programban résztvevő kapcsolattartója.

Adatkezelés időtartama: Kapcsolattartói minőség megszűnéséig.

Forrás: Kivitelezői Programba regisztráló.

10.3. Kivitelező Program szolgáltatásai

10.3.1. Anyagmennyiség-számítás

Cégünk kiszámítja, hogy egy adott kivitelezési projekthez mennyi - a Kivitelezői Program ÁSZF szerinti - építőanyagra van szükség falazat, födém és tetőcserép esetén, ha a Kivitelezői Programban résztvevő megküldi az ehhez szükséges dokumentációt. (Jelen tájékoztatás kizárólag a Kivitelezői Programban biztosított anyagmennyiség-számításra vonatkozik.)

Adatkezelés célja: Anyagmennyiség-számítás készítése (falazat, födém, tetőcserép), tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelés jogalapja: Egyéni vállalkozó általi igénylés esetén: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Kapcsolattartó általi igénylés esetén: az Adatkezelő és a Kivitelezői Programban résztvevő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].

Kezelt adatok köre: E-mail cím, telefonszám, személyes adatnak minősülő egyéb küldött adatok, rajzok.

Érintett: Mennyiségszámítást igénylő (az egyéni vállalkozó vagy a kapcsolattartó)..

Adatkezelés időtartama: Az anyagmennyiség-számítás alapján adott válaszadástól számított 1 év után az összes személy azonosítást lehetővé tevő adat törlésre kerül a tervrajzokkal együtt.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Cégünk az anyagmennyiséget nem tudja kiszámítani.

Forrás: Kivitelezői Programba regisztráló.

10.3.2. Első sor lerakás

Cégünk szaktanácsadás keretében helyszíni segítséget nyújt a falazáshoz (első sor lerakásának bemutatása), ha a Kivitelezői Program résztvevő az ehhez szükséges feltételeket teljesíti és megadja az adatokat, amely alapján az Adatkezelő a konkrét Projekt helyszínénén meg tud jelenni.

Adatkezelés célja: Helyes alkalmazástechnikai beépítés bemutatása. (első sor lerakásának bemutatása).

Adatkezelés jogalapja: Egyéni vállalkozó saját adatainak megadása esetén: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Harmadik személy (kapcsolattartó) adatainak megadása: Az Adatkezelő és a Kivitelezői Programban résztvevő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, projekt címe.

Érintett: Személy, akinek az adatait a Kivitelezői Programban résztvevő megadja, hogy az első sor lerakás bemutatásra kerüljön.

Adatkezelés időtartama: Első sor lerakás bemutatását követő 1 év után törlésre kerülnek az adatok.

Adatfeldolgozó: Első sor bemutatását cégünk mellett a FORRÁSPONT Bt. (Cg.08-06-014136; székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 10. 02. em. 07.) végzi.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nincs lehetőség arra, hogy cégünk bemutassa a WIENERBERGER zRt. termékei esetén javasolt hatékony falazási technikákat.

Forrás: Kivitelezői Programba regisztráló.

11.    „Tondach Támogatott Tetőcsere” projekt adatkezelései

A „Tondach Támogatott Tetőcsere” projekt (a továbbiakban: Tetőcsere Projekt) keretében, annak időtartama alatt, több adatkezelés valósul meg, amikor cégünk kezeli az Ön adatait.

(Jelen fejezet kizárólag a Tetőcsere Projekt adatkezeléseire, illetve a Tetőcsere Projekt regisztrációs felületén, a Tetőcsere Projekt során megadott adatokra vonatkozik.)

11.1. Regisztráció

A Tetőcsere Projektben való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni természetes személyek (magánszemélyek) tudnak. A regisztráció során személyes adatokat is meg kell adni. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Tetőcsere Projekt Általános Szerződési Feltételeit (Tetőcsere Projekt ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - a Tetőcsere Projekt ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor köztünk és a regisztráló között szerződés jön létre. A regisztráció során a regisztráló személy több csomag („Alap”; „Megújulás”; „Stílus”; „Prémium”), illetve többféle kategória (szolgáltatás) közül választhat.

Kezelt személyes adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám, kiválasztott csomag, kiválasztott kategória (szolgáltatás), építkezés irányítószáma

Adatkezelés célja:

- Tetőcsere Projektbe regisztráló személy

a) azonosítása, illetve

b) vele való kapcsolattartás.

- Tetőcsere Projektbe regisztráló személy

a) azonosítása, illetve

b) vele való kapcsolattartás.

- Tetőcsere Projektbe regisztráló személlyel való kapcsolattartás

- Tetőcsere Projekt/szerződés teljesítése, pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.

- Tetőcsere Projekt/szerződés teljesítése, mennyiségszámítás elkészítése, ajánlott bruttó fogyasztói árakat tartalmazó tájékoztató lap átadása.

- Tetőcsere Projekt/szerződés teljesítése, pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.

- Tetőcsere Projekt teljesítése, szolgáltatások biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Érintett: Tetőcsere Projektbe regisztráló személy.

Adatkezelés időtartama:

a) regisztráció 2 munkanapon belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

b) szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.

Adatfeldolgozó: Quality Call Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 5.): szükség esetén telefonos kapcsolatfelvétel a regisztráló személlyel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben a regisztráló nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, akkor nem tud belépni a Tetőcsere Projektbe, az abban biztosított szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni.

E-mail cím

Adatkezelő felhívja a regisztrálók figyelmét, hogy az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem kell, hogy az e-mail cím a regisztráló nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon.

11.2. Mennyiségszámítás, Tájékoztató Lap elkészítéséhez szükséges adatok beszerzése

Cégünk a Tetőcsere Projektbe való belépést követően építőanyag-mennyiségszámítást (Mennyiségszámítás) végez, illetve ez alapján - a Tetőcsere Projekt ÁSZF szerinti - érintett termék(ek)re ajánlott bruttó fogyasztási árat tartalmazó tájékoztató lapot (Tájékoztató Lap) küld a Tetőcsere Projektben résztvevő részére. Cégünk a Mennyiségszámítást és a Tájékoztató Lapot a regisztráló által kiválasztott kategória (szolgáltatási mód) szerint készíti elő. A Regisztráló által választott kategóriától (szolgálatástól) függően ez különböző jellegű adatkezelésekkel jár. A regisztráló személy az alábbi kategóriákat (szolgáltatási módokat) választhatja, mely az alábbiakban megjelölt adatkezelésekkel jár.

A./ Tetőfelmérő által végzett tetőfelmérés

A regisztráló személy kérheti, hogy tetőfelmérő mérje fel az ingatlant. Cégünk ebben az esetben átadja a kivitelezéssel érintett épület címéhez legközelebbi székhellyel rendelkező tetőfelmérő kapcsolattartójának nevét, telefonszámát. A tetőfelmérő önállóan, külön a regisztráló személlyel egyeztetve elvégzi a tetőfelmérést, majd megküldi annak eredményét cégünknek.

Kezelt személyes adat: Név, kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó számítások.

Adatkezelés célja: Mennyiségszámítás, illetve Tájékoztató Lap elkészítése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.

Adatkezelés időtartama: A Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.

Adatok forrása: Tetőfelmérő.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Cégünk az ingatlanra vonatkozó felmérési dokumentáció nélkül nem tud Mennyiségszámítást végezni, illetve Tájékoztató Lapot kiállítani.

B./ Tetőfelmérési segédlet használata

A regisztráló személy kérheti, hogy cégünk küldje meg a felmérési dokumentáció formanyomtatványát, illetve a felmérési segédletet, melyet saját maga kitölthet.

Kezelt személyes adat: Név, kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó számítások, felmérési dokumentáció.

Adatkezelés célja: Mennyiségszámítás, illetve Tájékoztató Lap elkészítése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.

Adatkezelés időtartama: A Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Cégünk az ingatlanra vonatkozó felmérési dokumentáció nélkül nem tud Mennyiségszámítást végezni, illetve Tájékoztató Lapot kiállítani.

C./ Ingatlan tervrajzainak a megküldése

A regisztráló személy kérheti, hogy beküldött tervrajzok alapján történjen meg a Mennyiségszámítás, Tájékoztató Lap megküldése.

Kezelt személyes adat: Név, kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó tervrajzok.

Adatkezelés célja: Mennyiségszámítás, illetve Tájékoztató Lap elkészítése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.

Adatkezelés időtartama: A Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Cégünk az ingatlanra vonatkozó felmérési dokumentáció nélkül nem tud Mennyiségszámítást végezni, illetve Tájékoztató Lapot kiállítani.

D./ Tetőfelújításhoz szükséges mennyiségek felöltése

A regisztráló személy kérheti, hogy az általa megadott mennyiség alapján küldje meg cégünk a Tájékoztató Lapot.

Kezelt személyes adat: Név, kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó megadott mennyiségek.

Adatkezelés célja: Tájékoztató Lap elkészítése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.

Adatkezelés időtartama: A Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Cégünk az ingatlanra vonatkozó mennyiségek nélkül nem tud  Tájékoztató Lapot kiállítani.

11.3. Mennyiségszámítás, Tájékoztató Lap elkészítése

Cégünk a rendelkezésre álló adatok alapján elkészíti a mennyiségszámítást, illetve az ajánlott bruttó fogyasztási árat tartalmazó Tájékoztató Lapot.

Kezelt személyes adat: Név, mennyiségszámítás eredménye, ajánlott bruttó fogyasztási árra vonatkozó adatok, azonosító szám.

Adatkezelés célja: Mennyiségszámítás, illetve Tájékoztató Lap elkészítése, átadása, pénzvisszatérítés igénylése esetén a pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.

Adatkezelés időtartama: A Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig. Ha pénzvisszatérítésre kerül sor, akkor a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre az adatok.

11.4. Pénzvisszatérítés

A Tetőcsere Projektben résztvevő személy - a Tetőcsere Projekt ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint - pénzvisszatérítést igényelhet. A regisztráló személy a pénzvisszatérítést a tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre küldött üzenettel jogosult kezdeményezni. A pénzvisszatérítés igénylése során a Tetőcsere Projektben résztvevő személy köteles megadni a nevét, a kivitelezéssel érintett épület (ingatlan) természetbeni címét vagy helyrajzi számát, a bankszámlaszámát, továbbá köteles megküldeni a termék megvásárlását igazoló számlát, vagy szállítólevelet.

Kezelt személyes adat: Név, kivitelezéssel érintett ingatlan címe / helyrajzi száma, bankszámlaszám, termék megvásárlását igazoló számlán illetve szállítólevélen szereplő személyes adatok.

Adatkezelés célja: Pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása, pénzvisszatérítés szolgáltatása.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

Érintett: Tetőcsere Projektben résztvevő természetes személyek.

Adatkezelés időtartama: Az adatok pénzvisszatérítés esetén a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre, ennek hiányában az elévülési idő elteltéig (5 évig) kerülnek megőrzésre.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ha a szükséges adatokat nem adja meg az érintett, akkor nem tudja igénybe venni a pénzvisszatérítést.

Adatkezelés a termék kereskedői - azaz cégünk fuvarszervezésén kívüli - kiszállítása esetén

Ha a pénzvisszatérítést igénylő részére a Termék nem cégünk fuvarszervezésében kerül kiszállításra, hanem kereskedői kiszállítás van, akkor cégünk az igény elbírálása során ellenőrzi a birtokában lévő, kapcsolódó szállítólevelet is.

(Cégünk ilyenkor a terméket a kereskedőpartnerének vagy a kereskedőpartner viszonteladójának szállítja le, amelyről szállítólevél kerül kiállításra. A kereskedőpartner, vagy viszonteladó pedig továbbszállítja a terméket az igénylőnek (kereskedői kiszállítás), amelyről szintén szállítólevél kerül kiállításra. Az igénylő a részére történő kereskedői kiszállításról kiállított szállítólevelet küldi meg. Cégünk pedig a kereskedőpartnernek vagy a kereskedő partner viszonteladójának történő kiszállítás szállítólevelét ellenőrzi.)

Érintett: Vizsgált - a cégünk birtokában lévő - szállítólevélen feltüntetett személy (fuvarozó sofőrje, cégünk munkatársa, átvevő személy).

Kezelt személyes adat: Vizsgált szállítólevélen szereplő személyről megadott adat (elsősorban név, aláírás, szállítólevélen szereplő egyéb adat).

Adatkezelés célja: Termék leszállításának igazolása, közvetve ezáltal a pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.

Adatkezelés jogalapja: Cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].

Adatkezelés időtartama: Ha pénzvisszatérítés történik, akkor az adatok a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre.

Adatok forrása: Érintett személy vagy partner adja meg a vizsgált szállítólevélen szereplő adatokat. (Alapvetően az átvevő adatait a kereskedőpartner adja meg, a sofőr adatait a fuvarozó, cégünk munkatársa saját maga adja meg az adatait, míg az aláírásokat közvetlenül az érintettek adják meg aláírásuk rögzítésével. Az átvevő aláírása csak a szállítólevél cégünknek való átadása esetén kerül cégünkhöz.) 

A szállítólevél végleges kitöltése esetén a fuvarozó juttatja vissza az szállítólevél egy kitöltött példányát cégünknek.

11.5. Igénylő által továbbított harmadik személy adatok

Ha a Tetőcsere Projektben résztvevő által felöltött számlán, szállítólevélen, tervrajzokon harmadik személy adatai szerepelnek, akkor cégünk kezeli ezen személyek adatait. 

Kezelt személyes adat: Számlán, szállítólevélen, tervrajzon szereplő harmadik személyről megadott adat.

Érintett: Számlán, szállítólevélen, tervrajzon feltüntetett a regisztráló személytől eltérő személy.

Adatkezelés célja: Tervrajzokon szereplő adatok esetén mennyiségszámítás elvégzése, Tájékoztató Lap kiállítása, míg számlán, szállítólevélen szereplő adatok esetén pénzvisszatérítésre való jogosultság megállapítása.

Adatkezelés jogalapja: Cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)].

Adatkezelés időtartama: A tervrajzok a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig kerülnek megőrzésre.

A számla és a szállítólevél pénzvisszatérítés esetén a Számviteli tv. 169. § (2) bek.-re tekintettel 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kerülnek megőrzésre, ennek hiányában az elévülési idő elteltéig (5 évig) kerülnek megőrzésre.

Adatok forrása Pénzvisszatérítést igénylő személy.

12.       Porotherm Rapid Kampány

A Porotherm Rapid Kampány keretében, ahhoz kapcsolódóan több adatkezelés valósul meg, amikor cégünk kezeli az Ön adatait.

(Jelen fejezet kizárólag a Porotherm Rapid Kampány adatkezeléseire, illetve a Porotherm Rapid Kampány regisztrációs felületén, a Porotherm Rapid Kampány során megadott adatokra vonatkozik.)

12.1.     Regisztráció

A Porotherm Rapid Kampányban való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni kivitelező cégek és egyéni vállalkozók tudnak. A regisztráció során személyes adatokat is meg kell adni. A regisztráció megtételével a regisztráló elfogadja a Porotherm Rapid Kampány Általános Szerződési Feltételeit (Porotherm Rapid Kampány ÁSZF), és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció ezáltal a regisztráló szerződési ajánlatának minősül. Ha ezt - a Porotherm Rapid Kampány ÁSZF szerint - visszaigazolja cégünk, akkor köztünk és a regisztráló között szerződés jön létre.

Egyéni vállalkozó

Adatkezelés célja:

 • név (vezetéknév, keresztnév): Porotherm Rapid Kampányba regisztráló egyéni vállalkozó azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás.
 • e-mail cím: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló egyéni vállalkozó azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás (elsősorban szaktanácsadás részleteinek egyeztetése).
 • telefonszám: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló egyéni vállalkozó azonosítása, illetve vele való kapcsolattartás (elsősorban szaktanácsadás részleteinek egyeztetése).
 • foglalkozás: azonosítás, átláthatóság biztosítása, annak megállapítása, hogy valóban kivitelező regisztrált-e a Porotherm Rapid Kampányba.
 • Porotherm Rapid termék felhasználására vonatkozó információ: szaktanácsadás jellegének meghatározása (eltérő a szaktanácsadás szükséges annak, aki még nem dolgozott a termékkel)

Adatkezelés jogalapja:

 • adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b)]: név, e-mail cím, telefonszám, Porotherm Rapid termék felhasználására vonatkozó információ.
 • cégünk jogos érdeke[DŐP2]  [GDPR 6. cikk (1) f)]: foglalkozás.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás, Porotherm Rapid termék felhasználására vonatkozó információ.

Érintett: Porotherm Rapid Kampányban résztvevő egyéni vállalkozó.

Adatkezelés időtartama:

a)    regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

b)    szerződés létrejötte esetén a Felek között létrejövő szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) elteltéig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: amennyiben nem adja meg a kötelezően kitöltendő adatokat, akkor nem tud belépni a Porotherm Rapid Kampányba, nem jön létre szerződés közte és az Adatkezelő között.

Céges kapcsolattartó

Ha a Porotherm Rapid Kampányba cég regisztrál, akkor a regisztráció során a cég kapcsolattartójának az adatait is meg kell adni, amelyet cégünk kezel.

Adatkezelés célja: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló céggel kapcsolattartás (elsősorban szaktanácsadás részleteinek egyeztetése).

Adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)].

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Érintett: Porotherm Rapid Kampányban résztvevő cég természetes személy kapcsolattartója.

Adatkezelés időtartama:

a)    regisztráció 48 órán belüli visszaigazolása hiányában a regisztráló ajánlatától való visszalépése idejéig, de legfeljebb 30 napig; vagy

b)    szerződés létrejötte esetén a kapcsolattartói minőség megszűnéséig.

Adatok forrása: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló.

E-mail cím

Adatkezelő felhívja a regisztrálók figyelmét, hogy az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem kell, hogy az e-mail cím a regisztráló (illetve kapcsolattartója) nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon.

12.2.     Szaktanácsadás nyújtása

Cégünk az általa forgalmazott Porotherm Rapid termékekkel kapcsolatos szaktanácsadást nyújt az egyes kivitelezési projektekhez kapcsolódóan. Cégünk a helyszíni szaktanácsadáshoz egyezteti az adatokat a regisztrálóval.

Adatkezelés célja: szaktanácsadás nyújtása.

Adatkezelés jogalapja:

 • egyéni vállalkozó saját adatainak megadása esetén: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].
 • harmadik személy (kapcsolattartó) adatainak megadása esetén: az Adatkezelő és a Porotherm Rapid Kampányban résztvevő jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont].

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, projekt címe.

Érintett: személy, akinek az adatait a Porotherm Rapid Kampányban résztvevő megadja, hogy a helyszíni szaktanácsadásra sor kerüljön.

Adatkezelés időtartama: helyszíni szaktanácsadást követő 1 év után törlésre kerülnek az adatok.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nincs lehetőség arra, hogy cégünk helyszíni szaktanácsadást nyújtson.

Adatok forrása: Porotherm Rapid Kampányba regisztráló.

13.    Kamerás megfigyelőrendszer

Székhelyünkön és telephelyeinken kamerás megfigyelőrendszert működtetünk, amelyre táblák, illetve matricák segítségével felhívjuk a látogatók figyelmét.

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről a helyben elérhető kameraszabályzaton és a kifüggesztett kamerás tájékoztatón keresztül kaphat bővebb tájékoztatást.

14.    Egyéb adatkezelések

A jelen Tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást, továbbá lojalitás programunkhoz, illetve nyereményjátékainkhoz kapcsolódóan külön tájékoztatók elérhetők az adott programhoz tartozó felületen.

Termékinformációnkkal, vásárlói kosár készítésével kapcsolatos szolgáltatásunkat a shop.wienerberger.hu oldalon érheti el, amely felülethez tartozó adatkezelési tájékoztatást az oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt érheti el.

 

III. Sütik, webjelzők

Az adatbiztonság miatt és a felhasználó-barátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunk előtt utoljára felkeresett weboldal adatait, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is.

Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk.

Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.

1.      Sütik (cookiek)

Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.

A sütikről bővebb információt itt talál: https://wienerberger.hu/cookies

2.      Webjelzők

A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.

 

IV. Webelemzési szolgáltatások (www.wienerberger.hu)

1.      Webelemzés általánosságban

A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

2.      Külső szolgáltatók

2.1.   Google Analytics

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók:

www.google.com/analytics/terms/gb.html or https://www.google.com/policies/

2.2.   Facebook Plugin-ok („Megosztás” gomb)

A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

2.3.   YouTube

A honlapon a YouTube egyes elemeit is felhasználtuk marketing célokból, például a konkrét célcsoport hatékonyabb elérése, a jobb láthatóság, arculat-építés, a felhasználók tájékoztatása és a munkaadói márkaépítés érdekében, amely célok a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősülnek. A YouTube üzemeltetője a Google: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube egy internetes videó-megosztó portál, amelynek segítségével a videó-szolgáltatók ingyenesen videó-klipeket tehetnek közzé, és más felhasználók a közzétett videókat szintén ingyenesen megtekinthetik, értékelhetik és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk. Mivel a YouTube mindenfajta videó közzétételét lehetővé teszi, az internetes portálon teljes filmek és televíziós műsorok, zenei videók, előzetesek, illetve a felhasználók által készített videók egyaránt hozzáférhetők. Amikor Ön egy YouTube funkcióval ellátott valamely online szolgáltatásunkat használja, a rendszer kapcsolatba lép a YouTube szervereivel, és az Ön által használt online szolgáltatással kapcsolatos információkat továbbít a YouTube szerverre. Amennyiben az érintett személy egyidejűleg a YouTube-ra is be van jelentkezve, a YouTube felismeri, hogy az érintett melyik YouTube-videót tartalmazó oldalt kereste fel a honlapunkon. A YouTube és a Google összegyűjti ezeket az információkat, és összeköti azokat az érintett személy YouTube fiókjával. Ha az érintett a honlapunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube és a Google a YouTube-elemen keresztül információt kap arról, hogy az érintett felkereste a honlapunkat, függetlenül attól, hogy rákattintott-e az érintett bármilyen YouTube videóra. Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy ezek az információk továbbításra kerüljenek a YouTube-hoz és Google-hoz, úgy veheti elejét az adatok továbbításának, hogy mielőtt a honlapunkra belép, kijelentkezik a YouTube-fiókjából. Ha további információkra van szüksége arról, hogy hogyan használja a YouTube a felhasználók adatait, a YouTube adatvédelmi irányelveit a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken találja meg.

YouTube csatornánk látogatóinak szóló adatkezelési tájékoztató.

2.4.   Twitter

A Twitter szolgáltatást a Twitter Inc. cég, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, nyújtja. A Twitter alkalmazás és a „re-tweet” funkció használatakor az Ön által használt online szolgáltatások összekapcsolásra kerülnek a Twitter fiókkal, és erről a többi felhasználó is tájékoztatást kap. Ezzel egyidejűleg adatok kerülnek továbbításra a Twitter alkalmazásba. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a Twitter által felhasználásukról. A további információkat lásd a Twitter adatvédelmi irányelveinél: http://twitter.com/privacy. A Twitter fiók adatvédelmi beállításai megváltoztathatók, lásd: http://twitter.com/account/settings.

2.5.   LinkedIn

A honlapunk linkeken keresztül a LinkedInhez is kapcsolódik. A LinkedInen történő megjelenésünk lehetővé teszi, hogy a vállalatunkat bemutassuk a LinkedIn-felhasználóknak és hogy kommunikáljunk ezekkel a felhasználókkal. Az Ön által megadott, illetve a LinkedIn által biztosított adatokat kizárólag az ügyfelekkel és a lehetséges ügyfelekkel való kapcsolattartás, illetve cégünk jobb láthatósága és arculatának építése érdekében használjuk fel – amely célok a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősülnek – annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk Önt az Önt leginkább érdeklő információkról. A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország. Ha Ön be van jelentkezve a saját LinkedIn-fiókjába, miközben cégünk honlapját felkeresi, előfordulhat, hogy a LinkedIn összeköti ezt a látogatást az Ön profiljával. Cégünknek nincsen befolyása arra, hogy hogyan gyűjti és dolgozza fel a LinkedIn a személyes adatokat, a LinkedIn által gyűjtött és feldolgozott adatok körére, illetve az adatok megőrzésének időtartamára. Tájékoztatásul közöljük, hogy cégünknek nincs befolyása a LinkedIn felhasználási feltételeire és adatvédelmi és sütikezelési szabályzatára. Előfordulhat, hogy Ön ugyan nem regisztrált a LinkedInre, cégünk mégis megkapja az Ön személyes adatainak statisztikai elemzését, amikor a honlapunkat felkeresi. Mivel személyazonosításra alkalmas módon nem férünk hozzá a sütikben tárolt adatokhoz, azokat nem is tudjuk személyazonosításra alkalmas módon továbbadni. Az adatkezelés jogalapjára, az Ön személyes adatainak a LinkedIn által harmadik országba történő továbbítására és az adattovábbítás címzettjeire vonatkozó információkat a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában találhatja meg a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy linken; a LinkedIn sütikezelési irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy? linken találhatók.

LinkedIn oldalunk látogatóinak szóló adatkezelési tájékoztató.

 

V. A személyes adatok közlése

Az Ön által kért interakció jellegétől függően (pl. visszahívás, megrendelés feladás, szolgáltatáskérés, tájékoztatás stb.), az Ön adatai átadhatók a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik feleknek (pl. csomagküldő cégek, bankok stb.) vagy a Wienerberger Csoport más cégeinek. Ezenfelül az adatok átadását kérhetik tőlünk a jogi követelmények teljesítése, illetve a jogok és megállapodások érvényesítése érdekében.

1.      A törvények és hasonló kötelezettségek betartása

Az Ön személyes adatait a következő célból továbbíthatjuk:

(i) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása,

(ii) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése,

(iii) az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és

(iv) a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

2.      Adattovábbítás harmadik felekhez

Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és meghatározott szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. fuvarozók). Az ilyen szolgáltatók számára, kizárólag az általunk adott megbízások teljesítése céljából megengedett az általunk összegyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása és továbbítása. Ez esetben az adatokat adatfeldolgozó részére adjuk át.

Cégünknek hatósági ellenőrzés esetén (pl. NAV) az adott hatóság, illetve könyvvizsgálat elvégzésekor a könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátania a kért adatokat, iratokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Cégünk továbbá jogérvényesítés (pl. felszólító levél, peres vagy egyéb eljárás) esetén átadja a szükséges személyes adatokat a megbízott ügyvédi iroda részére. Ezen esetekben adattovábbítás történik.

3.      Adatfelhasználás a Cégcsoporton belül

Az Adatkezelők a Wienerberger Csoport tagjai, amely egy olyan nemzetközi cégcsoport, amely határokon átnyúló belső eljárási szabályokkal, struktúrákkal és műszaki rendszerekkel rendelkezik. Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a Wienerberger Csoport EU részlegén belül, és szükség esetén a más országokban (EU-n belül) található telephelyeinkhez továbbíthatjuk azokat a jelen Tájékoztatónak megfelelően.

A csoportszintű adatvédelmi útmutatásokat és eljárásokat úgy alakítottuk ki, hogy azok egyformán magas szintű adatvédelmet garantáljanak minden országban, ahol tevékenységeket folytatunk. A csoport cégeinek teljes listájához kattintson az alábbi linkekre: https://www.wienerberger.com/contact vagy https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

4.      Jogok védelme

Ha okunk van azt feltételezni, hogy az Adatkezelők, a szállítók, az ügyfelek, vagy a harmadik felek jogai és tulajdonai sérültek vagy sérülhetnek, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk vagy átadhatjuk az ilyen jogok és/vagy tulajdonok megvédése érdekében.

Ezenfelül fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják a jogszerűségnek a weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett jogok megvédése érdekében.

 

VI. Érintettek jogai

1.      Az érintettek egyes jogai

1.1.   A tájékoztatás joga (az érintett hozzáférési joga)

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) kezeli-e.

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak (többek között):

 • a kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról, forrásáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról (vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól),
 • a címzettekről,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • érintett jogairól, panasz benyújtásának jogáról.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – kérés esetén - az érintett rendelkezésére bocsátják.

1.2.   A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérésére az Adatkezelők törlik az adatot, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelők törlik az adatot, ha:

 • a törlést jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte;
 • a zárolás időtartama eltelt (és a zárolás az Info tv. 19. § (1) b)-d) pontja alapján lett elrendelve).

A törléshez (elfeledtetéshez való jog) korlátai:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 • népegészségügy területét érintő közérdek;
 • ha az adatkezelés szükséges közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

1.3.   Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést.

Az adatokat zárolni kell, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;
 • az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelők rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit;
 • az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok, eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges;
 • az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az Info tv. 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, jogi igények érvényesítéséhez, más személy jogainak védelme érdekében, illetve közérdekből lehet kezelni.

1.4.   A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ha az érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelők az adatokat törlik, zárolják (korlátozzák) vagy egyéb lépést tesznek, a kérelemnek megfelelően.

1.5.   Helyesbítés joga

Az Adatkezelők a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel meg (pontatlan, helytelen, hiányos).

Az Adatkezelők mentesülnek a helyesbítési kötelezettség alól, amennyiben:

 • a pontos, helytálló, hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésükre és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésre;
 • az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

1.6.   Kártérítés, sérelemdíj

Az Infotv. alapján ha az Adatkezelők, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, illetve a GDPR-ban meghatározott előírásokat megsértik; és

 • amennyiben ezzel kárt okoznak, az érintett kártérítést követelhet; illetve
 • amennyiben a személyiségi jogát megsértik, az érintett sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy a jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2.      Eljárási szabályok

Az érintett jogait a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre vagy postai címre küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelők a kérelmet kivizsgálják és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatják az érintettet a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, zárolás, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

3.      Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogaik megsértése esetén:

3.1.      Az Adatkezelőkhöz fordulhatnak

A kérelmet megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

3.2.      Bírósághoz fordulhatnak:

A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék      előtt is megindíthatja.

3.3.      A felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; tel.: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

VII. Adatbiztonság

Gondoskodunk az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megtesszük a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).

A fenti követelményeket – többek között – az alábbiak szerint teljesítjük:

 • gondoskodunk arról - hardver és szoftver eszközök útján -, hogy az adatkezeléshez használt eszközökhöz (továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek ne fk hozzá;
 • az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tároljuk;
 • a személy adatokat tároló épületeket portaszolgálat őrzi; az érzékeny/ különleges adatok tárolására külön intézkedéseket vezettünk be (pl. zárt szekrényben tárolás);
 • megakadályozzuk az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának lehetőségét,
 • megakadályozzuk az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének lehetőségét, továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát,
 • belső szabályzatok és utasítások útján gondoskodunk az adatok bizalmasságáról: a munkatárs köteles a birtokába jutott adatot csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni úgy, hogy azokhoz olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg; az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férhessenek hozzá,
 • biztosítjuk, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 • biztosítjuk, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • biztosítjuk, hogy adattovábbítás során vagy az adathordozó szállítása közben azokat jogosulatlanul ne lehessen megismerni, másolni, módosítani, törölni,
 • a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítjuk;
 • a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeljük;
 • biztosítjuk, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, gondoskodunk az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (biztonsági mentés), a vírusok elleni védelemről; a hordozó eszközök fizikai védelméről;
 • biztosítjuk, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni,
 • az adatbiztonság megőrzése érdekében belső szabályzatokat (pl. IBSZ, internethasználat és IT eszközök használatának szabályozása, vírusvédelmi szabályzat, információbiztonsági politika, stb.) bocsátottunk ki és a munkatársak tájékoztatást (képzést) kaptak;
 • az informatikai megfelelőségi szint rendszeresen felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül;
 • az adatvédelmi incidensek kezelésére belső szabályzatot dolgoztunk ki és minden lehetséges intézkedést megteszünk azok elkerülése érdekében.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. Az utolsó módosítás dátumát a „Frissítve” sor jelzi.

Jelen dokumentum (ideértve annak tartalmát, szerkezetét is) szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása (pl. másolás, feldolgozás, terjesztés) engedélyköteles.

-----------------