Wienerberger Mesterház Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) által nyújtott, www.wienerberger.hu/mesterhaz honlapon feltüntetett szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele során alkalmazandóak.

1.         Szolgáltató adatai

1.1.      A WIENERBERGER zRt.-vel kapcsolatos információk az Impresszum menüpont alatt érhetők el.

2.         Regisztráció, szerződés létrejötte

2.1.      A weboldalon bárki regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció).

2.2.      A megbízó (a továbbiakban: Megbízó) a Regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, azokra magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3.      A Megbízó a Regisztráció lezárása során köteles ellenőrizni a megadott adatait. Amennyiben hibát talál a megadott adatokban, azt a Regisztráció lezárását megelőzően kijavíthatja, módosíthatja.

2.4.      A WIENERBERGER zRt. a regisztráció sikerességéről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt (a továbbiakban: Visszaigazolás) küld a Regisztráció során megjelölt e-mail címre. Amennyiben a Visszaigazolás a jelen pont szerinti határidőn belül a Regisztrációkor megadott Megbízói e-mail címre nem érkezik meg, a Megbízó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.5.      A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Regisztráció, a Visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre.

2.6.      Amennyiben a Szerződés fennállása alatt a Megbízó Regisztráció során megadott bármely adatában változás következik be, a Megbízó köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a WIENERBERGER zRt.-t a mesterhaz@wienerberger.hu e-mail címre küldött e-mailjével. A WIENERBERGER zRt. az adatváltozás bejelentésének elmaradásával kapcsolatos, esetleges károkért nem felel.

3.         Szerződési alapvetések

3.1.      A felek a Szerződést elektronikus úton, magyar nyelven kötik meg.

3.2.      A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A WIENERBERGER zRt. a Szerződést iktatja, azt a Megbízó mesterhaz@wienerberger.hu e-mail címre küldött kérése esetén a Megbízó részére megküldi.

3.3.      A WIENERBERGER zRt. a Szerződés alapján termékeket nem értékesít. A WIENERBERGER zRt. által forgalmazott termékek (a továbbiakban: Termékek) a WIENERBERGER zRt. kereskedő partnereinél megvásárolhatóak.

3.4.      A WIENERBERGER zRt.-t a Szolgáltatások nyújtásáért díjazás nem illeti meg.

3.5.      Jelen ÁSZF tekintetében a Megbízó fogyasztónak minősül, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 3. pont].

3.6.      A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

4.         Digitális adattartalommal kapcsolatos rendelkezések

4.1.      A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

www.wienerberger.hu/mesterhaz honlap használata a Megbízó számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a WIENERBERGER zRt. javasolja, hogy a Megbízó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Megbízó számítógépén található adatok védelme a Megbízó feladata.

A fenti honlapra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a WIENERBERGER zRt. külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a fenti honlapot valamely más oldal részeként jelenítse meg.

4.2.      A digitális adattartalom működése, valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

www.wienerberger.hu/mesterhaz honlap a HTTPS protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az interneten keresztül – HTML formátumú honlapján – a Megbízó számára. Az így (HTTPS protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Megbízónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére. A Regisztráció feltételezi, hogy a Megbízó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A WIENERBERGER zRt. nem felelős az interneten felmerülő működési hibákért, amelyek bármely okból akadályozzák a Regisztrációt.

5.         Szolgáltatások

5.1.      A WIENERBERGER zRt. az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó részére:

 • árajánlat kéréséhez szükséges mennyiségszámítás végzése a WIENERBERGER zRt. által forgalmazott Termékekre, a Megbízó által a mesterhaz@wienerberger.hu e-mail címre vagy a WIENERBERGER zRt. illetékes munkatársa részére megküldött tervrajzok alapján;
 • a WIENERBERGER zRt. által forgalmazott Termékekkel kapcsolatos műszaki szaktanácsadás a tervezési fázisban.
 • termékajánlás;
 • szakmai támogatás nyújtása a kivitelezéshez kapcsolódóan:
 • helyszíni műszaki szaktanácsadás;
 • alkalmazástechnikai szakértő (a továbbiakban: Szakértő) 3 alkalommal történő helyszíni ellenőrzése.
 • „Mesterház” oklevél (a továbbiakban: Oklevél) kiállítása.

6.         Megbízó kötelezettségei

6.1.      A Megbízó a Regisztrációval az alábbi kötelezettségeket vállalja:

 • az épületbe (a továbbiakban: Épület) beépítésre kerülnek az alábbi Termékek:
 • külső és belső falazatba kizárólag Porotherm tégla,
 • Tondach tetőcserép, és
 • Porotherm áthidaló, és/vagy Porotherm födémrendszer, és/vagy Terca homlokzatburkoló tégla;
 • a Szakértői Ellenőrzés lefolytatása céljából e-mail útján bejelenti a WIENERBERGER zRt.-nek a mesterhaz@wienerberger.hu e-mail címre az adott Termék beépítésének szándékát, legkésőbb a várható beépítést megelőző munkanapon (a Megbízó tájékoztatja a WIENERBERGER zRt.-t a Termék beépítésének várható időpontjáról, valamint a Szakértői Ellenőrzés általa preferált időpontjáról). A legelső Szakértői Ellenőrzést megelőző bejelentéshez a Megbízó köteles az adott, még beépítetlen Termékről 1 db fényképet csatolni. (A Megbízó a fényképpel igazolta, hogy az adott Terméket megvásárolta, és az Épületbe be kívánja építeni. A fényképen természetes személy nem szerepelhet.) Amennyiben bármely Termék beépítésére a fenti bejelentésben megjelölt, várható beépítési időpontban mégsem kerül sor, a Megbízó köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a WIENERBERGER zRt.-t;
 • biztosítja, hogy a Szakértő az Épületbe és a munkaterületre a Szakértői Ellenőrzés céljából bejusson; a Termékek beépítésével kapcsolatban fotódokumentációt készítsen;
 • a Megbízó vagy a Megbízó által meghatalmazott személy aláírja az adott Szakértői Ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvet.

7.         Szakértői Ellenőrzések, Oklevél kiállítása

7.1.      Amennyiben a Megbízó tájékoztatta a WIENERBERGER zRt.-t az adott Termék beépítéséről, a WIENERBERGER zRt. e-mail útján tájékoztatja a Megbízót a Szakértői Ellenőrzés időpontjáról. A Megbízó előzetesen kérheti a WIENERBERGER zRt.-t, hogy a WIENERBERGER zRt. más, általa megjelölt személyt is tájékoztasson a fentiekről. A Szakértői Ellenőrzésre jellemzően a Termék beépítését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

7.2.      A WIENERBERGER zRt. a Szakmai Ellenőrzés során azt ellenőrzi, hogy az adott Termék a www.wienerberger.hu/mesterhaz honlapon található ellenőrző listában (a továbbiakban: Ellenőrző Lista) foglaltak szerint került-e beépítésre. A WIENERBERGER zRt., illetve a WIENERBERGER zRt. képviseletében eljáró Szakértő a Szerződés teljesítése során nem minősül az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti építési műszaki ellenőrnek (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr). A WIENERBERGER zRt. nem felel a Műszaki Ellenőri feladatok ellátásával összefüggésben.

A WIENERBERGER zRt. lehetővé teszi, hogy a Megbízó a WIENERBERGER zRt. képviseletében eljáró Szakértővel megbízási szerződést kössön a Műszaki Ellenőri, további alkalmakkal történő Szakértői, vagy más szakértői, ellenőri feladatok ellátása céljából.

7.3.      A Szakértő a Szakértői Ellenőrzés során fotódokumentációt készít, valamint jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a Szakértő azt észleli, hogy az adott Termék beépítése eltér az Ellenőrző Listában foglalt követelményektől, úgy az adott jegyzőkönyvön ezt észrevételezi.

7.4.      A WIENERBERGER zRt. az utolsó Szakértői Ellenőrzést követő 30 napon belül dönt az Oklevél kiállításáról. Amennyiben Oklevél kiállítására nem kerül sor, a WIENERBERGER zRt. ennek okáról e-mail útján tájékoztatja a Megbízót.

7.5.      Amennyiben a Szakértő mindhárom jegyzőkönyve alapján megállapítható, hogy a Termékek beépítésére az Ellenőrző Listában foglalt követelmények szerint került sor, úgy a WIENERBERGER zRt. kiállítja az Oklevelet.

7.6.      Amennyiben bármely jegyzőkönyv tartalmaz olyan észrevételt, amely alapján az adott Termék beépítése az Ellenőrző Listában foglalt követelményekről eltér, úgy a WIENERBERGER zRt. – mérlegelési jogkörében eljárva – eldöntheti, hogy az Oklevelet kiállítja-e.

7.7.      A WIENERBERGER zRt. az Oklevelet papír alapon állítja ki, és azt – a Megbízó kérése alapján – postai úton vagy a WIENERBERGER zRt. székhelyén (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) bocsátja a Megbízó rendelkezésére.

8.         Szerződés teljesítése

8.1.      A WIENERBERGER zRt. teljesítése szerződésszerű, amennyiben

 • a Szakértői Ellenőrzésre mindhárom alkalommal sor került; és
 • amennyiben a Szakértő nem tett a Termékek beépítésével összefüggő észrevételt – az Oklevelet a Megbízó rendelkezésére bocsátotta.

8.2.      Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szakértő a Termékek beépítésével összefüggő észrevételt tett, és a WIENERBERGER zRt. – saját mérlegelése alapján – úgy dönt, hogy az Oklevelet nem állítja ki.

8.3.      A WIENERBERGER zRt.-t jogszabály nem kötelezi a Szerződés teljesítésével kapcsolatos jótállásra, jótállást a WIENERBERGER zRt. nem vállal.

9.         Felhasználási jogok

9.1.      A honlapon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt álnak. A honlap tartalmának felhasználása a WIENERBERGER zRt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

10.       Szerződés megszüntetése

10.1.    A Megbízó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a Szerződés teljesítése megkezdődött, a Megbízó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha a Megbízó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: WIENERBERGER zRt; postai cím: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; e-mail cím: mesterhaz@wienerberger.hu. A fogyasztónak minősülő Megbízó ebből a célból felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Megbízó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha

 • fogyasztónak minősülő Megbízó esetén – a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát;
 • fogyasztónak nem minősülő Megbízó esetén – a fent megjelölt határidő lejárta előtt közli elállási/felmondási nyilatkozatát.

10.2.    A WIENERBERGER zRt. jogosult elállni a Szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondani azt, amennyiben

 • észleli, hogy a Megrendelő a jelen ÁSZF 6.1. pontjában foglalt bármely kötelezettségét nem vagy hibásan teljesíti;
 • a legelső Szakértői Ellenőrzést a Megbízó nem kezdeményezi a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül.

            Ha a WIENERBERGER zRt. elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján eljuttatni a Megbízó által megadott postai vagy e-mail címre.

11.       Kellékszavatosság

11.1.    A Megbízó a WIENERBERGER zRt.  hibás teljesítése esetén a WIENERBERGER zRt.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A jelen ÁSZF szerinti kellékszavatosság igény kizárólag a Szolgáltatások hibás teljesítésére vonatkozhat.

11.2.    A WIENERBERGER zRt. hibás teljesítése esetén a Megbízó a Szerződéstől elállhat.

11.3.    A Megbízó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de – fogyasztónak minősülő Megbízó esetén – nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Fogyasztónak minősülő Megbízó a Szerződés teljesítésétől számított 2 éves, fogyasztónak nem minősülő Megbízó a Szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

11.4.    Fogyasztónak minősülő Megbízó esetén a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a WIENERBERGER zRt. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megbízó köteles bizonyítani, hogy a Megbízó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.       A fogyasztói jogok érvényesítése

12.1.    A jelen 12. pontban írtak abban az esetben alkalmazandóak, amennyiben a Megbízó fogyasztónak minősül.

12.2.    Panasz

A Megbízó a panaszát a WIENERBERGER zRt. székhelyén (1119 Budapest, Bártfai u. 34.), illetve a mesterhaz@wienerberger.hu e-mail címen, illetve a WIENERBERGER zRt. székhelyére címezve (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) postai úton írásban teheti meg.

A WIENERBERGER zRt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megbízó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WIENERBERGER zRt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a)         személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megbízónak átadja,

b)         telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megbízónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a WIENERBERGER zRt. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a WIENERBERGER zRt. indokolja.

12.3.    Békéltető Testület

Illetékes testület:

 • A Megbízó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;
 • A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; tel.: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).

Bővebb információ: http://www.bekeltetes.hu/

12.4.    Fogyasztóvédelmi hatóság

Hatóság:

 • A Megbízó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;
 • A WIENERERGER zRt. székhelye szerint: Budapest Főváros Kormányhivatala
  Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u.19. III. em.).

12.5.    Európai online vitarendezési platform

A Megbízóknak lehetőségük van a Szerződéssel összefüggő határon átnyúló, fogyasztói jogvitájukat az online vitarendezési platformon keresztül rendezni. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság által létrehozott interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes, elérése:    

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A Megbízók a jogvitákat - regisztrációt követően - kérelem beküldésével rendezhetik az online vitarendezési platformon keresztül.

_______

Partnerkereső