Porotherm Rapid Kampány - Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) által nyújtott, www.wienerberger.hu/rapid honlapon feltüntetett szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele során alkalmazandóak. 

1.         Szolgáltató adatai

1.1.      A WIENERBERGER zRt.-vel kapcsolatos információk az Impresszum menüpont alatt érhetőek el.

2.         Regisztráció, szerződés létrejötte

2.1.      A Weboldalon a 3.1. pontban megjelölt személy regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A regisztráló (a továbbiakban: Megbízó) képviseletében kizárólag képviseleti joggal rendelkező személy (a továbbiakban: Képviselő) jogosult regisztrálni. A WIENERBERGER zRt. vélelmezi, amíg kétség nem merül fel, hogy Képviselő végezte el a Regisztrációt a Megbízó nevében, illetve a Képviselő adatai kerültek megadásra kapcsolattartói adatként. Ha a vélelem megdől, és ezzel kapcsolatosan a WIENERBERGER zRt.-nek bármilyen kára, költsége keletkezik, a jogosulatlanul Megbízó köteles azt megtéríteni.

2.2.      A Megbízó a Regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3.      A Megbízó a Regisztráció lezárása során köteles ellenőrizni a megadott adatait. Amennyiben hibát talál a megadott adatokban, azt a Regisztráció lezárását megelőzően kijavíthatja, módosíthatja.

2.4.      A WIENERBERGER zRt. a Regisztráció sikerességéről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt (a továbbiakban: Visszaigazolás) küld a Regisztráció során megjelölt e-mail címre. Amennyiben a Visszaigazolás a jelen pont szerinti határidőn belül a Regisztrációkor megadott Megbízói e-mail címre nem érkezik meg, a Megbízó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.5.      A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Regisztráció, a Regisztráció Visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre.

2.6.      Amennyiben a Szerződés fennállása alatt a Megbízó Regisztráció során megadott bármely adatában változás következik be, a Megbízó köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a WIENERBERGER zRt.-t a kampany@wienerberger.hu e-mail címre küldött e-mailjével. A WIENERBERGER zRt. az adatváltozás bejelentésének elmaradásával kapcsolatos, esetleges károkért nem felel. A Megbízó a Visszaigazolást követően a WIENERBERGER zRt-vel való egyeztetés alapján további kapcsolattartók bejelentésére jogosult.

3.         Szerződési alapvetések

3.1.      A Megbízó a Regisztrációval kijelenti, hogy kivitelezői tevékenységet folytató, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, így nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak.

3.2.      A felek a Szerződést elektronikus úton, magyar nyelven kötik meg.

3.3.      A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A WIENERBERGER zRt. a Szerződést iktatja, azt a Megbízó kampany@wienerberger.hu e-mail címre küldött kérése esetén a Megbízó részére megküldi.

3.4.      A WIENERBERGER zRt. a Szerződés alapján termékeket nem értékesít. A WIENERBERGER zRt. által forgalmazott termékek (a továbbiakban: Termékek) a WIENERBERGER zRt. kereskedő partnereinél (a továbbiakban: Partnerek) megvásárolhatóak. A WIENERBERGER zRt. a Szerződés alapján építőipari kivitelezési tevékenységet nem végez.

3.5.      A WIENERBERGER zRt.-t a Szolgáltatások nyújtásáért díjazás nem illeti meg.

3.6.      A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3.7.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadóak.

4.         Szolgáltatások

4.1.      A WIENERBERGER zRt. az általa forgalmazott Porotherm Rapid termékekkel kapcsolatos szaktanácsadást (a továbbiakban: Szaktanácsadás) nyújt az adott kivitelezési projekthez (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódóan. A Szaktanácsadás alatt értendő a díjmentes alkalmazástechnikai szaktanácsadás, és a helyes alkalmazástechnikai beépítés bemutatása (első sor lerakásának bemutatása).

4.2.      A Regisztrációt követően a WIENERBERGER zRt. és a Megbízó a konkrét Projekt adatait egyedileg egyezteti.

4.3.      A WIENERBERGER zRt. a Szerződés teljesítésével kapcsolatban jótállást nem vállal.

5.         Megbízott kötelezettségei

5.1.      A Megbízó a Regisztrációval az alábbi kötelezettségeket vállalja:

  • a Regisztráció legalább családi ház méretű Projekt vonatkozásában történik;
  • a Projekt kivitelezése során Porotherm Rapid termékeket használ fel.

5.2.      A WIENERBERGER zRt. vélelmezi, hogy a Megbízó teljeskörű jogosultsággal rendelkezik a Projekttel kapcsolatos információk átadására, illetve a Projekt területére jogszerűen beléphet, ezek biztosítására a Megbízó köteles. Ha a vélelem megdől, és ezzel kapcsolatosan a WIENERBERGER zRt.-nek bármilyen kára, költsége keletkezik, a Megbízó köteles azt megtéríteni.

5.3.      A Megbízó köteles a WIENERBERGER zRt. honlapján (www.wienerberger.hu) elérhető Adatkezelési Tájékoztató Kivitelezési fejezetét a megfelelő érintettekkel megismertetni, ha azok adatait megadja a WIENERBERGER zRt.-nek.

6.         Felhasználási jogok

6.1.      A honlapon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt állnak. A honlap tartalmának felhasználása a WIENERBERGER zRt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

7.         Szerződés megszüntetése

7.1.      A Megbízó jogosult a Szerződés teljesítése megkezdése előtt a Szerződéstől elállni.

7.2.      A Megbízó, illetve a WIENERBERGER zRt. jogosult a Szerződést bármikor, 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani.

7.3.      Elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a Megbízó, illetve a WIENERBERGER zRt. elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján a másik fél részére. A WIENERBERGER zRt. részére megküldeni kívánt elállási/felmondási nyilatkozatot az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre vagy a kampany@wienerberger.hu e-mail címre, a Megbízó részére megküldeni kívánt felmondási nyilatkozatot a Regisztráció során megadott postai címre vagy e-mail címre kell megküldeni.

Partnerkereső